Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………. в публично заседание на 18 октомври………………………………..………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 243 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0243-000220/22.06.2016 г., издадено от Началник на РУ Берковица на Р.М.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв.

Жалбоподателя оспорва наказателното постановление. Твърди, че не е собственик на автомобила; негови близки го помолили да ги превози със собствения им автомобил и всички се заблудили за деня на изтичане на валидността на платената винетка.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 10.06.2016 година около 13.20 часа жалбоподателят управлявал МПС, собственост на Атанас Димитров от град Вършец към град Берковица. На КПП – Чапраза бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица, които установили, че водачът е без залепен валиден винетен стикер и такъв не е заплатен. За констатираното нарушение му съставили АУАН. На същата дата около 14.00 часа жалбоподателят представил стикер за заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП и му било върнато СР на МПС. Въз основа на акта, по – късно било издадено и атакуваното НП.  В съдебно заседание разпитаните свидетели, ангажирани от жалбоподателя, потвърждават, че на въпросната дата тръгнали за погребение в град Берковица и тъй като жалбоподателят е правоспособен водач, му предоставили собствения си автомобил, за да ги закара и не подозирали, че нямат винетка.

При така установените факти, правилно АНО е приел, че е извършено нарушение по чл.179, ал.3, т.4 ЗДвП. Нормата вменява задължение към водачите на МПС (в случая за превоз на пътници с 8 или по – малко места) да ги управляват по републиканската пътна мрежа само след като са заплатили винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП. Когато нарушат забраната, законът предвижда санкциониране, а именно глоба в конкретно определен размер – 300.00 лева. В случая е без значение, че управляваното МПС не е собственост на жалбоподателя, тъй като задължението е за водачите на МПС.

При издаване на НП АНО е преценил всички факти, спазил е материалния закон и е издал законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден.

 

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0243-000220/22.06.2016 г., издадено от Началник на РУ Берковица, с което на Р.М.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: