МОТИВИ

към присъда 12.05.2016г. по

НОХД № 110/2016г. на БРС

 

 

Производството по делото е образувано по обвинителен акт на  РП гр.Берковица, по досъдебно производство № 25/2015г. по описа на РУ  гр.Вършец. С обвинителният акт е повдигнато обвинение спрямо Д.Г.К. , за това, че в за времето от 01.03.2015година до 19.03.2015година в град Вършец област Монтана  в условията на опасен рецидив отнел от владението на Н.И. *** велосипед „DIVER“,модел  Ruddy Dax“ на стойност 105лева,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да го присвои -престъпление по чл. 196, ал.1 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.29, ал.1 буква „б“ НК

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението.

Подсъдимият признава, че е извършил деянието. Подсъдимият признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като е съгласен да не се събират доказателства за тези факти. Не сочи нови доказателства. Моли за минимално наказание.

Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на наказание на подсъдимия при условията на чл.55 НК.

Съдът служебно е взел решение за провеждане и е проведено предварително изслушване на страните, по реда на гл.27 от НПК.

Съдът установи, че самопризнанието се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и не събира доказателства относно тези факти.

От самопризнанието на подсъдимия се установява следната фактическа обстановка:

     Подсъдимият е роден на ***г***.Осъждан е многократно,като са му били налагани различни наказания,включително и „лишаване от свобода“,които е  търпял ефективно.

       Една вечер за времето от 01.03.2015година до 19.03.2015година в град Вършец подс.Д.Г.К. и св.Васил Г. Тодоров се прибирали в кв.“Изток“ на град Вършец.По пътя си двамата преминали покрай дома на св.Н.И.И.,***.В двора на посочения адрес двамата забелязали оставен велосипед „DIVER“,модел  Ruddy Dax“.Подсъдимият К. решил да извърши кражба на същия.В изпълнение на това си намерение той прескочил през оградата,взел велосипеда и го прехвърлил през оградата на улицата.Предвид обстоятелството,че една от гумите на велосипеда била спукана, той забутал същия до дома си, намиращ се на ул.“Четвърта“,№28 в град Вършец.На следващия ден подсъдимият предложил на св.Михаил Михаилов Томов да му продаде въпросния велосипед,като последният отказал да го закупи, предвид обстоятелството,че същия бил повреден.

        Видно от материалите по делото велосипеда е бил предаден от подсъдимия с Протокол за доброволно предаване/лист 18от ДП/,а в последствие е върнат на собственика с разписка.

Въз основа на установените от самопризнанията на подсъдимия факти и закона съдът прие следните правни изводи.

Отнемайки движимата вещ от владението на другиго, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна белезите на престъпление по чл.194 ал.1 НК.

Съдът прие, че подсъдимия следва да носи отговорност относно извършено деяние по чл.196, ал.1 НК, поради наличие от обективна страна на квалифициращо обстоятелство, а именно деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”Б” НК.  От една страна деецът е извършил престъплението, след като е  бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 НК.

В обвинителния акт са описани факти обуславящи отговорност на подсъдимия  по чл.194, ал.1 НК, доколкото кражбата не е извършена чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот или по друг начин.

Съдът взе предвид разпоредбата на чл.373, ал.2 НПК и определи наказанието на подсъдимата при условията на чл. 58а НК вр.с чл. 55, ал.1, т.1 НК, като постанови подсъдимия да изтърпи наказание “лишаване от свобода” за срок от една година .

При индивидуализацията на наказанието с оглед определяне на размера на същото, съдът съобрази смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства по делото.

Отегчаващи вината обстоятелства са, че решението за осъществяване на деянието е взето от подсъдимия в спокойна обстановка, същият е предприел действия по прикриване на извършеното с цел осуетяване на наказателно преследване, характеризира се като личност с утвърдени престъпни навици, спомагането му за изясняване на обективната истина по делото, оказаното съдействие на досъдебното производство, както и признанието на вината в голяма степен са предприети с цел смекчаване на наказателната репресия. Смекчаващо вината обстоятелство е факта, че стойността на отнетите вещи не е особено висока, не са настъпили други съставомерни вредни последици от деянието,отнетата вещ е върната веднага . Затова съдът определи наказанието “лишаване от свобода” в посочения размер и при приложение на разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК като прие наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

Съдът определи първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието, което наказание съдът намери, че следва да се изтърпи в затвор.

На основание чл.189, ал.3 НПК и с оглед признаването за виновен на подсъдимия Д.Г.К. в негова тежест бяха възложени разноските по делото в размер 45 лв. по сметка на ОД на МВР –Монтана.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :