Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………. в публично заседание на 18 октомври………………………..………………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 209 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 3/19.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Берковица на В.Т.К. *** с ЕГН **********, на основание чл. 53 ЗАНН и чл. 258, ал.1 ЗМВР е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева.

 

Жалбоподателят оспорва изцяло наказателното постановление и моли да бъде отменено. Твърди, че е безработен, няма доходи и че въпросът можел да се разреши на място и не се налагало да ходи до РУ – Берковица.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

Жалбоподателят живее в град София, но има имот и в с.Замфирово. На 17.03.2016 му била изпратена призовка, в която му се указвало да се яви на 21.03.2016 година в Районното управление в Берковица за справка по конкретна преписка. Призовката била връчена на сестра му в с.Замфирово. Жалбоподателят не се явил и на 24.03.2016 година му бил съставен АУАН за нарушение на чл.69, ал.2 ЗМВР. Актът му бил връчен на същата дата и той направил възражение, че не му е било възможно да се яви три дни по – рано поради липса на парични средства. Въз основа на акта, АНО издал атакуваното НП. В него е посочено, че на жалбоподателя се налага глоба по чл.258, ал.1 от ЗМВР за нарушение по чл.69, ал.2 от същия закон.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели.

Изложеното обосновава извод за маловажност на извършеното формално нарушение, поради което не следва да бъде санкционирано предвид разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Административно наказващият орган не е приложил разпоредбата, макар да е имал задължението да извърши преценка за това, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Освен това от представената административно наказателна преписка е видно, че АНО не е положил усилия да изясни фактите около неявяването на жалбоподателя в определения ден в Районното управление. Видно е, че последният живее в град София; призовката за него е връчена на сестра му в с.Замфирово; напрактика жалбоподателят се е явил в РУ три дни по – късно и без да се изясняват причините за това, направо е съставен АУАН. От събраните по административната преписка доказателства не се установява това минимално забавяне да е възпрепятствало по някакъв начин работата на служителите на реда, нито да има сериозни имуществени последици.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

По  изложените мотиви съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3/19.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Берковица, с което на В.Т.К. *** с ЕГН **********, на основание чл. 53 ЗАНН и чл. 258, ал.1 ЗМВР е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: