Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………. в публично заседание на 18 октомври…………………………..……………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 187 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0243-000153/25.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Берковица на Е.Б.И. *** с ЕГН **********, на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв,; лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 точки.

 

Жалбоподателят оспорва изцяло наказателното постановление и моли да бъде отменено. Твърди, че бил спрян за проверка без да е извършил някакво нарушение; че му били направени 2-3 проверки за алкохол, но уредът явно не бил в изправност; че признал пред проверяващите, че е изпил една бира, но че е много уморен и т.н.      Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

На 12.04.2016 година около 22.20 часа жалбоподателят управлявал МПС „Форд Транзит” с рег. номер М 9572 АР в кв. Раковица на град Берковица по ул. „Крайречна” с посока на движение ул. „Александровска”. Бил спрян за проверка от служители на РУ – Берковица. Бил поканен да даде проба за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”. Жалбоподателят направил няколко опита, като не изпълнявал указанията да издиша продължително струя въздух, за да може апаратът да отчете данните. Водачът лъхал на алкохол, бил със забавени реакции и пред проверяващите заявил, че е изпил една бира. Бил му издаден талон за изследване на кръвна проба, но жалбоподателят не се явил във ФСМП Берковица. Проверяващите преценили поведението му като отказ да бъде изследван за употреба на алкохол – нарушение по чл.5, ал.3, т.1 във връзка с чл.174, ал.3 от ЗДвП и му съставили АУАН.  Лицето не е направило възражения. Въз основа на акта, по – късно било издадено и атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Съдът не кредитира показанията на св. Димитров, тъй като по същество не изясняват фактите по делото, а съдържат собствени негови виждания за това имат ли право полицаите да извършват проверки, в коя част на денонощието, къде и кога.

При така установената фактическа обстановка се налага извода за извършване на нарушение от страна на жалбоподателя. Безспорно е, че към момента на проверката е имал качеството водач на МПС. Законът въвежда санкция за отказ от дължимо поведение  по отношение на лице, което има качеството водач на МПС и което отказва да му бъде извършена проверка с техн. средство за употреба на алкохол или друго упойващо вещество или не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му. За отказ може да бъде преценено всяко действие, което практически осуетява извършване на проверката. В случая жалбоподателят е „опитвал” да издиша въздух в уреда, без да спазва указанията на проверяващите. Ако е имал някакъв здравословен или друг проблем с това изследване, то той не го е споделил пред проверяващите, както и не се е явил за вземане на кръвна проба в Центъра за спешна помощ. Съвкупната преценка на поведението му налага извода за категоричен отказ да бъде проверен за употреба на алкохол.

Това поведение представлява нарушение по смисъла на ЗДвП, което подлежи на санкция по чл.174, ал.3. Наказанието е правилно определено от АНО, поради което и НП следва да бъде потвърдено.

 

По  изложените мотиви съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0243-000153/25.04.2016 г., издадено от Началника на РУ Берковица, с което на Е.Б.И. *** с ЕГН **********, на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв,; лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 точки.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: