Р Е Ш Е Н И Е

                                        ГР.БЕРКОВИЦА, 30.05.2016 г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица втори наказателен състав в публично заседание на 25 май........................................................през две хиляди и шестнадесета година....................................в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря П.И.........................................и в присъствието на прокурора...............................................като разгледа докладваното от съдията Георгиева.................................................АН дело №129 по описа за 2016 г.............................................и за да се произнесе взе предвид:

 

Обжалвано е наказателно постановление № 14-0243-000389/ 11.07.2014 г. на Началник на РУП Берковица, с което са наложени административни наказания.

Недоволен от наложените наказания останал жалб.Я.Б.Я. *** и ЕГН **********, който го обжалва пред съда. Мотивира жалбата си с обстоятелството, че не е извършил административни нарушения, а съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление не отговаряли на изискванията на ЗАНН.

Редовно призован, не се явява. Явява се пълномощник, който поддържа жалбата и моли съдът да измени обжалваното наказателно постановление, като намали размера на наложените му наказания към предвидения в закона минимален размер.

Възз. страна редовно призовани, не изпращат представител и не изразяват становище.

Съдът като взе предвид събраните в хода на производството доказателства установени с доказателствени средства- показания на свидетел, писмени и взе предвид становището на явилата се страна и след преценка поотделно и в съвкупност, приема за установено следното;

Жалбата е подадена в срок и от лице, имащо право на жалба на основание чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което е допустима.

Разгледана по същество, се явява основателна.

В обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление административно-наказващият орган е приел за установено, че на 26.06.2014 г. около 21.00ч. в гр.Берковица по ул. „Александровска”-път ІІ-81 срещу бензиностанция ОМВ управлява лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. №ВР9782ВМ,собственост на Г. Светлинов Дамянов от гр.Враца като  СУМПС му е  иззето от 19.12.2007год.,поради което е неправоспособен в условието на повторност. Т.е водачът управлява МПС след като е лишен от това право по съдебен или административен ред и нарушението е извършено в условията на повторност,тъй като има издадени НП №1031/2013год. на СПП,ОД на МВР и НП №496/2013год. на РУП Монтана,влезли в законна сила.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св. Д. К. – свидетел при установяване на нарушението и съставяне на АУАН и  справка за нарушител от региона.

Жалб. не сочи различна фактическа обстановка и не оспорва така описаната, поради което и въз основа на събраните гласни и писмени доказателства по делото, съдът я приема за установена по несъмнен и безспорен начин.

При така установената фактическа обстановка административно-наказващият орган е приел, че нарушителят Я. е нарушил разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 4 от ЗДвП е наложил административно наказание глоба в размер от 1200 лв..

Разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП вменява в задължение МПС по пътищата отворени за обществено ползване да се управлявал от правоспособен водач.В конкретния случай жалбоподателят попада сред лицата ,на които е вменено посоченото в цинираната законова разпоредба задължение.Това задължение той не е изпълнил ,тъй като е управлявал лекия автомобил,след  като СУМПС му е било отнето .Поради това и следва да се приеме,че е осъществил от обективна и субективна страна съставът на вмененото му във вина административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. 

За констатираното нарушение на чл.177 ал.4 пр.1 от ЗДвП е предвидено наказание глоба в размер от 300 до 1500лв.Тази норма е по-тежко наказуем състав на административно нарушение ,тъй като предвижда ангажиране на отговорността на водач ,който е извършил нарушение по чл.177 ал.1 т.1-т.3 и  по ал.2 от ЗДП  повторно.Легалната дефиниция на „повторно” извършено нарушение  се съдържа в разпоредбата на  пар.6,т.33 от ЗДП и буквално гласи ,че то ще е такова ,когато е извършено в 1-годишен срок от влизане в сила на НП с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.Когато наказанието е лишаване от правоуправление  на МПС,срокът започва да тече от неговото изтърпяване.

В случая АНО не се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН като е наложил глоба към максималния размер.Действително жалбоподателят има и други наложени наказания за управление на МПС без свидетелство за правоуправление,но предвид обстоятелството,че същият е безработен и има семейство и дете,наложената глоба към максималния размер ще го лиши от средства за издръжка.Предвид на това съдът намира,че НП следва да бъде изменено и така наложеното наказание да се намали.

Предвид на изложеното жалбата се явява основателна и обжалваното наказателно постановление следва да се измени.

Водим от горните мотиви съдът,

                                                             Р Е Ш И;

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0243-000389/ 11.07.2014 г. на Началник на РУП Берковица,с което на Я.Б.Я. *** и ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер от 1200 лв.  като намалява глобата на 500 лв.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд гр. Монтана.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: