Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………….. в публично заседание на 20 септември………………………………………… през две хиляди и шестнадесета година…………………………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 207 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН вр. с чл. 189, ал. 8 от ЗДвП.

 

         С Електронен фиш /ЕФ/ за налагане на глоба Серия К № 1240770  на ОДМВР Монтана на Д.П.В. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.

 

         Срещу издадения фиш и наложеното наказание е подадена жалба, в която се развиват доводи за незаконосъобразност.

         Въззиваемата страна ОД на МВР Монтана не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Установена е следната фактическа обстановка:

 

В обжалвания електронен фиш АНО е приел, че на 05.04.2016 година в 16.36 часа в град Берковица при разклон за кв. Раковица и с посока на движение от към с.Бързия при въведено общо ограничение на скоростта за населено място и поставен ПЗ Е 24, заснет с АТС и приспаднати толеранс 3 км/ч жалбоподателят е управлявал МПС с марка Мерцедес 190 с рег.номер М 2979 АМ  с превишена скорост, а именно 86 км/ч. Това превишение представлява нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП, поради което на жалбоподателя е наложено наказание с ЕФ глоба в размер на 200.00 лева при условията на чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.

 

С жалбата АНО е изпратил за съдебен контрол цялата административно наказателна преписка, в която се съдържа снимков материал – 4 отделни кадъра на клип 4814, радар №610, Протокол №6-24-15 г., издаден  от полицейска лаборатория за проверка на радари скоростомери и анализатори за алкохол в кръвта, удостоверение за одобрен тип средство за измерване и заповед за утвърждаване на образец на ЕФ. Нарушението, за което е издаден електронен фиш, е заснето с описаната в самия фиш  мобилна камера.

Според разпоредбата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП, при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с Наредба на министъра на вътрешните работи Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. Според чл.7, ал.1 от цитираната Наредба местата за контрол с мобилни и стационарни АТСС се обозначават с пътен знак Е24 (“Контрол с автоматизирани технически средства или системи” и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

В случая, скоростта на движение на автомобила е установена и заснета с АТСС по смисъла на ЗДвП, представляващо мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR – 1 М. По делото наказващият орган е представил само доказателства, от които може да се направи извод, че използваното мобилно видеозаснемащо  средство, е изправно от техническа гледна точка и одобрено от Института по метрология.

Не са представени каквито и да било доказателства за това дали е било спазено изискването за обозначаване на участъка на пътя, където е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство, нито за това по какъв начин това обстоятелство е било оповестено.

Налице е нарушение и на чл.10, ал.1 от Наредбата като не е представен протокол  за всяко използване на АТСС.

         Поради допуснатите нарушения издадения ЕФ следва да бъде отменен и затова  съдът

 

 

 

Р Е Ш И:

        

         ОТМЕНЯВА  Електронен фиш /ЕФ/ за налагане на глоба Серия К № 11240770  на ОДМВР Монтана, с който на Д.П.В. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: