Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.01.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 27 октомври…..…………………………………… през две хиляди и петнадесета година……..…………………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 359 по описа за 2015г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.357, ал.1 КТ.

 

Ищцата М.К.Н. моли съда, да постанови решение, с което отмени като незаконосъобразна Заповед 291/18.06.2015 година на Директора СБР – Национален комплекс ЕАД, филиал „Св.Мина”, град Вършец, с която й е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. Макар да липсва изрично твърдение в исковата молба (наименована жалба) от пространното изложение съдът приема, че ищцата заема длъжност „счетоводител” при ответника. Твърдените от нея нарушения на закона са: липса на мотиви в оспорваната заповед; непосочване на нарушените според работодателя правила и разпоредби; издаване на заповедта извън сроковете по чл.194 от КТ и не на последно място ищцата твърди, че не е извършила описаните в заповедта нарушения, както и че не са й вменявани задълженията, за чието неизпълнение е наказана. Прави и възражение за несъразмерност на наложеното наказание. Претендира и направените в производството разноски.

         В срока за отговор по чл. 131 ГПК ответникът „Специализирани Болници за Рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, град София оспорва предявения иск и излага подробни доводи за мотивираност и правилност на издадената заповед.

 

В съдебно заседание и в представените писмени становища по същество на делото, процесуалните представители на страните поддържат твърденията, изложени в исковата молба, съответно в отговора по делото.

Доказателствата по делото са писмени и гласни и след анализа им, съдът приема за установено следното :

 

Ищцaтa заемалa длъжността счетоводител при ответника. Със заповед 291/18.06.2015 година на основание чл.188, т.2 във връзка с чл.187, т.10 й било наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. В заповедта е посочено, че ищцата заема длъжност „оперативен счетоводител”  и изпълняваща задълженията на касиер съгласно Заповед 068/09.02.2015 година. В заповедта е посочено, че при извършена на 20.04.2014 година проверка на счетоводните документи, били констатирани нарушения : 1.не е осъществявала проверка и контрол на дневните отчети по касовия апарат от обект „Кафе”, което довело до неточно и непълно осчетоводяване на извършените в обекта продажби за периода 09.02.2015 до 07.04.2015 година; 2.неосъществения контрол довел до неосчетоводяване на реалните продажби за съответните данъчни периоди и от там до нарушение на ЗДДС; 3.констатираните неотразени обороти са поместени в таблица; 4.не е осъществила контрол и проверка на попълнените данни и реквизити във фактура 1000277604/17.02.2015, където неправилно било посочено за МОЛ лице, което не представлява „СБР_НК”ЕАД; 5.нарушила е трудовата и финансовата дисциплина като не е спазила установените срокове и принципът за текущо начисляване на приходите при обработката на счетоводните документи и осчетоводяване на протеклите стопански операции.

 

Поради липса на спор между страните, че уволнителната заповед е издадена от компетентно лице в кръга на правомощията му и в предписаната от закона форма, то съдът не излага мотиви в тази насока. Безспорно заповедта е издадена от Директора на филиала на СБР-НК, ЕАД, град Вършец в кръга на правомощията му, определени от КТ, а заеманата от ищеца длъжност е  част от структурата на ответната организация.

Спорни между страните в производството са въпросите, спазена ли е процедурата по налагане на наказание, налице ли е давност за налагане на наказание и извършил ли е ищецът твърдените в уволнителната заповед нарушения. В частност следва да бъде направена и преценка, известни ли са били на ищеца въведените от работодателя към него изисквания.

Съгласно разпоредбата на чл.193 КТ преди да наложи наказание, работодателят е длъжен да изслуша и приеме обясненията на работника. Когато процедурата по налагане на дисциплинарното наказание не е спазена, съдът отменя заповедта, без да разглежда спора по същество. Освен това законодателят предвижда, че за допуснати нарушения на трудовата дисциплина, предвидените дисциплинарни наказания се налагат в двумесечен срок от откриването им и в едногодишен от извършването.

В конкретния случай съдът констатира нарушения, които обосновават отмяна на атакуваната заповед, без да се налага съдът да се произнася по същество на спора.

Със заповед 178/14.04.2015 година от ищцата са изискани писмени обяснения по шест конкретно поставени въпроса (л.19). Два от тях касаят дневните и месечните отчети  на обект „Кафе”, изисква се касовата книга заедно с месечните отчети и три от тях касаят начина на оформяне и комплектоване на фактури на доставчици за стоки на барчето.

На 15.04.2015 година ищцата е депозирала писмените си обяснения.

Както бе посочено по – горе, атакуваната заповед е издадена на 18.06.2015 година, а в нея е вписано, че нарушенията са констатирани на 20.04.2015 година.

Ако нарушенията са констатирани на 20.04.2015 година, то поисканите 6 дни по – рано обяснения няма как да се отнасят за тези нарушения, т.е. заповедта е издадена в нарушение на разпоредбата на чл.193 КТ. Обяснения се изискват за конкретно констатирани нарушения и са част от започналата дисциплинарна процедура. При налагане на дисциплинарното наказание не може да се вземат предвид обяснения, дадени изобщо, а само онези които са изрично поискани или представени от работника или служителя по конкретно констатираните нарушения.

Ако пък се приеме, че нарушенията са констатирани към 14.04.2015 година, когато са поискани писмените обяснения на служителката, то в този случай работодателят е пропуснал двумесечния срок по чл.194 КТ за налагане на наказание – същият е изтекъл 4 дни преди издаване на атакуваната заповед.

Само посоченото е достатъчно съдът да отмени атакуваната заповед като незаконосъобразна без да се произнася по същество на спора – именно извършени ли са от ищцата нарушенията, за които е наказана и съответства ли наложеното наказание на тежестта на извършеното нарушение. Именно за това и съдът не анализира събраните по делото доказателства във връзка с трудовите функции на ищцата. За пълнота на изложението обаче, ще отбележа следното :

 В атакуваната заповед нарушенията, сочени за извършени от ищцата, са посочени некоректно и не дават възможност за осъществяване на прецизен съдебен контрол. В заповедта следва да се посочат конкретните действия, времето на извършването им и какво нарушение представляват. В атакуваната заповед липсва такава конкретика. Твърди се, че нарушенията се свеждат до неосъществяване на проверка; неосъществен контрол;нарушила трудовата и финансовата дисциплина. По подобен начин са формулирани и въпросите, отправени към ищцата на 14.04.2015 година. Последните по – скоро изискват доклад за състаояните на обект „Кафе”, но не съдържат изискване към ищцата да посочи по какви причини, на конкретна дата не е извършила конкретно действие, което е следвало да извърши или е действала извън правомощията и компетентността си и т.н. Следва да се отбележи и факта, че както в атакуваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание, така и в хода на съдебното дирене, ответникът се позовава на неизпълнение на функции, възложени на ищцата със заповед 068/09.02.2015 година.  Според заповедта за наказание, със заповедта от 09.02.2015 година на ищцата са възложени функции и на касиер. Такава заповед в хода на цялото производство не бе представена, въпреки указаната доказателствена тежест и въпреки изрично заявеното от ищцата в исковата молба, че не са й вменени задължения, за неизпълнението на които е наказана.

 

От изложеното по – горе се налага извода за незаконосъобразност на издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание, поради неспазена процедура по издаването й и обуславя нейната отмяна. При този изход на делото ответникът следва да заплати на ищцата и направените от нея по водене на производството разноски.

 

         При такъв разбор на доказателствата , съдът

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ заповед №  291/18.06.2015 г. на Директора на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД филиал „Свети Мина” гр. Вършец, Паркова зона,  с която на основание чл.188, т.2 във връзка с чл.187, т.10 на М.К.Н. с ЕГН **********,*** е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

ОСЪЖДА „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД филиал „Свети Мина” гр. Вършец, Паркова зона,  ДА ЗАПЛАТИ на М.К.Н. с ЕГН **********,*** направените в производството разноски в размер на 300.00 лева.

 

ОСЪЖДА „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД филиал „Свети Мина” гр. Вършец, Паркова зона ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ  за уважения иск в размер 30.00 лева, както и 5 (пет) лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: