Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Берковица, 26.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……... ……... втори наказателен състав в публично заседание на двадесет и седми април……………..………….

през две хиляди и шестнадесета година..... …. …………………. …в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Йорданова............ ……........…. ……........………………и в присъствието на прокурора..………………......………. …....…..като разгледа докладваното от съдията Г...…... ……………………... ……... АН дело №1 по описа за 2016г…........... ………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е образувано по жалба на Д.А.П.   против НП № ПД-05-73/20.11.2015 г. на Директора на РЗИ – Монтана, с което на основание чл. 218, ал.1 от Закона за здравето й е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.

         С депозираната до съда жалба въззивникът   излага твърдения за незаконосъобразен характер на издаденото НП и за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство. Твърди се, че помещението ,в което се е намирала няма качеството на обществено място,тъй като хотела и лоби бара в момента не са работили.Прави се искане НП да бъде отменено като правилно и законосъобразно. 

         В съдебно заседание, жалбоподателката редовно призована,  се явява,както и  се представлява от упълномощен адвокат,който доразвива доводите,изложени в жалбата.   

         Въззиваемата страна,редовно призована, изпраща представител – адв.Димитров от АК-Монтана,редовно упълномощен, който оспорва основателноста на жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно.

         В хода на съдебното производство са разпитани в качеството на свидетели актосъставителят – св.М.К. и свидетеля по акта –М.Г..  Приобщени са към материалите по делото материалите по АНП.

         Съдът,като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, установи следната фактическа обстановка:

На 24.09.2015 г., около 10.20 ч. служители при РЗИ –Монтана – св.М.К.  и св. М.Г.  осъществили проверка в обект – кафе аперитив ,стопанисвано от „Фатум 2001” ЕООД, находящ се в гр.Берковица, ул.”Александровска” №19. В хода на проверката е установено, че жалбоподателката пуши цигара от тютюн в закритата търговска зала на обекта и на масата имало пепелник. След снемане на самоличността й е съставен АУАН на лицето за извършено нарушение на чл. 56 от Закона за здравето. Въз основа на акта е издадено обжалваното НП.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразност и обоснованост, както и относно справедливостта на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           наложеното наказание направи следните правни изводи:

           Жалбата е процесуално допустима,подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от надлежна страна в законоустановения срок за обжалване  и е приета от съда за разглеждане, но по същество е неоснователна.

         Наказателното постановление НП № ПД-05-73/20.11.2015 г.  на Директора на РЗИ – Монтана е издадено от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл. 235 от ЗЗ.

         В хода на административно-наказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН, а при издаването на административния акт е спазена разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Посочени са нарушените материално правни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.

Като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства, при решаване на делото по същество, съдът установи от правна страна следното:

Разпоредбата на чл. 56, ал.1 от Закона за здравето налага забрана за тютюнопушене в закритите обществени места. Нормата на §1а б. в  от ДР на Закона за зравето, предвижда, че „обществени места" по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, към които се отнася и процесния обект. Според разпоредбата на чл.56, ал.1 от Закона за здравето /ЗЗ/ се забранява тютюнопушенето в закритите обществени места.

От гласните доказателства по делото, събрани чрез разпита на актосъставителя и свидетеля по акта, които съдът кредитира като непротиворечащи помежду си и взаимносвързани, се установява безспорно фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление, а именно, че на посочената в същите дата и час жалбоподателката П. е пушила цигара от тютюн в кафе аперитив,намиращо се в закритото преддверие на хотела, което поведение е запретено от нормата на  чл.56, ал.1 от Закона за здравето. Съдът намира за неоснователно възражението от страна на жалбоподателката,както и представените в тази насока доказателства,че заведението не е работило в този момент.От показанията на актосъставителя и свидетеля по акта се установи безспорно,че същото е било отворено и достъпно за клиенти.

Според настоящия съдебен състав с обжалваното наказателно постановление е било законосъобразно ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателката П. на основание чл.56, ал.1 от Закона за здравето. Разпоредбата на чл.218, ал.1 от Закона за здравето предвижда, че който наруши чл.54, чл.56 или чл.56а, се наказва с глоба от 300 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 лв. до 1000 лв. Законодателят е разграничил административно-наказателната отговорност на физическите лица от тази на юридическо лице или едноличен търговец, поради което правилно жалбоподателката е била санкционирана от административно-наказващия орган, в качеството й на физическо лице. В конкретния случай административно-наказващия орган правилно и законосъобразно е вменил административно-наказателната отговорност на жалбоподателката Д.П. в качеството й на физическото лице, като съответно й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв.

                   Липсват и основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като процесното нарушение не се отличават с по-малка тежест от типичните за този вид и не са налице някакви особени обстоятелства, които да обосноват извода, че същото е маловажно. Наказанието е индивидуализирано правилно, в минималния размер, предвиден в закона, като са отчетени особеностите на случая. При това положение съдът намира, че не са налице основания за отмяна или изменение на атакуваното наказателно постановление.

                  Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА  НП № ПД-05-73/20.11.2015 г. на Директора на РЗИ – Монтана, с което на Д.А.П. *** и ЕГН ********** на основание чл. 218, ал.1 от Закона за здравето й е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд- Монтана.

         След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се върне на наказващия орган по компетентност.

 

                  
                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: