Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 25.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 10.05.2016 г. в състав:

                      

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №102 по описа за 2016 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0370-000078/14.03.2016 г. на Началника на РУ -Берковица на С.Й.В. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал В.  , който в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат, поддържа жалбата и моли съда да намали размера на наложените наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС . Навежда доводи,че не оспорва  констатациите ,отразени в АУАН и НП,но така определения размер ще му създаде затруднения да посрещне своите необходими разходи и ще го лиши от средства.Твърди,че установената концентрация граничи към минимума,което също е основание за намаляване размера на наложените наказания.

 Въззиваемата страна -  РУ-Берковица , редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е  ОСНОВАТЕЛНА.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №83/02.03.2016 г. затова, че на същата дата, около 16.40 часа  в гр.Берковица на път ІІ-81 на км.70+700 с посока на движение от гр.Вършец към гр.Монтана управлява л. а. „Фолксваген Поло” с ДК №М8414ВК,собственост на Йончо Атанасов В. *** след употреба на  алкохол над 0,5 %о,а именно 0,73%о, което е установено при  проверка от контролните органи с техническо средство “Алкотест ” 7510 с фабр. №ARDM- 0226  . Със съставения акт е издаден талон за медицинско изследване №0271139.

На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя са наложени по-горе посочените наказания.

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуално-правната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на закона орган – Началника на РУ -Берковица, спазено е производството по издаване на наказателното постановление, както и предвидената в разпоредбата на чл. 57 ЗАНН форма.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от гласните доказателства-показанията на свид.Е.А. и приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

 Съдът служебно установява, че не са били налице и условията на чл. 28 от ЗАНН, както в производството пред административно-наказващия орган, така и в настоящото, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

 Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне,обаче на размера на наказанието  глоба административнонаказващият орган е следвало да има предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение.

 Разпоредбата на чл. 174 ал. 1 ЗДвП е категорична, че се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., водач ,който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 1, 2 на хиляда вкл., установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

      Определената от наказващия орган глоба е към максималния размер от 800лв. ,както и по отношение на лишаването от правоуправление също е наложено наказанието в максималния размер  от 9 месеца. По делото е приложена справка за нарушения на водача,от която е видно,че същият е извършвал и други нарушения като водач на МПС. При определяне на наказанията  за управлението на МПС след употреба на алкохол,  административно наказващия орган  не е изложил мотиви във връзка с налагане на наказанието глоба  и лишаване от правоуправление в размер към максималния .

 

 

 

 

При преценката на законосъобразността на наложеното административно наказанието съдът намира, че същото не е съобразено с действителната тежест на нарушението и точното съотношение между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Това налага съдът да измени обжалваното наказателно постановление в частта относно размера на наказанието.

 

 

 

 

При предвидените в състава на нарушението граници на концентрацията на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, установената при жалбоподателя концентрация на алкохол от 0,73 промила е в близост до минимума. Посоченото обстоятелство мотивира съда да приеме, че тежестта на нарушението е ниска.

 

 

 

 

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът взе предвид признанието на жалбоподателя пред контролния орган, че е употребил алкохол и съдействието му за установяване на употребата на алкохол с техническо средство , както и количеството на съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя, което е в размер близък до минимума. Отегчаващи отговорността обстоятелства се явяват наличните по делото данни, че в периода 2010 - 2016 година В. като водач на МПС  е извършвал и други нарушения по ЗДвП, което е видно от справка картон на водача-л.12 от делото. С оглед обстоятелството,че не е извършвал друго такова нарушение,за което е наказан с процесното НП , както и преди всичко с оглед ниската стойност на съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя, в близост до установения от закона минимум, на същият следва да бъде определено наказание при превес на смекчаващите вината му обстоятелства в размер около минимума на закона. Предвид горното съдът счита,че НП следва да бъде изменено в частта на наложените административни наказания, както се намали срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС от 9 месеца на 6 месеца и размера на наложената глоба от 800 лева на 550 лева.

 

 

 

 

Броят на отнетите 10 контролни точки е съобразен с разпоредбата на чл. 6, ал.1, т.1 от Наредба № ІЗ-2539/17.12.2012 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, която предвижда, че за нарушение по  чл. 174, ал.1 ЗДвП на водачите на МПС се отнемат 10 контролни точки.

 

 

 

 

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

                                    

 

                                             

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 16-0370-000078/14.03.2016 г. на Началника на РУ –Берковица,с което на С.Й.В. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП, както НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС от девет месеца на ШЕСТ МЕСЕЦА и размера на наложената ГЛОБА от 800 лева на 550 /петстотин и петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

                                                

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: