Р Е Ш Е Н И Е

                                        ГР.БЕРКОВИЦА, 09.05.2016 г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица втори наказателен състав в публично заседание на 12 април........................................................през две хиляди и шестнадесета година....................................в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

при секретаря Т.Й.........................................и в присъствието на прокурора...............................................като разгледа докладваното от съдията Г..................................................АН дело №78 по описа за 2016 г.............................................и за да се произнесе взе предвид

 

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Постъпила е жалба от  И.Ч.С. *** и ЕГН ********** срещу Наказателно постановление № 15-0243-000106 от 01.04.2015 г.  на  Началника на РУ– гр.Берковица, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: 1. на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) - глоба в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДП и 2. на основание чл. 181 т.1 от ЗДП - глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 147, ал.1 от ЗДП.

Жалбоподателят счита, че няма нарушение по смисъла на чл. 139, ал.5 от Закона за движение по пътищата и че водачът е следвало да бъде санкциониран с  глоба за поведение, свързано с незалепването на стикер,както е описано в АУАН и НП. Моли  съдът да отмени процесното НП като незаконосъобразно. В представено по делото писмено становище от упълномощен адвокат излага подробни доводи.

Жалбата е депозирана в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН чрез наказващия орган, съгласно чл. 60 от ЗАНН, от активно легитимирано за това лице и против акт, подлежащ на съдебен контрол.

Жалбоподателят – редовно призован, не се явява и не изпраща представител. В представено становище по делото доразвива доводите ,изложени в жалбата.

Въззиваемата страна  - не се явява, не изпраща и свой упълномощен представител. В придружителното писмо, с което е изпратил административнонаказателната преписка, моли съдът да потвърди наложените административни наказания.

СЪДЪТ с оглед събраните доказателства по приложената преписка, прие за установено следното от фактическа страна:

На 19.03.2015 г.  около 04,30часа на път ІІ-81 на км 76+500 при входа на гр.Берковица служителите на РУ-Берковица спрели за проверка товарен автомобил „Ивеко 180 Е 38 с Рег.№СА1688ВХ с прикачено ремарке за товарен автомобил с рег.№С2196ЕК При проверката актосъставителят установил, че нямало залепен валиден винетен стикер на предното стъкло на т.а. Освен това водачът не бил представил управляваното МПС на ГТП за 2015год. При така посочените факти, актосъставителят Г.В. в присъствието на колегата му Цв.Ц. съставил и предявил на жалбоподателя С. съставения АУАН.При предявяването на акта жалбоподателят вписал текст, че ще подаде възражения в срок.

Въз основа на акта било издадено обжалваното НП, с което по същите факти  и при абсолютно идентично описана фактическа обстановка ,наказващият орган преценил, че са налице две нарушения: 1. управление на ППС, предназначено за превоз на товари, състав от ППС с 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, с което жалбоподателят виновно е нарушил чл. 139, ал. 5 от ЗДП, поради което на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 лева и 2. водачът  на МПС не е представил управляваното МПС на ГТП за 2015год, с което жалбоподателят виновно е нарушил чл. 147, ал.1 от ЗДП, поради което на основание чл. 181,т.1 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по АНП, приобщени към делото. От справка за дисциплината на водача се установява, че същият има множество нарушения за периода  2004 г. до 2016год., а през 2011,2012,2103 г. и 2014год. има издадени фишове.

СЪДЪТ с оглед събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, прие за установено следното:

При така изяснената фактическа обстановка, според съда жалбата е частично основателна и НП следва да се отмени по пункт 1 от НП и потвърди по пунк 2 от НП .

По отношение на първото описано нарушение е налице несъответствие между фактическото описание на административното нарушение и разпоредбата която е приложена при определяне на нарушението  и наказанието.

За да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност спрямо едно лице е необходимо да са налице няколко кумулативно предвидени от закона предпоставки. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗАНН административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения държавен ред и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Настоящият съдебен състав констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съобразно обхвата на правомощията им и в законоустановените срокове. Съставеният АУАН е формално редовен от външна страна, доколкото притежава всички реквизити, които ЗАНН изисква да бъдат попълнени. Налице са и изискуемите реквизити и в НП, но не е ясна волята на наказващия орган, който при описани различни факти е санкционирал жалбоподателя за  нарушение  по чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата. Съгласно чл. 100, ал. 2 от закона водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност. Според чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.  10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Касае се за две съществено различни правила на поведение като изпълнителните деяния на двете нарушения имат различни обективни съставомерни признаци – от една страна е поставянето/залепяне на стикер и от друга - заплащането на винетна такса. При така описаните факти в обстоятелствената част на АУАН и НП, поведението на жалбоподателя е съставомерно единствено по чл. 100, ал. 2 от ЗДП, доколкото според административното “обвинение” жалбоподателят е управлявал МПС без залепен валиден стикер за заплатена винетна такса на предното стъкло, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Действително в НП като нарушение,което водачът е извършил като т.1 е посочено-  управление на ППС, предназначено за превоз на товари, състав от ППС с 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, с което жалбоподателят виновно е нарушил чл. 139, ал. 5 от ЗДП  Последното обаче е без значение, тъй като в обстоятелствената част на акта няма констатация, не са отразени факти, че водачът е управлявал ППС, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. В издаденото НП  АНО е наложил наказание за извършено нарушение по чл. 139, ал.5 от ЗДвП, визиращо не незалепване на винетен стикер, а незаплащане на  винетна такса,  което предполага незакупуване на валиден винетен стикер в каквато насока няма изложена фактическа обстановка.Така в т. 1 на НП е налице явно несъответствие между описанието на нарушението и посочената като нарушена законна разпоредба съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН.

Горното налага извода, че в наказателното постановление липсва единство между обстоятелствената и санкционната част, тъй като на жалбоподателя е вменено нарушение за това, че е управлявал МПС без залепен валиден стикер за заплатена винетна такса на предното стъкло, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, а е наказан за нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДП.

Следователно нарушителя е санкциониран в т. 1 на НП по непредявено му с акта нарушение. Последното е съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като грубо нарушава правото на защита на жалбоподателя. Поради това и т. 1 на процесното НП следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

За яснота съдът счита за необходимо да отбележи, че  задължението да залепи винетен стикер на предното стъкло за водача, е различно от задължението да притежава валиден винетен  стикер т.е.  за водача има две отделни задължения да притежава валиден винетен стикер, т.е. да е заплатил съответната винетна такса съобразно разпоредбата на чл.10 от ЗП и да залепи стикера на предното стъкло. За тези две задължения законодателят е предвидил различни наказания. От незалепването на стикер на  стъклото не следва извода, че водача не притежава валиден винетен стикер, въпреки, че често незалепването на стикер е именно в следствие на непритежаването, незаплащането на винетна такса, но винаги това следва да бъде изяснено от АНО и описано в изложената фактическа обстановка за да се определи състава на кое от двете административните нарушения е осъществен, тъй като  предвидените наказания за двете нарушения са различни и докато за незалепването на стикер на предното стъкло глобата е 20лв., то за незаплащането на винетна такса глобата е в значително по високи размери.   Така допуснатото  смесване на двата фактически  състава, т.е. явно неразграничаването кога е осъществен състава на чл. 139, ал.5 и кога този на чл. 100, ал.2 от ЗДвП е съществено процесуално  нарушение,  което не може да бъде санирано, поради което НП следва да бъде отменено.

От друга страна правилно е ангажирана административнонаказателна отговорност в т. 2  от  НП по чл. 181 т.1 от Закона за движение по пътищата, като е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева. Жалбоподателят  е нарушил чл.147 ал.1 от ЗДвП.Нормата на чл.181 т.1 от ЗДвП регламентира ,че се наказва с глоба до 50лв. собственик  или длъжностно лице,което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед. Следователно адресат на задължението да представи ПС за технически преглед е собственика му или длъжностно лице .В настоящия случай между страните  не се спори относно собствеността на автомобила и такова възражение не се прави от жалбоподателя.Освен това съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В този смисъл тежестта на   доказване собствеността на автомобила е  на жалбоподателя ,а не на АНО.Прави се възражение досежно това,че не е посочено кога е бил последния технически преглед и кога е следвало  ПС да премине на такъв.Преминат технически преглед се удостоверява със знак за периодичен преглед и удостоверение за техническа изправност .Липсата на такива в случая е достатъчно да обоснове извършено нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.Срокът в който е следвало да се представи на ГТП процесното МПС  е ирелевантен за съставомерността на деянието.Следователно т. 2 от процесното НП следва да бъде потвърдена.

Така мотивиран и на основание чл. 63 от ЗАНН Районен съд - Берковица,  

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0243-000106 от 01.04.2015 г.  на  Началника на РУ– гр.Берковица, в частта по пункт 1, с което на И.Ч.С. *** и ЕГН **********  е наложено  административно наказание на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) - глоба в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДП

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 15-0243-000106 от 01.04.2015 г.  на  Началника на РУ– гр.Берковица, в частта по пункт 2, с което на И.Ч.С. *** и ЕГН **********  е наложено  административно наказание на основание чл. 181 т.1 от ЗДП - глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 147, ал.1 от ЗДП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Монтана в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

                                                 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: