Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 04.11.2016год.

                                                             

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Районен съд - гр. Берковица, втори наказателен състав, в публично заседание на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря…..... П.И..……. …. и в присъствието на прокурора…. ………………... ….., като разгледа докладваното от съдия Георгиева АНД № 239 по описа за 2016год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административно-наказателното производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №193/ 02.08.2016г. на Началника на Митница Лом на П.К.П. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева на основание чл.126 ал.1 от ЗАДС, както и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – 6.400 л. етилов алкохол /ракия/ с алкохолно съдържание 45,7% на стойност 46.13 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на основание чл.4, т.39 от ЗАДС.

         Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал П.К.П. , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание чрез упълномощен процесуален представител доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

На 07.10.2015год. служители на РПУ-Вършец извършили проверка в кафе-аперитив ,стопанисван от жалбоподателя. При проверката установили,че същият държи

6.400 л. етилов алкохол /ракия/ с алкохолно съдържание 45,7% на стойност 46.13 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на основание чл.4, т.39 от ЗАДС без документ удостоверяващ плащането, начисляването, или обезпечаването на акциза.

          На 12.02.2016год.  в присъствието на П. било измерено алкохолното съдържание на държаната жълтеникава течност с мирис на алкохол-6,400л.,при което уредът отчел 44%vol. И също в негово присъствие  били взети 3бр.проби от алкохола и изпратени за анализ в Митническа Лаборатория  гр.Пловдив . От митническата лабораторна експертиза №14/16.02.16г. става ясно, че съгласно определените физико-химични показатели, пробата представлява етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем  45,7 % vol.При проверката и при явяването си в Митница-Лом ,П. не представил документ по смисъла на ЗАДС,удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз,позволяващ му държането на 6,400л. етилов алкохол /ракия/.

На 15.03.2016год. в ТМУ-Лом в присъствието на жалбоподателя бил съставен АУАН срещу П.К. .Жалбоподателят дал писмено обяснение по случая ,в което обяснил ,че закупил ракията по повод празнуване рождения ден на съпругата му и след празника същата останала в обекта.

         Началника на Митница Лом - В.П. е издал Наказателно постановление № 193/02.08.2016 г. срещу жалбоподателя за това, че на 07.10.2015год., в гр.Вършец на ул.”Втора” №12 държал в кафе-аперитив ЕТ”Кристал-П.п.” акцизни стоки –етилов алкохол /ракия/ с алкохолно съдържание 45,7 % vol -6,4000л. документ по смисъла на ЗАДС,удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз,позволяващ му държането   на същия,с което е осъществил състава на административно нарушение по чл.126 от ЗАДС, поради което и на основание чл. 126, чл. 124 ал.1 , чл. 128 ал.2 от ЗАДС, му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева. На основание чл. 124 ал.1 от ЗАДС са отнети стоките, предмет на нарушението в полза на държавата.

        Фактическата обстановка се установява от приобщения доказателствен материал – описаните, по-горе писмени доказателства и показанията на свидетелите – служителите на Митница Лом, чийто показания са обективни. Съдът кредитира показанията на свидетелите  като ги приема за откровени.Съдът кредитира и показанията на разпитаните по искане на жалбоподателя свидетели,които установяват същата фактическа обстановка,а именно,че в посочения по-горе обект при извършената проверка е намерено посоченото по-горе количество етилов алкохол /ракия/.

При съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административно нарушение е съставен при спазване на процедурата, предвидена в чл. 40 и чл. 43 от ЗАНН. АУАН и НП съдържат изискваните в чл. 42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН реквизити. И в акта и в НП пълно и точно е описано нарушението, датата и мястото на извършване, обстоятелствата, при които е било извършено и законовата разпоредба, която е нарушена. Правната квалификация, е прецизна и в съответствие с текстовото описание на състава на административните нарушения. В тази връзка съдът намира за неоснователни направените с жалбата възражения, че не е извършил нарушението за което санкциониран. По делото са приети и вложени писмени и гласни доказателства от който безспорно се установява извършването на нарушението, като съдът кредитира в цялост показанията на разпитаните по делото свидетели, които пресъздават свои непосредствени възприятия, придобити след извършването на проверка на жалбоподателят.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание.

С оглед изложеното, съдът приема, че при издаване на наказателното постановление, административно наказващия орган не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, поради което същото е законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.

        Санкционната норма на чл. 126 от ЗАДС ангажира отговорност на лице, което произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

АНО при приложението на санкционната норма е приел, че адм. наказание следва да се наложи на жалбоподателя като ФЛ, а не като управител на самото дружество, в чийто обект е намерена алкохолната течност,тъй като въпреки че алкохола е открит в обект на дружеството, от даденото обяснение от П. е видно, че същия именно в  качеството си на ФЛ е закупил алкохол за лични нужди с намерение да го ползва за провеждане на празник.Същото така е бил запознат с внасянето на ракия в помещението което стопанисва. След като нарушителят е дал обяснение, че именно той е закупил ракията за лични нужди, то правилно и АНО е наложил наказание на ФЛ, а не на дружеството.

       Разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ЗАДС предвижда в случаите на нарушения по чл. 126 стоките, предмета на нарушението, да се отнема в полза на държавата, независимо от това чия собственост е.

      Размерът на глобата , равняващ се на двойния размер на дължимия акциз /64,34лева/ ,но не по-малко от 1000,00лева ,правилно е определен и правилно е приложен материалният закон, постановено отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушението.

  В случая не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, тъй като фактическите обстоятелства, свързани с настоящия случай, не указват на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. За да е налице "маловажен случай" на административно нарушение, то следва извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства да представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Съдът намира, че в хода на производството не се изтъкнаха доводи и не са ангажираха доказателства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на извършеното нарушение в сравнение с обикновените случаи.

Съгласно чл. 126б, ал.1 от ЗАДС за маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

В конкретния случай след като, законодателят в нормата на чл. 126б ал.2 от ЗАДС е предвидил, хипотезата на маловажен случай, за изрично изброените административни нарушения, сред които е и установеното нарушение, то настоящият съдебен състав намира, че тя не е приложима и по отношение на него.

Съгласно константната съдебна практика при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на престъплението и др., т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца във всеки един конкретен случай. Обществената опасност на деянието е свързана във всички случаи с конкретното количество на държаните акцизни стоки, тяхната митническа стойност и размера на акциза, чието плащане в дължимия размер,  би избегнал държателят на тези стоки. В този смисъл държането на 6.400  етилов алкохол /ракия/, дължимият акциз възлиза на 64.34 лв. е очевидно,че не е маловажен случай на нарушение по смисъла на чл.126б, ал.2 от ЗАДС.

      Така определеното наказание кореспондира с всички изисквания при определяне на наказанието, регламентирани в разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН.
        С оглед горното ще следва да се потвърди атакуваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 


                                  Р E Ш И :

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление  №193/ 02.08.2016г. на Началника на Митница Лом ,с което на П.К.П. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева на основание чл.126 ал.1 от ЗАДС, както и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – 6.400 л. етилов алкохол /ракия/ с алкохолно съдържание 45,7% на стойност 46.13 лева.

 

            Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Аминистративен съд- Монтана.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: