р  е  ш  е  н  и  е

гр. Берковица, 07.11.2016год.

                                                             

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Районен съд - гр. Берковица, втори наказателен състав, в публично заседание на шести октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря…..... Т.Й..……. …. и в присъствието на прокурора…. ………………... ….., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 225 по описа за 2016год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0243-000239 от 11.07.16 година на Началниа на РУ -Берковица, с което на основание чл.53 от ЗАНН и по чл.179 ал.2 ЗДвП на В.С.Д. *** и ЕГН **********   е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за извършено административно нарушение по чл.20 ал.2  от ЗДВП

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован  явява се лично и с редовно упълномощен адвокат. Моли наказателното постановление да бъде отменено  поради това, че е неправилно и незаконосъобразно, издадено е в нарушение на материалния и процесуален закон, неотговарящо на фактическата обстановка.

АНО - редовно призован , не се представлява в  съдебно заседание. Не взема становище по основателността на жалбата.

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателят,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган.

На 28.06.2016г. в гр.Берковица жалбоподателят управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло” с ДК № М0829ВВ.  Около 09:50 ч на посочената дата, жалбоподателят се движел по улица “Александровска” в посока на движение от Центъра на града към  ул.”Генерал Гурко като при движение с недъобразена скорост спрямо пътните условия,блъска МПС „Опел вектра” с ДК №М2041АМ в задната част,което се поднася и блъска със задна лява част паркиралото МПС марка”Хюндай Санта Фе” с ДК №3553ВХ в задна дясна част и реализира ПТП с материални щети по трите автомобила.

На мястото на произшествието пристигнали служители на РУ гр.Берковица  - П.Д.  и И.И.. Същите установили, че има материални щети и по трите автомобила.  Съставили Протокол за ПТП и План-схема и  на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение с № 279 от 28.06.2016г. за извършено нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП. Жалбоподателят  подписал акта като не вписал възражение.Представил такова в законно установения срок. Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира жалбоподателят с глоба   в размер на  150 лв. 

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства - НП № 16-0243-000239 от 11.07.16 година № 279 от 28.06.2016 година на Началника на РУ-гр.Берковица; акт за установяване на административно нарушение № 279 от 28.06.2016 година ; възражение от името на жалбоподателя с входящ №  000-1829 от 29.06.2016 година; Протокол за ПТП и План-схема Справка-картон на водача,показанията на свид.Христов,дадени в съдебно заседание.

При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ счита, че жалбата е  ОСНОВАТЕЛНА.

Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление и акта за установяване на административно нарушение, както и от диспозитивната такава е, че жалбоподателят е санкциониран за нарушение на правилата за движение по пътищата, регламентирани в разпоредбата на чл. 20 ал. 2 ЗДП. Съгласно същата, водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие, както и да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Събраните в хода на делото гласни доказателства, обективирани в показанията на свидетеля А.Христов установяват, че в конкретния случай поведението на другият водач на МПС „Опел вектра” с ДК №М2041АМ е провокирало настъпването на пътно транспортното произшествие след като предприел маневра излизане от паркинга на заден ход. Същият свидетел установява, че този факт му станал известен лично,тъй като се намирал на мястото на произшествието. В този смисъл и предвид данните по делото за това, че в конкретния случай жалбоподателят е изпълнил задълженията си като водач на МПС и се е движел със съобразена с конкретните условия скорост и в съответствие с правилата за движение, съдът прие липсата на виновно поведение от негова страна. Доказателствата по делото установяват по категоричен начин, че причина за настъпването на пътно – транспортното произшествие е поведението на другия участник в движението, който  нарушил чл. 5 от ЗДвП във вр. чл. 25 от ЗДВП .  Същият е бил длъжен преди предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като е издадено в нарушение на чл.52, ал. 4 от ЗАНН,съгласно която - Преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Административнонаказващият орган не е изпълнил задължението си по чл.52,ал.4 ЗАНН.Наказателното постановление е издадено при непълнота на доказателствата,като по повод на възраженията на жалбоподателя не е събрал допълнителни доказателства.Преди да издаде наказателното постановление, наказващият орган е следвало да направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да събере доказателства във връзка с направените възражения относно обстоятелствата изложени в него.Като не е извършил проверка на обосноваността на акта за нарушение, преди да се произнесе по преписката, наказващият орган е издал наказателното постановление в нарушение на чл. 52, ал. 4 ЗАНН.Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице.

Поради изложените правни и фактически съображения съдът прие, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено като такова. 

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

 

Р  Е  Ш  И  :

        

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0243-000239 от 11.07.16 година на Началниа на РУ -Берковица, с което на основание чл.53 от ЗАНН и по чл.179 ал.2 ЗДвП на В.С.Д. *** и ЕГН **********   е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за извършено административно нарушение по чл.20 ал.2  от ЗДВП

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Административен съд – Монтана.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: