Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 10 февруари..…………….…….…………………… през две хиляди и шестнадесета година………...……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………..………………….гр.дело 630 по описа за 2015 г…………………….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск за развод с правно основание чл.49 от СК.

 

         Ищецът В.В.К. твърди в исковата си молба, че с ответницата са съпрузи, сключили граждански брак на 16.09.1995 година и от брака си имат две деца, като едното е ненавършило пълнолетие – Л., роден на *** година. Твърди, че от 09.08.2012 г. са във фактическа раздяла, нямат никакви контакти един с друг, като децата живеят при него. Моли съда, да постанови решение, с което прекрати брака без да се произнася за вината, да предостави на него упражняването на родителските права по отношение на детето Любомир и определи местоживеенето му при него, като определи режим на лични контакти на майката с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, както и да го взема при себе си по един месец през лятото, когато отпуските на двамата не съвпадат; да осъди ответницата да заплаща на Любомир с негово съгласие месечна издръжка в размер на 200 лв., считано от постановяване на решението; да предостави ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Берковица, ул. Сливница № 19, ет.2, ап.2 на него; след развода ответницата да носи предбрачното си фамилно име И.

         Ответницата М.В.К. в предоставения срок по чл.131 ГПК не взема становище по предявения иск. Не се явява и в съдебно заседание.

 

         В съдебно заседание чрез процесуалния си представители ищецът поддържа искането си, както и мотивите за развода. Ответницата не се явява и не взема становище по предявения иск.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е и становището на детето и е представен социален доклад. След преценката на доказателствата, съдът намери за установено следното:

 

Страните са сключили граждански брак на 16.09.1995 година. От Родени в брака са две деца, едно от които, не е навършило пълнолетие и към момента на постановяване на настоящото решение е на 14 години. От доказателствата по делото се установи, че двамата съпрузи са във фактическа раздяла от 09.08.2012 година. Към настоящия момент ответницата работи в Г. и пребивава преимуществено там. Ищецът също е трудово ангажиран, макар и непостоянно извън пределите на страната, а когато не е – живее в България на посочения в молбата адрес, заедно с родителите си и двамата си сина. Постепенно страните се отчуждили един от друг и от отношенията им изчезнало онова съдържание, което законът и обичаят свързват с брака. Независимо от това ответницата не е пренебрегнала грижата си за децата и най – вече за непълнолетния Л. Ежемесечно изпраща издръжка в размер на 200.00 лева, зачита личните му празници и му купува подаръци, когато е в България го взема при себе си в с.Б. От всичко това, съдът обосновава извод, че в брака между страните е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство и продължаването на неговото съществуване е неоправдано. Ищецът е заявил изрично искане, съдът да не се произнася по въпроса за вината, поради което и съдът няма да изследва причините, довели до това разстройство.

Макар да не са постигали изрично съгласие по въпроса, нито ответницата да спори това, страните са установили режим в отношенията си, който в максимална степен защитава интересите на ненавършилото пълнолетие дете. Любомир живее при баща си, който полага грижи по неговото отглеждане и възпитание, подпомаган от майка си. Детето контактува с майка си, когато последната е в България. Ответницата му заплаща доброволно издръжка в размер на 200.00 лева месечно. Доколкото съдът е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за издръжката и да определи такава, то в съдебното решение ответницата следва да бъде осъдена да заплаща на Любомир и в бъдеще издръжка в посочения размер.

Семейното жилище на страните, находящо се в град Б. е индивидуална собственост на ищеца, който ще упражнява и родителските права по отношение на роденото в брака и непълнолетно към момента дете, поради което и ползването му се предоставя на ищеца.

         Ищецът е формулирал искане фамилното име на ответницата след прекратяване на брака да бъде променено на моминското й такова. Това искане не може да бъде уважено предвид разпоредбата на чл.53 СК, за което подробни разяснения са дадени в доклада по делото.

 

         При такъв разбор на доказателствата  съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между В.В.К. с ЕГН ********** *** и М.В.К. с ЕГН ********** ***, сключен на 16.09.1995 г. в гр. Б, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

  

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Л. с ЕГН ********** на бащата В.В.К., като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето при бащата в гр. Б.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката М.В.К. с детето Л. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, както и да го взема постоянно при себе си по един месец през лятото, когато отпуските на двамата родители не съвпадат

 

         ОСЪЖДА М.В.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на  Л.В.В. с ЕГН ********** със съгласието на неговия на баща и законен представител В.В.К. с ЕГН **********,*** по 200.00 лева месечна издръжка, считано от постановяване на съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване.

 

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в   гр. Б.  на  В.В.К..

 

          ОСЪЖДА М.В.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 288.00 лева ДТ върху присъдената издръжка, 25.00 лева ДТ за допускане на развода, както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: