Р   Е    Ш     Е     Н     И     Е

 

гр.  Берковица, 04.05.2016  година

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Районен съд Берковица ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на тридесети март  две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:Юлита Георгиева

 

при секретар: П.И., като разгледа докладваното от съдия- докладчика- Ю.Георгиева  АН Дело N : 34/ 2016 година по описа на РС Берковица : и за да се произнесе съдът взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „ВАИ-2013”ЕООД, -София, представлявано от И.Т.З. с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 001/11.12.2015 г. на Началника на РУ- гр.Берковица, с което за нарушение на чл.4, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 000 лв. Жалбоподателят счита наказателното постановление за незаконосъобразно, като моли за неговата отмяна. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа жалбата и доразвива доводите,изложени в нея.

Наказващият орган не изпраща представител, не взема становище.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Представеният по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №001 от 20.10.2015 г. е съставен за това, че на 19.09.2015 г. била извършена проверка в обект клуб „Найт лайф”, находящ се в гр.Берковица – кино „Иван Вазов”, на ул. „Д-р Иван Панов”,  стопанисвано от дружеството- жалбоподател, при която се констатирало, че дружеството осъществявало частна охранителна дейност по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗЧОД въз основа на сключен трудов договор №23 от 04.12.2014год. с охранителя Николай Петров Михайлов с адрес гр.Берковица ,жк „Изгрев”бл.21,ет.1,ап.1,изразяваща се в охрана на собствен обект и имущество на дружеството,без да притежава лиценз за охрана на имущество на физически и ЮЛ,издаден от Директора на Дирекция „НП”-МВР. С това деяние била нарушена нормата на чл.4, ал.1 от ЗЧОД. Административнонаказващият орган, като взел предвид съставения акт, счел, че деянието е извършено виновно и издал наказателното постановление. И в акта, и в НП е визирано, че се санкционира юридическото лице- дружеството. Наказанието, обаче, е определено като “глоба”. Съгласно нормите на ЗАНН на едноличните търговци и на юридическите лица се налагат наказание “имуществена санкция”, а на физическите лица се определя “глоба”. Видно от разпоредбата на чл.42, ал.1, т.2 от ЗЧОД, която според административнонаказаващият орган е нарушена, в същата отново е визирано, че на еднолични търговци и на юридически лица са налага имуществена санкция. Въпреки това, обаче, след като и в специалния закон е предвидено такъв вид наказание, органът е наложил недопустимо такова, а именно “глоба”. Предвид на това наложеното наказание е незаконосъобразно и само на това основание следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление.

          На следващо място съгласно нормата на чл.5, ал.1 от ЗЧОД по реда на този закон се извършва лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, и самоохрана на имущество на търговци или юридически лица. Всяко физическо или юридическо лице, което извършва такава дейност без необходимия лиценз или регистрация се наказва. В случая, от представените по делото доказателства, става ясно, че нарушението се състои в това, че дружеството е назначило по трудов договор едно лице за охрана. Въз основа на тези факти, обаче, не може да се приеме, че жалбоподателят осъществява охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, а оттам да се изисква и лиценз или регистрация. Деянието, извършено от жалбоподателя, а именно назначаването на едно лице като охрана, е  несъставомерно. Посоченият като нарушен закон урежда съвсем друг вид дейност. В настоящият случай по никакъв начин не може да се приеме, че „ВАИ-2013”ЕООД, -София, извършва охранителна дейност, за да бъде санкционирано по този закон. По този закон могат да бъдат санкционирани например собствениците на охранителни фирми или физически лица, които сами извършват такава дейност- самия охранител, но не и работодател, за това, че назначил едно лице за пазач или охрана.

 На следващо място ,за да се наложи посоченото по-горе наказание на дружеството следва да бъде установено,че същото осъществява частна охранителна дейност по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗЧОД.По смисъла на посочената разпоредба,частната охранителна дейност е дейност по охрана обекти,на мероприятия и на лица,и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства.Съгласно ал.2 на същата разпоредба дейността по ал.1 се извършва въз основа на писмен договор или от звена за самоохрана в структурите на ЕТ и ЮЛ.тълкувайки посочената разпоредба настоящия състав приема,че за да е налице дейност по чл.2 ал.1 от ЗЧОД следва частната охранителна дейност да е включена в предмета на дейност на търговците.АНО не е извършил проверка и не е установил по безспорен начин чрез представяне по делото на Удостоверение за актуално състояние,че в предмета на дейност на санкционираното дружество е включена частна охранителна дейност.Съдът установи,че е налице несъответствие между фактическо описание на констатираното нарушение и посочената в АУАН и НП нарушена разпоредба на чл.4 ал.1 от ЗЧОД и неправилно е приложена санкционната норма на чл.42 ал.1 т.2 от ЗЧОД.Приложената санкционна разпоредба на чл.42 ал.1 т.2 от ЗЧОД е относима към нарушения във връзка с дейности по чл.5 от ЗЧОД,каквото нарушение в случая не е възведено в АУАН и НП.Посочената в АУАН и НП за нарушена разпоредба на чл.4 ал.1 от ЗЧОД съдържа две хипотези ,но нито в АУАН нито В НП не е посочено коя от двете хипотези е прието че е нарушена.  

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд

 

                                                       РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 001/11.12.2015 г. на Началника на РУ- гр. Берковица, с което за нарушение на чл.4, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на„ВАИ-2013”ЕООД, -София, представлявано от И.Т.З. с ЕГН **********,  е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 000 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: