Р Е Ш Е Н И Е

                                        ГР.БЕРКОВИЦА, 09.05.2016 г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица втори наказателен състав в публично заседание на 19 април........................................................през две хиляди и шестнадесета година....................................в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

при секретаря Т.Й.........................................и в присъствието на прокурора...............................................като разгледа докладваното от съдията Г..................................................АН дело №68 по описа за 2016 г.............................................и за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е образувано по Жалба на З.И.И. *** с ЕГН ********** ,срещу Наказателно постановление №1/19.01.2016г. на Началника на РУ -Берковица, с което му е наложено административно наказание ”Глоба”в размер на 500,00/ петстотин/лева,на основание  чл.185,ал.1 от ЗОБВВПИ,за извършено административно нарушение по чл.60,ал.1,т.3,б.”а”пр.ІІ от ЗОБВВПИ.

Жалбоподателят редовно призован, не се явява лично в с.з., не се представлява.В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и процесуални нарушения .В представено по делото писмено становище,доразвива доводите изложени в жалбата.

Въззиваемата страна-РУ -Берковица,редовно призована ,не се явява представител в с.з.,не изразява становище по жалбата.

По делото са призовани актосъставителя и свидетеля по акта и е  разпитан свид.Ц.Ц..

Съдът, като разгледа жалбата,изложените в нея доводи и като се запозна  с материалите по делото,намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съдът възприема изложената в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно,че жалбоподателя на  01.01.2016г. около 00,25часа в гр.Берковица,на пл.”Йордан Радичков”-пред читалище „Иван Вазов” при провеждане на масово мероприятие във връзка с настъпване на Новата година употребил оръжие-газов пистолет марка „Екол”,модел „Специал 99”,калибър 9мм с №ЕV-1110-0969,като  произвел 4 изстрела с него.Не представя документ,с който да удостовери собствеността му,надлежно издадено разрешително за носене,съхранение и употреба.

Така установеното е ползвано от наказващият орган при издаване на НП,дало му основание да приеме,че жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.60,ал.1,т.3 б.”а”пр.ІІ от ЗОБВВПИ.

Св.Ц., в с.з.заявява,че е съставен АУАН по Закона за оръжията,т.к.жалбоподателят стрелял във въздуха с газов пистолет,за който установили,че същият не може да представи документ за собствеността му и нямал надлежно издадено разрешително.

АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя,връчен му е лично .При съставяне на АУАН и издаване на НП съдът  констатира нарушения на правилата на ЗАНН.При изготвяне на НП нарушителят следва да знае конкретно какво законово определено поведение не е спазил  и за кое именно е санкциониран и това обстоятелство следва да залегне във фактите и обстоятелствата, които се описват от АНО.Видно от така посочената за накърнена разпоредба на чл.60 ал.1 т.3 б.”а”  от ЗОБВВПИ ,законодателят е посочил три отделни предложения-разновидности,касаещи конккретното нарушение ,което не е намерило отражение в така посочената разпоредба  и в НП и в АУАН,нещо повече не само там ,но и в изложената фактическа обстановка,където е посочено само „Масово” мероприятие.Същото е определено  като предложение ІІ-ро ,което съгласно  посочената по-горе разпоредба касае синдикално мероприятие,каквото в случая не е установено. Текстовото описание на нарушението не кореспондира с посочената правна квалификация. Видно от нормата на чл. 60, ал.1, т.3, б. "А" от ЗОБВВПИ, забранява се употребата на оръжие на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие. Описанието на нарушението в текстовата му част няма нищо общо с цитираната норма. В него се говори за употреба на оръжие при провеждане на масово мероприятие,без да има данни, че на това място се е провеждало някое от цитираните по- горе мероприятия. Наред с това е посочено и че  не представя документ,с който да удостоверява собствеността на оръжието ,надлежно издадено разрешително за носене,съхранение и употреба. Между текстовото описание на нарушението и неговия израз посредством правната му квалификация следва да е налице единство, което в случая не е така. Имайки предвид че НП е основополагащ акт и въз основа на неговата законосъобразност се санкционира жалбоподателя ,настоящият състав счита,че НП с липсващи съставомерни признаци на изпълнителното деяние е незаконосъобразен и следва да бъде отменен като такъв на това основание.

 

Предвид горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН ,съдът

 

                                              РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно Постановление №1/19.01.2016г. на Началника на РУ -Берковица , с което на З.И.И. *** с ЕГН **********  е наложено административно наказание ”Глоба”в размер на 500,00/ петстотин/ лева, на основание  чл.185,ал.1 от ЗОБВВПИ,за извършено административно нарушение по чл.60,ал.1,т.3,б.”а” пр.ІІ от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Монтана в 14-дневен срок от получаването му от страните.

 

 

 

                                                      СЪДИЯ: