Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,25.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......П.И..……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 62 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №35/10.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица е наложено на Г.В.П. *** и ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 50лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗГ/ Закон за горите/ , глоба в размер на 50лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗГ и  на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр.  автомобил   “ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН и 1бр.Моторен трион „RAIDER с №E43F120802 356 ,както и вещите предмет на нарушението  – 0,20 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  цер.

                   Недоволен от наказателното постановление /НП/ П.  лично  и в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат моли да бъде отменено  НП. Оспорва фактическата обстановка и моли НП да бъде отменено. По отношение на отнетия товарен автомобил твърди,че постановеното отнемане се явява несъразмерно тежко наказание предвид количеството и стойността на превозваните дърва,както и че същото не е собственост на нарушителя.Алтернативно моли НП да бъде отменено в частта по отношение постановеното отнемане на вещите ,послужили за извършване на нарушението.

                   Въззиваемата страна РДГ гр. Берковица  не изпращаа представител .

                    Доказателствата по делото са писмени и гласни.Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните ,намира жалбата за частично основателна.

                  Съдът намира,че жалбата е подадена в законния 7-дневен срок имайки предвид данните по делото.

          На 23.01.2016 г. пътувайки за с.Черешовица свид.Х.И.  в землището на с.Лесковец,общ.Берковица забелязал автомобил с натоварени в него дървета,отрязани на метър.Обадил се по телефона на горския надзирател Р.Н. и спрял автомобила си при нарушителя.Свид.Н. дошъл на място и двамата с И. установили,че жалбоподателят е отрязал 2 броя дървета и натоварил в автомобила си половината от тях. Установили,че нарушителят няма позволително за сеч и отрязаните дървета не са маркирани.Отрязаните дървета са били от Държавния горски фонд.

За констатираното горския надзирател Р.Н. съставил Констативен Протокол /сер."К-09" № 018879/, в който посочил обстоятелствата по случая, а въз основа на него съставил Акт за установяване на административно нарушение/АУАН №35 от 23.01.2016 г./ на жалб.П. - за извършено нарушение по ЗГ, което квалифицирал, като такова по чл. 104, ал.1, т.5 и чл.108 ал.1 от ЗГ

 

 

 

 

Препис от акта жалбоподателят получил непосредствено след съставянето му .За свидетел по АУАН бил вписан св. Х.И. , а лекия автомобил, моторния трион и дървата били иззети и оставени на отговорно пазене при домакина на ДГС - Берковица, за което били съставени и 2 бр. разписки за отговорно пазене на вещи.

 

 

 

 

Последвало издаването на обжалваното НП № 1051 от 04.12.2015 г. на Директора на РДГ - Берковица, с което на жалбоподателя били наложени две глоби, и отнети вещите предмет и средство на нарушението.

 

 

 

 

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства приети по делото, както и от показанията на свидетелите Х.И. , св.Р.Н. и св.Тодор Греков.

 

 

 

 

 

              След анализ на представените по делото гласни и писмени доказателства,съдът установи,че жалбоподателят е извършил нарушението,за което е наказан.

         Предвид на това съдът прие,че жалбоподателят е извършил нарушенията за които е наказан и НП в частта по отношение на наложените глоби в размер на 50лв. следва да бъде потвърдено.

        В частта по отношение постановеното с НП на основание чл.273, ал.1 ЗГ отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр.  автомобил   “ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН и 1бр.Моторен трион „RAIDER с №E43F120802 356 ,както и вещите предмет на нарушението  – 0,20 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  цер    , съдът намира следното:

 Няма спор, че чл. 273, ал.1 от ЗГ, изисква: "Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им."

 

 

 

 

Следва да се посочи, че от наказващият орган не са представени, абсолютно никакви доказателства относно стойността на  дървесината или относно собствеността и стойността на отнетото МПС - 1 бр. лек автомобил марка “ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН и 1бр.моторен трион „RAIDER с №E43F120802 356, необходими с оглед преценка за съответствие между стойността на отнетите дърва и МПС и характера и тежестта на извършеното нарушение.От показанията на свидетелите единствено се установи, че дървесината е била около 0,20 пространствени /пр. / куб.. При това положение извършеното отнемане на процесния автомобил и моторен трион е очевидно несъразмерно на характера и тежестта на извършеното нарушение, но освен това то е осъществено и в разрез с Постановление № 2/15.12.1978 г. по н.д. № 2 от 1978 г. на Пленума на ВС, в което се сочи, че само: "ако в специалния закон липсва съответната разпоредба за отнемане в полза на държавата, следва да се прилагат чл. 20 от ЗАНН и чл. 53 от НК, при положение, че са налице условията за това ...". В случая в Закона за горите липсва "съответна разпоредба", която да обвързва отнемането на вещи послужили за извършване на нарушението в полза на държавата, с преценката за съответствие на стойността на отнетото с характера на тежестта на административното нарушение. Такова предвиждане е налице в разпоредбата на чл. 20, ал.4 от ЗАНН съгласно, която: "Отнемането по ал.1 и 3 не се допуска, когато стойността на вещите, явно несъответства на характера и тежестта на административното нарушение, освен ако в съответния закон или указ е предвидено друго."

 

 

 

 

Същевременно що се отнася до съразмерността на тежестта на наказанията, следва да се има в предвид че:"Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението", т.е. несъмнено размерът на отнетото в полза на държавата, наложено за извършено административно нарушение, трябва да е съразмерно на вида и тежестта на нарушението.

 

 

 

 

Именно административно наказващият орган трябва да докаже, че са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата на вещите, като ангажира необходимите и относими доказателства относно собствеността им и за съответствието между стойността им. По отношение на последното изискване е следвало в самото НП да се изложат мотиви за наличието на подобно съответствие, каквито в случая няма.

 

 

 

 

При липсата на доказателства по административнонаказателната преписка в посочената насока, за съда не става ясно, как АНО е извършил преценка по приложението на чл. 273, ал.1 от ЗГ, каквато последният е длъжен да извърши именно на базата на събраните доказателства за всеки отделен случай.

 

 

 

 

Съда намира за необходимо да посочи, за пореден път, че тежестта да докаже твърдяното нарушение е именно на административно наказващият орган и в този смисъл негов е ангажимента да събере и предостави всички относими по делото доказателства. Липсата на доказателства относно това дали процесното МПС е лично на нарушителя или е на трето лице, респективно ползвано със или без съгласието на собственика говори именно за приложението на нормата на чл. 273, ал.1 от ЗГ без извършване на тази преценка и без изследване на посочените в нея обстоятелства.

 

 

 

 

Нещо повече нито в АУАН, нито в НП е посочено чия собственост и на каква стойност са отнетите вещи - 1бр.  автомобил   “ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН и 1бр.Моторен трион „RAIDER с №E43F120802 356 ,както и вещите предмет на нарушението  – 0,20 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  цер    , като и в двата визирани документа не са налице никакви констатации в посочената насока. В случая стойността на този автомобил ,както и на моторния трион явно не съответствува на характера и тежестта на нарушенията, изразяващи се в сеч на немаркирани 0,20 пр.куб.м. дърва и без позволително за сеч. Касае се за малко количество дървесина, чиято пазарна стойност не е установена нито от разпита на свидетелите и която не е определена от административно наказващия орган и не е посочена в атакуваното наказателно постановление, но същата очевидно е многократно по-ниска в сравнение със стойността на отнетия автомобил и моторен трион.

 На следващо място съгласно разпоредбата на чл. 112 ал. 1 от Закона за горите, вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на Държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Безспорно се установи в съдебно заседание от разпита на свид.Тодор Греков,че отнетия лек автомобил“ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН е негова собственост,видно и от приложеното по делото свидетелство за регистрация  и използването на този автомобил от жалбаподателя  е станало независимо от неговата  воля,т.е същият не е бил уведомен за това.

    Ето защо  НП  в тази му част следва да се отмени.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

        

        ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №35/10.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица в ЧАСТТА,с която на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр.  автомобил   “ Рено Канго” с ДК №СВ 6828 АН и 1бр.Моторен трион „RAIDER с №E43F120802 356  .         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №35/10.02.2016 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица   в ЧАСТТА, с КОЯТО на Г.В.П. *** и ЕГН ********** Е НАЛОЖЕНО административно наказание - глоба в размер на 50лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗГ/ Закон за горите/ , глоба в размер на 50лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗГ и  на основание чл. 273, ал.12 от ЗГ са отнети в полза на Държавата вещите,  предмет на нарушението – 0,20 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид – цер

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд- Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.   

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: