РЕШЕНИЕ

 

гр.Берковица,  23.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

             

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                                      Председател: Юлита Г.

        

 При секретаря......Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия  Г.  АНД №221  по описа за  2016  година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № ПО-05-41/8.6.2016год. на Директора на РЗИ - Монтана, с което на ЕТ „МИТИ-Д.Б.”,с адрес ***  е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 / петстотин / лева за нарушение по чл.2, ал.1 от Наредба №9/2005г. и на основание  чл.211, ал.2 от Закона за здравето.

         Търговецът жалбоподател в жалбата и  лично в съдебно заседание моли съда да отмени  наложеното с наказателното постановление наказание по съображения изложени в жалбата и в съдебно заседание.

         Въззиваемата страна – РЗИ- Монтана, чрез своя процесуален представител предлага да бъде потвърдено процесното НП.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

        

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          Търговецът жалбоподател ЕТ „МИТИ-Д.Б.” стопанисва обект, находящ се в гр.Берковица, ул.”Николаевска” партер бл.10  . На 11.05.16 г. длъжностни лица при РЗИ – Монтана, между които св.Вл.Л. – главен инспектор в Дирекция  „Обществено здраве” извършили проверка  в обекта на търговеца,при която констатирали , че там е обособен щанд за търговия с козметични продукти, без  обекта да е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение,контролирани от РЗИ. Проверката е извършена в отсъствие на управителя.

         Ето защо на 11.05.16 г. срещу търговеца жалбоподател бил съставен АУАН № ПО-05-41 за нарушение по чл. 2, ал.1 от Наредба № 9/05 г.,като същия бил връчен на Д.Б. на 12.05.2016год..

      Въз основа на АУАН № ПО-05-41 /11.05.2016год., Директора на РЗИ гр.Монтана. – д-р Е.Михайлова е издал Наказателно постановление № ІІО-05-41/08.06.2016 г. на ЕТ „МИТИ-Д.Б. ", с адрес: *** представлявано от Д.Б. за това, че при извършена проверка на 11.05.2016 г. в магазин на фирма ЕТ „МИТИ-Д.Б. ", в същия е обособен щанд за търговия с козметични продукти и същият не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение,контролирани от РЗИ, с което е нарушил чл.2, ал.1 от Наредба №9/2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение,контролирани от РЗИ и на основание  чл. 211, ал.2 от Закона за здравето му е наложил имуществена санкция в размер на 500 лева.

         Съдът намира, че административнонаказващият орган преди да се произнесе по преписката не е проверил акта, относно неговата законосъобразност и обоснованост, както изисква чл. 52, ал.4 от ЗАНН, поради което е издал наказателното постановление в разрез с процесуалните правни норми.

       При съставяне на АУАН № ПО-05-41 /11.05.2016год ., въз основа на който е издадено наказателното постановление са нарушени процесуалните норми, предвидени в ЗАНН. Видно е, че АУАН, въз основа на който е започнало административно-наказателното производство, е съставен на 11.05.2016 г., срещу ЕТ „МИТИ-Д.Б. ", със седалище и адрес: ***.Акта е съставен в присъствието само на един свидетел Л.Е.Ф.- без да е отбелязано какъв свидетел е същият- дали по установяване или извършване на нарушението или свидетел при хипотезата на чл. 40, ал. 3 от ЗАНН. Според гласните доказателства  на свид.Л.,както и на  свидетеля по акта -Л.Ф.,същата е присъствала при проверката и при съставяне на акта. Съдът намира, че няма пречка АУАН да се състави в присъствието само на един свидетел, но при положение, че прецизно е записано какъв точно свидетел е същият - дали свидетел при извършване или установяване на нарушението, или такъв по чл. 40, ал. 3 от ЗАНН.

 На следващо място - От наличните по делото писмени доказателства и от показанията на разпитаните по делото свидетели по безспорен начин се установява, че АУАН въз основа на който е издадено атакуваното НП е съставен в отсъствието на представител на жалбоподателя. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1 от ЗАНН уреждаща процедурата по съставянето на АУАН, акта се съставя в присъствието на нарушителя. Алинея 2 на чл. 40 предвижда възможност за съставянето на акта в отсъствие на нарушителя – когато е известен, но не може да бъде намерен или след покана не се яви за съставяне на акта. Видно от доказателствата по делото, на жалбоподателят е съставен акт за установяване на административното нарушение на 11.05.2016 г., в отстъствие на представител на ЕТ, който е бил  връчен на управителя на ЕТ на 12.05.2016год.. Това води до извода, че актът е съставен в отсъствие на представител на ЕТ, което е възможно в хипотезата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН. В случая обаче, при съставянето на акта е допуснато нарушение, тъй като посочената разпоредба предвижда възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя, ако последният е бил "поканен за съставяне на акта" или "не може да бъде намерен". Текстът на разпоредбата означава, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта. Само при наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден и час, съставянето на акта в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Видно от събраните по делото доказателства нарушителят не е бил надлежно поканен за съставяне на АУАН. Ето защо, съставянето на акта в отсъствие на нарушителят се явява процесуално нарушение, изначално опорочаващо цялата административно - наказателна процедура. Допуснато е нарушение, което е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице.

На следващо място съдът намира, че наказващият орган е допуснал нарушение на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, като не е посочил дата на извършване на нарушението. Административнонаказващият орган е описал фактите, които обуславят състав на нарушение, дата и място на извършване на проверката, но липсва дата на извършването му, обстоятелствата при, които е извършено, доколкото наказващия орган по никакъв начин не е посочил защо приема, че обекта на проверка е такъв с обществено предназначение. Посочена е  датата, на която е осъществена проверката в обекта, но така и не е дефинирано ясно обвинение към кой момент актосъставителят, а и наказващият орган намират , че е извършено нарушението. Посочването на датата на проверката може да се свърже с момента на установяване на същото, но не води неизменно до извод, че контролните органи вменяват същото и като дата на извършване на нарушението, поне няма такова твърдение нито в АУАН, нито в процесното НП. Още повече, че е посочена  дата, която евентуално по тълкувателен път да се счита като дата на извършване на нарушението. Последното очевидно не е допустимо, що се касае до ангажиране на наказателна отговорност, па макар и администартивнонаказателна. Обемът на едно обвинение е важен , тъй като с процесните АУАН и НП се преклудира възможността на нарушителя да се търси отговорност за същото нарушение втори път. Липсата на ясна конкретизация на обвинението в процесното НП очевидно поставя в невъзможност и нарушителя да организира адекватна защита, а и съдебната инстанция да упражни контрол по действителното изявление на наказващия орган за кое точно нарушение, извършено съгласно изискванията на чл.42 и 57 ЗАНН е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Посочването на датата на нарушението е от съществено значение предвид посочената като нарушена разпоредбата на чл. 2, ал.1 от Наредба № 9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции .Съгласно текста на тази разпоредба жалбоподателят е следвало да  изпълни задължението си да уведоми Регионалната здравна инспекция не по късно от деня на започване на дейността си , в резултат на което да бъде  вписан в регистъра на РЗИ – Монтана. Наред с това непосочването на дата на извършване на нарушението препятства възможността да бъде извършена проверка за спазване на преклузивните срокове за започване на административнонаказателно производство и ангажиране на административна отговорност на субекта, както и за съставомерността на самото деяние. Това е така, защото законодателят обвързва бездействието с конкретен срок – деня на започване на дейността. И ако се приеме, че дейността на жалбоподателя е започнала в деня на проверката, то за него задължението да подаде уведомление е до края на работния ден, който към часа на проверката не е бил изтекъл, което от своя страна води до несъставомерност на нарушение по смисъла на   чл. 2, ал. 1 от Наредба № 9/2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение.

         Тъй като се касае за особено съществено нарушение, допуснато от административно наказващия орган, довело до нарушения на императивни разпоредби на ЗАНН, наличието на това нарушение обуславя отмяна на атакуваното постановление. Поради това не следва да се обсъждат и доводите по същество на страните, както и направените с жалбата и в съдебно заседание възражения, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказание, но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.

Предвид на изложените съображения съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

                                                         Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ПО-05-41/8.6.2016год. на Директора на РЗИ - Монтана, с което на ЕТ „МИТИ-Д.Б.”,с адрес ***  е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 / петстотин / лева за нарушение по чл.2, ал.1 от Наредба №9/2005г. и на основание  чл.211, ал.2 от Закона за здравето

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред АС-Монтана по реда на АПК и на основанията предвидени в НПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :