Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,25.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

         При секретаря......П.Иванова.……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 74 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №1062/15.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица е наложено на К.А.Г. *** и ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 100лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т.2 от ЗГ/ Закон за горите/  и на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр. товарен  автомобил   “ГАЗ-66” без регистрационни табели и на основание чл.275 ал.2 от ЗГ е постановено паричната равностойност на липсващите вещи предмет на нарушението  5,00 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид – габър и дъб в размер на 125лв. да бъде заплатена в приход на ИАГ.

                   Недоволен от наказателното постановление /НП/ Г.  лично  и в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат моли да бъде отменено  НП в частта ,по отношение на постановеното отнемане на МПС. Твърди,че постановеното отнемане се явява несъразмерно тежко наказание предвид количеството и стойността на превозваните дърва,както и че същото не е собственост на нарушителя.Моли НП да бъде отменено само  в частта по отношение постановеното отнемане на вещите ,послужили за извършване на нарушението.

                   Въззиваемата страна РДГ гр. Берковица  не изпращаа представител .

                    Доказателствата по делото са писмени и гласни.Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните ,намира жалбата за  основателна.

                  Съдът намира,че жалбата е подадена в законния 7-дневен срок имайки предвид данните по делото.

          На 26.11.2016 г. свид.Д. и С. при обход в района на местността „Камен дол” срещнали камион с дърва,управляван от жалбоподателя.Същият не представил превозен билет и дървата били без контролна горска марка.

 За констатираното горският надзирател Д. съставил Констативен Протокол /сер."К-09" № 019152/, в който посочил обстоятелствата по случая, а въз основа на него съставил Акт за установяване на административно нарушение/АУАН №1062 от 26.11.2016 г./ на жалб. Г. - за извършено нарушение по ЗГ, което квалифицирал, като такова по чл. 213 т.1 от ЗГ

 

 

 

 

Препис от акта жалбоподателя получил непосредствено след съставянето му .За свидетел по АУАН бил вписан св. Д.С. , а товарния автомобил бил иззет и оставени на отговорно пазене при жалбоподателя, за което била съставена и 1 бр. разписка за отговорно пазене на вещи.

 

 

 

 

Последвало издаването на обжалваното НП № 1062 от 15.02.2016 г. на Директора на РДГ - Берковица, с което на жалбоподателя била наложена  глоба и отнета вещта,  средство на нарушението.

 

 

 

 

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства приети по делото, както и от показанията на свидетелите Д. , св.С. и св.Русимов.  

 

 

 

 

              След анализ на представените по делото гласни и писмени доказателства,съдът установи,че жалбоподателят е извършил нарушението,за което е наказан и НП в тази част като необжалвано е влязло в законна сила.

        В частта по отношение постановеното с НП на основание чл.273, ал.1 ЗГ отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр.  1бр. товарен  автомобил   “ГАЗ-66” без регистрационни табели    , съдът намира следното:

 Няма спор, че чл. 273, ал.1 от ЗГ, изисква: "Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им."

 

 

 

 

Следва да се посочи, че от наказващият орган не са представени, абсолютно никакви доказателства относно собствеността и стойността на отнетото МПС - 1 бр. товарен  автомобил   “ГАЗ-66” без регистрационни табели необходими с оглед преценка за съответствие между стойността на превозваните дърва и МПС и характера и тежестта на извършеното нарушение.По делото е посочено и установено, че стойността на дървесината е 125лв.. При това положение извършеното отнемане на процесният автомобил ,макар и същият да е закупен втора употреба,но годен за такова ползване, е очевидно несъразмерно на характера и тежестта на извършеното нарушение, но освен това то е осъществено и в разрез с Постановление № 2/15.12.1978 г. по н.д. № 2 от 1978 г. на Пленума на ВС, в което се сочи, че само: "ако в специалния закон липсва съответната разпоредба за отнемане в полза на държавата, следва да се прилагат чл. 20 от ЗАНН и чл. 53 от НК, при положение, че са налице условията за това ...". В случая в Закона за горите липсва "съответна разпоредба", която да обвързва отнемането на вещи послужили за извършване на нарушението в полза на държавата, с преценката за съответствие на стойността на отнетото с характера на тежестта на административното нарушение. Такова предвиждане е налице в разпоредбата на чл. 20, ал.4 от ЗАНН съгласно, която: "Отнемането по ал.1 и 3 не се допуска, когато стойността на Вещите, явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение, освен ако в съответния закон или указ е предвидено друго."

 

 

 

 

Същевременно що се отнася до съразмерността на тежестта на наказанията, следва да се има в предвид и че:"Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението", т.е. несъмнено размерът на отнетото в полза на държавата, наложено за извършено административно нарушение, трябва да е съразмерно на вида и тежестта на нарушението.

 

 

 

 

Именно административно наказващият орган трябва да докаже, че са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата на вещите, като ангажира необходимите и относими доказателства относно собствеността им и за съответствието между стойността им. По отношение на последното изискване е следвало в самото НП да се изложат мотиви за наличието на подобно съответствие, каквито в случая няма.

 

 

 

 

При липсата на доказателства по административнонаказателната преписка в посочената насока, за съда не става ясно, как АНО е извършил преценка по приложението на чл. 273, ал.1 от ЗГ, каквато последният е длъжен да извърши именно на базата на събраните доказателства за всеки отделен случай.

 

 

 

 

Съда намира за необходимо да посочи, за пореден път, че тежестта да докаже твърдяното нарушение е именно на административно наказващият орган и в този смисъл негов е ангажимента да събере и предостави всички относими по делото доказателства. Липсата на доказателства относно това дали процесното МПС е лично на нарушителя или е на трето лице, респективно ползвано със или без съгласието на собственика говори именно за приложението на нормата на чл. 273, ал.1 от ЗГ без извършване на тази преценка и без изследване на посочените в нея обстоятелства.

 

 

 

 

Нещо повече нито в АУАН, нито в НП е посочено чия собственост и на каква стойност е отнетата вещ - 1бр.  товарен  автомобил   “ГАЗ-66” без регистрационни табели     , като и в двата визирани документа не са налице никакви констатации в посочената насока. В случая стойността на този автомобил явно не съответствува на характера и тежестта на нарушенията, изразяващи се в превозване на 5,00 пр.куб.м. дърва  на стойност 125лв.,която  очевидно е многократно по-ниска в сравнение със стойността на отнетия автомобил .

 На следващо място съгласно разпоредбата на чл. 112 ал. 1 от Закона за горите, вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на Държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Безспорно се установи в съдебно заседание от разпита на свид.Й.Русимов,че отнетия товарен автомобил“ГАЗ 66” е негова собственост,видно и от приложената по делото фактура и използването на този автомобил от жалбаподателя  е станало независимо от неговата  воля,т.е същият не е бил уведомен за това.

    Ето защо  НП  в тази му част следва да се отмени.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

        

 

        ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №1062/15.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица  в ЧАСТТА с която на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ е отнета вещта, послужила за извършване на нарушението – 1бр.  товарен автомобил “ГАЗ 66” .

            В останалата част  Наказателно постановление №1062/15.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица ,с което  на К.А.Г. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 100лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т.2 от ЗГ/ Закон за горите/  и на основание чл.275 ал.2 от ЗГ е постановено паричната равностойност на липсващите вещи предмет на нарушението  5,00 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид – габър и дъб в размер на 125лв. да бъде заплатена в приход на ИАГ като необжалвано е влязло в законна сила.

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд- Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.   

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: