Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Берковица, 25.05.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на десети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                     

                                                                           Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. и в присъствието на  прокурора……………………като разгледа  докладваното от съдията АНД    103/2016г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Цветомир Т.И. *** и ЕГН ********** против Наказателно постановление /НП/ № 15-0243-000579/16.11.2015 г. на Началника на РУ-гр.Берковица, с което на основание  чл. 315, ал.1, т.1 КЗ, за нарушение по чл. 315, ал.1 КЗ, на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400,00 лв.

В жалбата се твърди, че издаденото НП е незаконосъобразно, тъй като е издадено при допуснати процесуални нарушения. При това се прави искане за отмяна на санкционнния акт.

В с.з. жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

Районен съд Берковица, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

На 26.10.2015 г., около 23:15 часа, жалбоподателят управлявал л.а.”Ауди А4” с рег. №СО5390ВМ, собственост на Никола Леков с ЕГН **********. По път II-81,до бл.5 в кв.”Изгрев”  същият  е спрян за проверка от служители на РУ-Берковица и бил  проверен от св. Е.А. – мл. автоконтрольор в РУ  – гр. Берковица, изпратен по подаден сигнал. В хода на проверката св. Е.А. установил, че управляваният от жалбоподателя автомобил няма сключена валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. С оглед констатираното ,св. А. съставил АУАН с бланков № 106688, в който посочил, че като на 26.10.2015 г., около 23:15 часа, жалбоподателят е управлявал л.а. л.а.Ауди А4 с рег. №СО5390ВМ, собственост на Никола Леков с ЕГН **********, без сключена валидна застраховка Гражданска отговорност, същият е извършил нарушение по чл. 315, ал.1 КЗ. АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателят, връчен му е лично и в графа възражения той не е вписал такива. С оглед обстоятелството, че след съставянето на АУАН, било иззето и СРМПС, на 27.10.2015год. към 12:20 часа жалбоподателят сключил застраховка Гражданска отговорност, предоставил полицата на св. Е.А. и последният върнал иззетите от жалбоподателя документи, отразявайки това обстоятелство в АУАН.

Въз основа на съставения АУАН, при идентично словесно описание на извършеното нарушение и квалифицирано като такова по  чл. 315, ал.1 КЗ, на 16.11.2015 г. е издадено обжалваното НП №№ 15-0243-000579/16.11.2015 г. , с което на основание  чл. 315, ал.1, т.1 КЗ, на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400,00 лв.

Така изложената фактическа обстановка се установява въз основа показанията на св. Е. А.,  от приложената към жалбата полица на сключена  застраховка ГО за процесното МПС, както и от останалите приложени по административно-наказателната преписка материали. От събраната по делото доказателствена маса безспорно се установява датата и мястото на извършеното нарушение, обстоятелствата при които същото е извършено, както и останалите релевантни обстоятелства. Установява се и това, че застраховката за процесния автомобил, съдържаща се по делото, е сключена  на 27.10.2015 г. с валидност от 14:15 часа на 27.10.2015 г. при извършена проверка на 26.10.2015год.в 23:15 часа . Съдът кредитира събраните доказателства в цялост, но доколкото намира същите за еднопосочни и кореспондиращи си, не счита за необходимо да ги обсъжда поотделно и по-подробно.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от ПРАВНА СТРАНА следното:

Жалбата е подадена в установения в чл. 59, ал.2 ЗАНН 7-дневен срок, от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване наказателно постановление, поради което се явява процесуално допустима и следва да се разгледа по същество.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

АУАН е съставен при спазване на предвидена в чл. 40 и чл. 43 ЗАНН процедура и съдържа предвидените в чл. 42 ЗАНН реквизити. Наказателното постановление е изготвено съгласно изискванията на чл. 57, ал.1 ЗАНН и в него не се установяват пороци от външна страна, като описаното нарушение кореспондира изцяло с посоченото в АУАН. И АУАН и НП са издадени от компетентни органи, като в тях достатъчно подробно са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението, начина на констатиране на същото, подробно и точно е описана правната му квалификация, както и кой текст от кой закон е нарушен. Описанието, така както е направено по никакъв начин не накърнява правото на нарушителя да разбере срещу какво именно нарушение да организира защитата си. Правната квалификация е прецизна и в съответствие с текстовото описание на състава на административното нарушение. АУАН и НП са съставени в сроковете по чл. 34, ал.1 и ал.3 ЗАНН.

Изследвайки материално-правната законосъобразност на атакуваното НП съдът приема, че от възприетото по делото се установява, че на 26.10.2015 г., около 23:15 часа, жалбоподателят управлявал л.а.”Ауди А4” с рег. №СО5390ВМ, собственост на Никола Леков с ЕГН **********  по път II-81, до бл.5 в кв.”Изгрев”  , без сключена валидна застраховка "Гражданска отговорност". При това настоящият състав приема, че жалбоподателят е нарушил чл. 315, ал.1 КЗ, с която норма се предвижда задължение за управление на моторни превозни средства, във връзка с чието притежаване и използване има сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите". В настоящото производство жалбоподателят не представи доказателства, че е имал валидна застраховка към момента на проверката, като представената по делото полица на застраховка "Гражданска отговорност",  не е валидна към момента на проверката, а след този момент.

От субективна страна жалбоподателят е извършил деянието умишлено. За извода за формата на вината съдът отчете, че е съзнавал, че следва да има сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за управлявания от него автомобил. Съзнавал е и това, че неизпълнявайки задължението си, нарушава обществените отношения свързани с осъществяване на транспорта (обществената опасност на деянието и последиците му). Въпреки това жалбоподателят е извършил нарушението, при което съдът приема, че той се е съгласил с последиците.

Правилно е определена наложената на жалбоподателя санкция. В нормата на  чл. 315, ал.1, т.1 КЗ е предвидено налагането на глоба в размер от 400,00 до 600,00 лв. В процесния случай наказанието е индивидуализирано в съответствие с изискванията на чл. 27 ЗАНН и като е отчетена относително ниската степен на обществена опасност, наложеното наказание е определено в минималния предвиден от закона размер, поради което не може да бъде намалено.

 Настоящият състав намира за необходимо да отбележи, че настъпилата законова промяна след издаване на наказателното постановление, но преди влизането му в сила, не обуславя отпадане или смекчаване на административно наказателната отговорност на дееца. Кодексът за застраховането, приложим към датата на осъществяване на деянието, е отменен с новия Кодекс за застраховането (обн., ДВ, бр.102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.). С разпоредбата на  чл. 638, ал.3 от сега действащия КЗ е предвидено административно наказание «глоба» в размер на 400 лева за лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите. От цитираната разпоредба следва извода, че процесното деяние съставлява административно нарушение и по-сега действащия КЗ. В същото време новоприетият закон не се явява по-благоприятен за дееца по смисъла на чл. 3, ал.2 от ЗАНН, респективно не може да доведе до смекчаване отговорността на нарушителя, доколкото същият предвижда процесното административно нарушение да се наказва с глоба във фиксиран размер от 400 лева, колкото е и наложеното на водача наказание.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 ЗАНН, съдът

                                                             Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление  /НП/ № 15-0243-000579/16.11.2015 г. на Началника на РУ-гр.Берковица, с което на основание  чл. 315, ал.1, т.1 КЗ, за нарушение по чл. 315, ал.1 КЗ, на  Цветомир Т.И. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 400,00 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Монтана в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: