М О Т И В И  към Присъда  по НОХД №248/2015г. по описа на РС-Берковица

 

         Обвинението е против подсъдимата  Л.Б.Р. -родена на *** ***,с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование, не работи, ЕГН ********** за  извършено от нея престъпление: за времето от 19.11.2014г. до 15.01.2015г. и от 15.01.2015г. до 20.03.2015г. в с.Мездрея, обл. Монтана, общ. Берковица на ул. „Главна” при условията на продължавано престъпление на два пъти чрез другиго нарушила целостта на съоръжение от електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение България” ЕАД – свалени пломби на ел.разпределително табло и нарушила целостта на уреда за търговско измерване - електромер марка „Дейзи” с фабр. №50247346 към абонатен № 6507512166 с титуляр на партидата Асен Борисов Тодоров от гр. Берковица, с което създава условие за отклоняване на електрическа енергия към обитавания от нея частен дом на ул. „Трета” №2 с абонатен № 6507512165  – престъпление по чл.216а, ал.1  във връзка с чл.26 ал.1 от НК.  

      Производството е протекло по реда на гл.27 от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласила да не се събират доказателства за тези факти.

 

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото на подсъдимата обвинение при фактическа обстановка подробно описана в обстоятелствената част на обвинителния акт и пледира да й бъде наложено наказание под средния размер.

Подсъдимата Р. участва лично и със служебен защитник в производството. Признава се за виновна по повдигнатото против нея обвинение. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт в особеното производство по реда на глава 27 от НПК- съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК. Съжалява за извършеното.

От фактическа страна с оглед разпоредбата на чл. 373, ал. 3, вр. с чл. 372, ал.4, вр. чл.371, т.2 от НПК, съдът прие за установени следните обстоятелства, изложени от прокурора в обвинителния акт:

Подсъдимата Л.Б.Р. е родена на *** ***. Постоянният й адрес е в гр. Благоевград, настоящия в гр. Етрополе, а живее в с. Мездрея, обл. Монтана, ул. „Трета” № 2, омъжена, неосъждана.

Свидетелят Асен Борисов Тодоров притежава наследствен недвижим имот, находящ се в с. Мездрея, обл. Монтана, общ. Берковица на ул.”Трета” №4, представляващ дворно място и къща – близнак. В този имот не живее постоянно, посещава го инцидентно, но въпреки това е абонат на „ЧЕЗ Разпределение България” АД с седалище и адрес на управление гр. София с абонатен №6507512166 и електромер марка „Дейзи” с фабр. №50247346. Същия е поставен в ел. разпределително табло, монтирано на железобетонен стълб на ул. „Главна” в същото село.

         По силата на нотариален акт № 1068, т.V, дело №1076 /2006г. на нотариус Огнян Каменов гр. Берковица, Цветан Иванов Тодоров, бивш жител ***, е станал собственик на останалата част от недвижимия имот, цитиран по-горе ведно с другата къща – близнак, които се водят на адрес ул. „Трета” № 2. След неговата смърт на 11.11.2011г. наследник е останал сина му – свидетеля Тома Цветанов Тодоров. През м.март 2014г. Тодоров от една страна и обвиняемия Мирослав Стефанов Русимов от друга направили устна уговорка за продажба на имота, като втория дал на 28.03.2014г. авансово сумата от 2000 лв. В изпълнение на договореното двамата обвиняеми Мирослав Русимов и Л.Р., които са съпрузи, се нанесли в имота. Същият адрес като абонат на „ЧЕЗ България”ЕАД притежава абонатен № 6507512165.Първият не пребивавал постоянно там – имал работа в други населени места, като в жилището останала само съпругата. Тъй като не разполагала с достатъчно средства и след като разпитала други лица се свързала с лице от друго населено място с  молба да и помогне да ползва ел. енергия без да я заплаща. В изпълнение на това намерение за времето от 19.11.2014 година до 15.01.2015 година след като е нарушена целостта на цитираното по- горе ел. табло на ул. „Главна” в с. Мездрея /скъсани пломби/е прикачен кабел от дома на подсъдимата към изходящия такъв на електромера на свидетеля Асен Тодоров. Последният, който дотогава не заплащал потребена ел. енергия, тъй като в имота не живеел никой за периода от 19.11.2014 година до 19.12. същата година получил фактура за сумата от 130.24 лева/л.17/и за периода от 22.12.2014 година до 19.01.2015 година получил фактура за сумата от 368.96 лева/л. 44 от досъдебното производство/. Горното го принудило да подаде сигнал до „ЧЕЗ Разпределение България”ЕАД. На 15.01.2015 година е извършена съответна проверка от служители на цитираното дружество,включително и свидетелят Георги Михайлов Герасков,при която е установено неправомерното прикачване към електромера. Съставен е и констативен протокол № 2535046 от същата дата/л.15/. Присъединяването е преустановено на 05.02.2015 година, поставени са и нови пломби като за целта също е съставен констативен протокол № 2533271/л. 25 от досъдебното производство/. На 20.03.2015 година е извършена контролна проверка,при която отново е установено разкъсване на пломбите ,съответно прикачване на друг кабел, обслужващ дома на подсъдимата /констативен протокол на л. 43/.

В хода на разследването по досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно- техническа експертиза, , която е дала заключение за механизма на въздействие върху захранващото табло и начина на присъединяване и от която е видно,че за времето от 19.11.2014 година до 20.03.2015 година на два пъти е нарушавана целостта на ел. табло,монтирано на ул. „Главна” в с. Мездрея,област Монтана като абонатния номер на обвиняемите,цитиран по- горе е свързан чрез допълнителен кабел към електромера на свидетеля Асен Тодоров/л. 51-52 от досъдебното производство/.

По описания начин от обективна и субективна страна подсъдимата Л.Б.Р. е осъществила престъплението по чл.216а, ал.1 от НК, тъй като за времето от 19.11.2014г. до 15.01.2015г. и от 15.01.2015г. до 20.03.2015г. в с.Мездрея, обл. Монтана, общ. Берковица на ул. „Главна” при условията на продължавано престъпление на два пъти чрез другиго нарушила целостта на съоръжение от електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение България” ЕАД – свалени пломби на ел.разпределително табло и нарушила целостта на уреда за търговско измерване - електромер марка „Дейзи” с фабр. №50247346 към абонатен № 6507512166 с титуляр на партидата Асен Борисов Тодоров от гр. Берковица, с което създава условие за отклоняване на електрическа енергия към обитавания от нея частен дом на ул. „Трета” №2 с абонатен № 6507512165  .

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на направеното от подсъдимата самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК, което се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства- показанията на свидетелите А.Тодоров,Г.Герасков,Г.Цветкова,С.Филипова,В.Ангелова,И.Тодоров и Т.Тодоров. Съдът кредитира  доказателства по делото изцяло, тъй като същите са обективни, правдиви и непротиворечиви, логични и последователни. Показанията на разпитаните по делото свидетели установяват по безспорен начин изложената по- горе фактическа обстановка. Между същите съдът не констатира противоречия, които да дадат основание на съда да не ги кредитира. В подкрепа на изложената по- горе фактическа обстановка са и събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК

От така изложеното съдът намира за безспорно установено, че подсъдимата Р. е осъществила с деянието си от обективна и субективна страна престъпният състав на по чл.216а, ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.  

 

  ПРАВНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

При така установената фактическа обстановка съдът намира за несъмнено и безспорно доказано, че по описания начин, с деянието си от субективна и обективна страна подсъдимата Л.Р. е осъществила престъпния състав на чл.216а, ал.1 от НК. Квалификацията на престъплението следва да се определи във връзка с чл.26 ал.1 от НК, тъй като деянията  са извършени   в периода  от 19.11.2014г. до 15.01.2015г. и от 15.01.2015г. до 20.03.2015г. в с.Мездрея и осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при  идентична обстановка и еднородност на вината, при което второто деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

От субективна страна престъпното деяние е извършено от подсъдимата Р.  виновно - при форма на вината - пряк умисъл, тъй като същата е съзнавала обществено опасния характер на деянието, предвиждала е обществено опасните последици и е искала настъпването им.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ

Съдът обсъди събраните по делото доказателства и се съобрази с двата основни принципа – законоустановеност и индивидуализация на наказанието, залегнали в чл.54 от НК, изхождайки от предвиденото за това престъпление наказание, степента на обществена опасност на деянието и дееца и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и с целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.

Съгласно първия принцип на наказателно-правната ни система в специалния текст на чл.216а, ал.1 от НК, се предвижда наказание „Лишаване от свобода” до пет години и глоба до размер на 20000лв.

При индивидуализация на наложеното наказание, съдът се съобрази с обществената опасност на деянието и дееца, мотивите за извършване на престъплението, степента и формата на вината, както и всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства по смисъла на Закона. Мотивите за извършване на престъплението се коренят в тежкото материално и социално положение на подсъдимата и нейното семейство.

Като смекчаващи вината обстоятелства за подсъдимата Р., съдът взе предвид признанието на вината,чистото съдебно минало, изразеното съжаление, липсата на неблагоприятни последици от деянието и ниската степен на обществена опасност на подсъдимата тежкото й материално  положение в определен период от живота й. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице.

Предвид горното, съдът счита, че на подсъдимата Л. Ррусимова следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства – под средния размер, предвиден за престъплението, поради което наложи на подсъдимата наказание от 3 /три/ месеца “лишаване от свобода”.

Съдът намери, че в случая по отношение на подсъдимата са налице материалноправните предпоставки на чл. 66, ал.1 от НК. Освен това съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъденото лице не е наложително ефективно да изтърпи наложеното й наказание лишаване от свобода, поради което и на основание чл.66, ал.1 от НК съдът отложи изпълнението на наложеното на подсъдимият наказание три месеца лишаване от свобода за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

 Съдът счита, че следва да наложи и предвиденото кумулативно наказание глоба също към минималния  размер, предвиден за престъплението с оглед причините за извършване на престъплението и липсата на средства, поради което наложи на подсъдимата наказание глоба в размер на 100лв. /сто лева/.

Съдът счита, че с така определеното и наложено на подсъдимата наказание ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал.1 НК.

Причините за извършване на престъпното деяние се коренят в явното  незачитане от страна на подсъдимата Р. на правните норми на обществото и в ниското й правно съзнание.

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът присъди в тежест на подсъдимата направените по делото разноски в размер на 45 лева.

 

Предвид гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: