П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 11.05.2016 год.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 11.05.2016 г ………….……… .в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА      

 

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.Е.

                            

                                                                    2.  В.А.

                                                                  

при участието на секретаря…П. И. ……………………….……….

и прокурора В. Ранова ….……..…………….…....сложи за разглеждане

НОХД 121 по описа  за 2016 г…..….....….….…..……...….…докладвано

от съдията Георгиева……………………....……..……………….....….

на поименното повикване в…13.45….....…….……..…….часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован, се явява лично и с адв. Веселинов, редовно упълномощен от ДП.

          ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца се явява Районен Прокурор Весела Ранова.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани, не се явяват.

НЕ СЕ ЯВЯВА вещотолице.

          ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

          АДВ. ВЕСЕЛИНОВ: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

          ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1от НПК по НОХД № 121/2016 г. по описа на БРС, сключено между адв. Иван Веселинов - АК Монтана, като защитник на подсъдимия Н.Б.Н. от една страна и Весела Ранова от друга – Районен прокурор в Районна прокуратура гр. Берковица.

Предвид това обстоятелство съдът

        

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на делото при условията и по реда на глава ХХІХ от НПК.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

АДВ. ВЕСЕЛИНОВ: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият се е признал за виновен. Декларирал е, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация.

СЪДЪТ и на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запитва подсъдимия Н.Б. Борисов разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението и доброволно ли го е подписал.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Б.Н. (лично): Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

          ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимият Н.Б.Н. – роден на *** ***, българин, български гражданин, не осъждан, неженен, със средно образование, не работи, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2016 г. в гр. Берковица, без надлежно разрешително и в нарушение на разпоредбите на ЗКНВП (чл. 30 от същия закон) държал у себе си и у дома си в гр. Берковица, ул. М. Дринов № 31А следните количества високорискови наркотични вещества, а именно:

- в себе си държал полиетиленово пликче с нетно тегло 5, 45 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1, 63 % на стойност 32, 70 лв. и 7 бр. полиетиленови топчета с общо тегло 3, 60 гр. и средно определено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 1, 92% (подробно изброени, всяко поотделно в постановлението за привличане на обвиняем). 

- в неговия дом в гр. Берковица на ул. М. Дринов № 31А, собственост на неговите родители Борислав Н. Васов и Теменужка Н.В., в обитавани от обвиняемия помещения на първия етаж държал следните високорискови наркотични вещества, всяко с различен процент на активно действащ компонент тетрахидроканабинол, а именно:

0, 30 гр. коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2, 06% на стойност 1, 80 лв;

0, 30 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 03% на стойност 1, 86 лв;

0, 31 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 07% на стойност 1, 86 лв.;

2, 75 гр. коноп със съдържание на активен компонент 1, 56 % на стойност 16, 50 лв.;

5, 90 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 86% на стойност 35, 40 лв;

15, 10 гр. коноп със съдържание на активен компонент2, 26% на стойност 90, 60 лв;

4, 40 гр. коноп със съдържание на активен компонент 4, 42% на стойност 26, 40 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение второ от НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на подсъдимия Н.Б.Н. за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение второ от НК да бъде наложено наказание при приложение разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК в размер на  6 (шест) месеца „лишаване от свобода”, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизането на настоящето в сила.

           

НА ОСНОВАНИЕ чл. 55, ал. 3 от НК, НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание – „глоба”.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват  вещите, предмет на нарушението да се отнемат в полза на държавата, след което да бъдат унищожени от органа, при който се съхраняват.

СТРАНИТЕ се съгласяват разноските по делото в р-р на 197, 22 лв. да се възложат на подсъдимия Н.Б.Н..

          ПОДПИСАНИЯТ Н.Б.Н. е декларирал, че на основание чл. 381, ал. 6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 121/2016 г. по описа на РС-Берковица по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

 

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, няма пречка да се одобри.

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:

(Н.Н.)                            (Весела Ранова)

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                                                                   

                                 (адв. Иван Веселинов)

 

 

 

 

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Берковица, представлявана от Районен Прокурор Весела Ранова от една страна и адв. Иван Веселинов – АК Монтана, като защитник на подсъдимия Н.Б.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, не осъждан, неженен, със средно образование, не работи, с ЕГН ********** и същият е ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2016 г. в гр. Берковица, без надлежно разрешително и в нарушение на разпоредбите на ЗКНВП (чл. 30 от същия закон) държал у себе си и у дома си в гр. Берковица, ул. М. Дринов № 31А следните количества високорискови наркотични вещества, а именно:

- в себе си държал полиетиленово пликче с нетно тегло 5, 45 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1, 63 % на стойност 32, 70 лв. и 7 бр. полиетиленови топчета с общо тегло 3, 60 гр. и средно определено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 1, 92% (подробно изброени, всяко поотделно в постановлението за привличане на обвиняем). 

- в неговия дом в гр. Берковица на ул. М. Дринов № 31А, собственост на неговите родители Борислав Н. Васов и Теменужка Н.В., в обитавани от обвиняемия помещения на първия етаж държал следните високорискови наркотични вещества, всяко с различен процент на активно действащ компонент тетрахидроканабинол, а именно:

0, 30 гр. коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2, 06% на стойност 1, 80 лв;

0, 30 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 03% на стойност 1, 86 лв;

0, 31 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 07% на стойност 1, 86 лв.;

2, 75 гр. коноп със съдържание на активен компонент 1, 56 % на стойност 16, 50 лв.;

5, 90 гр. коноп със съдържание на активен компонент 2, 86% на стойност 35, 40 лв;

15, 10 гр. коноп със съдържание на активен компонент2, 26% на стойност 90, 60 лв;

4, 40 гр. коноп със съдържание на активен компонент 4, 42% на стойност 26, 40 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение второ от НК, за което МУ НАЛАГА наказание при приложение разпоредбата на чл.  55, ал. 1, т. 2 от НК в размер на  6 (шест) месеца „лишаване от свобода”, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизането на настоящето в сила.

           

НА ОСНОВАНИЕ чл. 55, ал. 3 от НК, НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание – „глоба”.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 354а, ал. 6 във вр. с чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: наркотично вещество-коноп  с нетно тегло 5, 45 гр, коноп 3, 60 гр., коноп 0,30 гр., коноп 0,31 гр., коноп 0, 31 гр., коноп 2, 75 гр., коноп 5,90 гр., коноп 15, 10 гр.,коноп 4, 40 гр., което да се УНИЩОЖИ след влизане на присъдата в законна сила от органа, при който се намира на съхранение.

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 197, 22 лв. да се възлагат на подсъдимия Н.Б.Н..

С определеното по вид и размер наказание по разбиране на съдебния състав ще бъдат постигнати целите на наказанието.

ОТ ДЕЯНИЕТО не са настъпили имуществени вреди, които да се претендират.

          ОТМЕНЯВА взетата на  досъдебното  производство  мярка  за  неотклонение „ подписка”  по отношение  на  подсъдимия, тъй  като  са отпаднали основанията  за  налагането й.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 121/2016 г. по описа на БРС, поради постигнато споразумение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          ПРОТОКОЛА приключи в 14.30 ч. и бе изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1.

 

                                                                                                                                          2.