МОТИВИ                                                                 НОХД 94/ 2016Г.

                                                                                    20.05.2016год.

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия З.С.Т.-роден на ***г***, женен , бълг.гражданин ,                                                              безработен,основно образование , неосъждан ,                                                                ЕГН********** е обвинен в това, че на 10.12.2015година в село Мездрея,област Монтана на ул.“Главна“,№39  съхранявал незаконно добити от другиго 4.75пространствени куб.метра дърва за огрев от дървесен вид „дъб“ и „габър“ на обща стойност 237 лева,като случая е маловажен-престъпление по  чл.235, ал.6 във връзка с ал.1 и ал.2 от НК.     

           Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението така,както е предявено,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.  Предлага наказанието на подсъдимата да бъде определено при условията на чл.54 от НК ,тъй като не са налице условията на чл.55 от НК а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.По отношение на подсъдимия е прилагана разпоредбата на чл.78А от НК и щетите,причинени от деянието не са възстановени поради което не са налице условията на чл.78А от НК .                       В съдебно заседание подсъдимият се явява лично , признава вината си , дава обяснения като не отрича ,че е съхранявал дърва, без да има документ за тях.

              Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

             Подсъдимият  З.С.Т. е роден на ***г***.Не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

  На 10.12.2015година в село Мездрея е била проведена съвместна операция от служители на ДГС –Берковица и РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица, с цел установяване и санкциониране на нарушители по Закона за горите,съхраняващи в домовете си незаконно добити дърва.

При извършване на проверка в частен дом на намиращ се на ул.“Главна“,№39 в село Мездрея били открити дърва за огрев от дървесен вид „дъб“ и „габър“.Същите били съхранявани в избеното помещение на къщата на посочения адрес.При тяхното замерване е било установено,че са касае за 4.75 пр.куб.метра дърва за огрев.По дървената нямало поставена експедиционна горска марка.Не бил представен и документ за законния произход на въпросните дърва.За констатираното нарушение служителите на ДГС –Берковица съставили Констативен протокол серия „К“2009,№0008471/10.12.2015година.

 При констатиране на нарушението в жилището на посочения адрес се намирал св.Ж.С.Т..Последния твърди,че намерените дърва и самото жилище се обитава от неговия брат –подс.З.С.Т.,при когото същите са оставени на отговорно пазене.

Съгласно заключението на вещото лице намерените в обитаван от  обв. З.С.Т.  4.75 пр.куб.метра дърва за огрев –„дъб“ и „габър“ са на стойност 237 лева.

        При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си  подс.З.С.Т. е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.6 от НК.

      Обективните данни по делото сочат,че именно подс.Т. е извършил описаното по-горе инкриминирано деяние.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на чл.235,ал.6 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до  една година или пробация или глоба от 100 до 300лв. Подсъдимият е пълнолетно лице,  не е осъждан  за извършено престъпление от общ характер.

       За извършеното от подс.Т. престъпление съдът определи наказанието при условията на чл.54 от НК и в третата хипотеза на чл.235, ал.6 от НК. Предвид на горното съдът наложи наказание “ГЛОБА”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящия случай, съдът намери, че на подсъдимия Славчо Руменов Христов следва да бъде наложена глоба към средния,предвиден в закона размер от 200лв.

       С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

       На основание чл.235 ал.7 от НК, съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението ,а именно 4.75 пр.куб.метра дърва за огрев –„дъб“ и „габър“ са на стойност 237 лева, намиращи се на отговорно пазене при подсъдимия.

      При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс. З.С.Т.  следва да заплати по сметка на РС-Берковица  сумата  от 40,00лв. направени разноски по делото,по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от 30,00лв. за направени разноски на ДП,както и   5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: