Р   Е    Ш     Е     Н     И     Е

 

гр.  Берковица, 04.05.2016  година

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Районен съд Берковица ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на тридесети март  две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:Юлита Георгиева

 

при секретар: Таня Йорданова, като разгледа докладваното от съдия- докладчика- Ю.Георгиева  АН Дело N : 24/ 2016 година по описа на РС Берковица : и за да се произнесе съдът взе предвид следното :

      Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

     Образувано е  по жалба на Н.П.М. *** и ЕГН ********** , подадена срещу НП № 002 от 11.12.2015 г., издадено от Н-к РУ-Берковица, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл. 42, ал.1, т.1 ЗЧОД – "глоба" от 1000.00 лв. затова, че на 02.10.2015 г. около 17,00часа  при извършена проверка по представени документи е установено,че лицето е сключило трудов договор №23/04.12.2014год. с „ВАИ-2013”ООД, по силата на който извършва частна охранителна дейност в обект –КЛУБ „Найт лайф- на „ВАИ-2013”ООД, находящ се в гр.Берковица, ул.”Д-р Иван Панов”-кино „Иван Вазов” , без дружеството да притежава лиценз за охрана на имущество на ФЛ и ЮЛ,издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция”-МВР - нарушение по чл. 4, ал.1 ЗЧОД

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява . Чрез процесуалният си представител - адв. И.С. поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено, като излага подробни съображения.

Ответникът - редовно призован, не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени наведените от страните основания и след обсъждане на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 02.10.2015 г., около 17.00 часа, свидетелите Ц.Ц.-*** и С.И. ***, извършили проверка в клуб”Найт лайф”- обект на „ВАИ-2013”ООД, находящ се в гр.Берковица ул.”Д-р Иван Панов”. Тримата заварили в обекта жалбоподателя  Н.М., който е сключил трудов договор с дружеството №23/04.12.2014год. по силата,на който извършвал частна охранителна дейност в обекта.Установили,че дружеството не притежава  Лиценз за охрана на имущество на физически и юридически лица,издаден от директора на ГД „Национална полиция” –МВР.

На 19.11.2015 г., в присъствието на Н.М.,  първите трима му съставили АУАН № 002/19.11.2015 г., затова, че на 02.10.2015 г.,  при извършена проверка  по представени документи в клуб”Тайт лайф” обект на „ВАИ-2013”ООД, находящ се в гр.Берковица ул.”Д-р Иван Панов”  Н.М., който е сключил трудов договор №23/04.12.2014год. по силата,на който извършвал частна охранителна дейност в обекта,без дружеството да притежава  Лиценз за охрана на имущество на физически и юридически лица,издаден от директора на ГД „Национална полиция” –МВР- нарушение по чл. 4, ал.1 ЗЧОД.Актът бил връчен на нарушителя Н.М., който се запознал със съдържанието му и го подписал.

На основание АУАН / посочен с грешен  №001/20.10.2015год.,вместо №002/02.10.2015год. било издадено и НП № 002 от 11.12.2015год., издадено от Н-к РУ-Берковица, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл. 42, ал.1, т.1 ЗЧОД – "глоба" от 1`000.00 лв. за  нарушение по чл. 4, ал.1 ЗЧОД

НП е връчено на нарушителят на 20.01.2016 г., а е обжалвано на 22.01.2016 г.

Тези обстоятелства се доказват както от свидетелските показания, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите  на АНО. Тези свидетели са незаинтeресовани от изхода на делото и са изпълнявали служебните си задължения.

Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл. 84 от ЗАНН, препраща към субсидирано приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

В административно-наказателното производство, което е строго формално НП играе ролята на "обвинителен акт" и в него следва да бъдат отразени, така както се изисква императивно от разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН всички факти и обстоятелства, които от обективна и субективна страна изпълват състава на нарушението, което АНО е приел, че е извършено, като същите бъдат подведени под съответната правна квалификация. Непосочването на всички факти и обстоятелства в обстоятелствената част на НП, или непосочването на относимата правна квалификация, изначално опорочава административно-наказателното производство, ограничава правото на защита на субекта на административно-наказателната отговорност и е абсолютна предпоставка за отмяната на съставеното НП.

В настоящият случай при издаването на НП е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което обуславя отмяната му изцяло.

Деянието в НП, е описано като нарушение по чл. 4, ал.1 ЗЧОД. За това нарушение е наложено наказание по чл. 42, ал.1, т.1 ЗЧОД, която норма предвижда налагане на наказание на физическо лице . В същото време е посочено,че нарушението се изразява в това,че дружеството не притежава лиценз , за което приложима норма се явява тази на  чл. 42, ал.1, т.2 ЗЧОД. Така е налице неправилна правна квалификация на санкционната норма.Административно наказващият орган не е формулирал точно и достатъчно обстоятелствено т.нар. административно - наказателно обвинение по посоченото нарушение. Правната норма на чл.4 ал.1 от ЗЧОД визира задължение за извършителите на частна охранителна дейност да осъществяват дейността си само след получаване на лиценз или регистрация по реда на този закон и поначало неизпълнение на това задължение води до санкция.В чл.13  ЗЧОД е предвидено ,че лицензи за извършване на частна охранителна дейност по чл.5  се издават само на търговци ,регистрирани по ТЗ .Предвид изложеното следва да се посочи,че АНО следва да квалифицира деянието прецизно ,за да може да приложи санкционната норма на чл.42 ал.1  ЗЧОД .Така,както е описано нарушението,неправилно е определен субекта, който следва да понесе отговорността за извършеното нарушение по ЗЧОД. Отговорността на наетия по трудов договор охранител не може да бъде ангажирана, за това че дружеството не притежава лиценз за извършване на охранителна дейност,така както е описано нарушението.

Изискването за обоснованост на НП е една от гаранциите за законосъобразност на същото, които законът е установил за защитата на правата и интересите на лицата - страни в административнонаказателното производство. Тази гаранция се проявява в две насоки. С излагането на мотивите се довеждат до знанието на адресата съображенията, по които административнонаказващият орган е пристъпил към налагане на конкретна административна санкция. Това подпомага лицето, чиято отговорност е ангажирана, да организира защитата си. От друга страна наличието на мотиви улеснява и прави възможен контрола за законосъобразност и правилност на акта, упражняван при обжалването му пред съда, допринася за разкриване на евентуално допуснатите закононарушения. Значението на изискването за мотиви според ЗАНН е такова, че тяхното неизлагане към НП съставлява съществено нарушение на закона и е основание за отмяна на акта.

В акта за установяване на адм. нарушение не са спазени изискванията на чл. 42 ЗАНН, като при издаването на атакуваното НП, също не са спазени тези на чл. 57 ЗАНН. Законът е категоричен: в НП трябва в пълнота да се опише фактическата обстановка. Описанието трябва да е конкретно и да не буди съмнение. Действията на нарушителя при извършеното деяние на административното нарушение не могат да бъдат извличани по пътя на логиката. Това би имало за последица неопределеност при установяване на нарушението и в сериозна степен би застрашило правото на защита на засегнатото лице. Правоприлагането и особено в частта му на налагане на административни наказания не може да почива на предположения, а само на конкретни данни и обстоятелства. Още при съставянето на акта трябва да е безспорно ясно какво е обвинението, което се отправя на административно привлечения. Това е така, защото съставеният акт има и тази функция - официално обвинение в извършване на правонарушение.

 На следващо място, не се установява въз основа на кой АУАН е издадено НП,тъй като на жалбоподателя за соченото нарушение е съставен АУАН №002 от 02.10.2015год.,а в НП е посочен АУАН №001 от 20.10.2015год.,какъвто по делото не е приложен.По този начин не може да се установи на коя дата е констатирано нарушението и сочени в НП акт не касае нарушението,за което на жалбоподателя е наложено наказание.

Посоченото по-горе е съществено процесуално нарушение, което е довело до ограничаване правота на жалбоподателят да разбере в какво конкретно нарушение е обвинен, което води до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, а също така, прави невъзможно упражняването на съдебен контрол за законосъобразност на обжалваното НП.

С оглед на констатираните по-горе нарушения на закона, които са допуснати в производството по установяване на административното нарушение и налагане на адм. наказание, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1, пр. З ЗАНН, съдът

                                                   РЕШИ:

ОТМЕНЯ НП № 002 от 11.12.2015 г., издадено от Н-к РУ-Берковица , с което на жалбоподателя Н.П.М. *** и ЕГН ********** е наложено адм. наказание: на основание чл. 42, ал.1, т.1 ЗЧОД – "глоба" от 1`000.00 лв. за нарушение по чл. 4, ал.1 ЗЧОД като незаконосъобразно.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред АС-Монтана.

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................................