Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 19 април…………………………………………… през две хиляди и шестнадесета година………........………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 96 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление  К-037550/11.03.2016 год., издадено от Директора Регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище гр. Монтана към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с  което на основание чл. 209 от Закона за туризма на ЕТ Г.Г. - Саня,  със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Берковска река” № 7 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 500.00 лева за нарушение по чл. 114, ал.3 от Закона за туризма. 

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

 

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

 

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е основателна.

 

         Жалбоподателят упражнява дейност като ЕТ „Г.Г. ***. В това си качество притежава търговски обект – заведение за хранене и развлечения, находящо се в град Берковица, ул. „Николаевска” – срещу прелеза. На 27.01.2016 година представители на въззиваемата страна посетили обекта и констатирали, че в близост до входа няма поставена табела, съдържаща информация за категорията на заведението. По време на проверката търговецът не присъствал в обекта. Проверяващите дали предписание до 15.02.2016 година пропускът да бъде отстранен. На 12.02.2016 година търговецът се явил в офиса на Комисията и представил удостоверение за категоризация, издадено на 11.08.2008 година, но въпреки това му бил съставен АУАН, а по късно въз основа на него и издаденото наказателно постановление.

Настоящият състав намира издаденото НП за незаконосъобразно. Съгласно ЗАНН административно наказващият орган, когато констатира нарушение следва да наложи съответното предвидено наказание. Правилното прилагане на закона изисква от санкциониращият орган да направи преценка и за липсата или незначителността на вредните последици от нарушението, както и за другите смекчаващи отговорността обстоятелства. Когато констатира, че нарушението представлява маловажен случай с оглед изброените критерии, АНО е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, като предупреди нарушителя, че при повторно констатирано нарушение, ще бъде наказан. Когато съдът констатира, че са били налице условията за приложение на чл.28 ЗАНН и не е приложен, то това обстоятелство дава основание на съда да приеме, че НП е издадено незаконосъобразно.

 

В конкретния случай изрично АНО е вписал, че от нарушението не са произтекли вредни последици и то е отстранено веднага. Освен това протоколът за извършена проверка и констатациите за налично нарушение е издаден в деня, в който жалбоподателят е представил пред органа исканото удостоверение за категоризация. Самият АНО е приел, че с това нарушението е отстранено и въпреки това е издал АУАН. Още повече, че АУАН е издаден и три дни по – рано от вписания срок за отстраняване на констатираните нередности. Комисията регистрира нарушение на закона от този търговец за първи път. Целта на закона и на възложените на Комисията правомощия не е непременното налагане на наказания. Именно в това е и смисъла на дадените предписания и срока за тяхното изпълнение. Това обосновава извод за незаконосъобразност на издаденото НП, поради което съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА наказателно постановление К-037550/11.03.2016 год., издадено от Директора Регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище гр. Монтана към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с  което на основание чл. 209 от Закона за туризма на ЕТ Г.Г. - Саня,  със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Берковска река” № 7 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 500.00 лева за нарушение по чл. 114, ал.3 от Закона за туризма НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: