Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Берковица, 27.10.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав, в публичното заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                          Председател: Юлита Георгиева

 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдия Георгиева АН дело № 251 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу наказателно постановление на Началника на РУ МВР - Берковица и е с правно основание чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

         С Наказателно постановление  №14-0243-000844/10.10.2015год. Началникът на РУ „Полиция”  към ОДМВР-Монтана,РУ- Берковица е наложил наказание глоба  в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДП  на И.С.А. ***  и с ЕГН **********, за нарушение на чл.102  от ЗДвП.

Недоволен от наложеното наказание е наказаният И.С.А.  , който обжалва Наказателното постановление в срок. В жалбата оспорва фактическите констатации, отразени в акта и постановлението. Твърди,че не е извършил посочените нарушения тъй като не е собственик,  водач,длъжностно лице или ползвател на въпросното МПС – лек автомобил, за да притежава  качеството на наказателно отговорно лице. Твърди, че е продал автомобила с нотариално заверен договор от 01.04.2014год. на Бисер Иванов Илиев,поради това обстоятелство ,изобщо не може да носи наказателна отговорност за преотстъпването  на въпросното МПС . Моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно.

В съдебно заседание редовно и своевременно призован  се явява  лично и доразвива доводите,изложени в жалбата.Същият твърди,че с оглед обстоятелството,че е продал автомобила на друго лице и изобщо не го ползва и същият не се намира у него,изобщо не го е предоставял на никого.В подкрепа на възраженията си представя писмени доказателства.

Въззиваемата страна РУ”П”-гр.Берковица в съпроводителното писмо предлага Наказателното постановление да бъде потвърдено, като не изпращат представител в съдебното заседание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице имащо правен интерес от обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

На 03.09.2014г. в 09,00часа по ул.”Николаевска” в гр.Берковица неправоспособният И. Илиев Иванов с ЕГН **********  управлявал  лек автомобил  „Опел Астра” с ДК №М 1782 АР.Спрян е за проверка от служители при РУП,при което е установено,че водачът е неправоспособен. При направена справка за собственост на автомобила се установило,че след продажбата не е извършена пререгистрация на автомобила и като собственик фигурира жалбоподателя. На жалбоподателя И.С.А.  ,който е първоначалния собственик на автомобила преди продажбата му е  съставен АУАН за това,че като правоспособен водач е допуснал управлението му на неправоспособния И. Илиев Иванов  . Актът бил съставен в негово присъствие и в присъствие на свидетеля Д.К. и бил подписан от присъстващите. Наказаният вписал в АУАН,че има възражения като посочил ,че автомобила е продаден и има договор за покупко-продажба на същия,който е приложен по делото на л.7.

Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Предпоставките, които обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно. При наличието на тези кумулативни предпоставки се издава наказателно постановление. Доказателства по настоящото дело, че именно посоченото в акта и постановлението лице – И.С.А.   е извършило нарушение на разпоредбата на чл.102 от ЗДвП, не се събраха.

Фактическият състав на чл. 177, ал. 1, т. 3, предл.1 от ЗДвП включва няколко елемента: субект на нарушението - собственик, длъжностно лице или водач на МПС; изпълнително деяние - допуска управлението на горното МПС от лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС; субективна страна - виновно поведение при форма на вина - непредпазливост при изпълнително деяние "допуска".

 По делото преди всичко не се доказа от административнонаказващия орган, който носи доказателствената тежест в процеса, че И.С.А.    е имал качеството водач, длъжностно лице, собственик или упълномощен ползвател на автомобила, който е управляван от неправоспособния И. Илиев Иванов  . А именно едно от тези качества на нарушителя обуславя административнонаказателната му отговорност по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДП. В акта за нарушение е посочено ,че жалбоподателят „като собственик” е допуснал управлението от неправоспособния И. Илиев Иванов  .В настоящото производство,обаче по никакъв начин не бе установено от административнонаказващият орган обстоятелството,че именно жалбоподателят е бил собственик  на въпросното МПС. Видно от представения и приложен към административно наказателната преписка Договор за покупко-продажба на МПС от 01.04.2014год. е,че собственик на въпросното   МПС към датата на нарушението е Бисер Иванов Илиев,а не жалбоподателя.Предвид на това той не би могъл да предоставя управлението на автомобила на когото и да било.Това би могло да бъде в правомощията на собственика на лекия автомобил. В тази връзка,съдът намира че недоказано остава  авторството на  извършеното нарушение,посочено в АУАН и НП.

Изложеното налага извода, че в настоящото производство не се установи по безспорен и категоричен начин авторството на деянието, така, както повелява нормата на чл. 6 от ЗАНН, предвид на което съдът намира, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на И.С.А.  .Същият не е извършил нарушението,за което е наказан . Недоказването на обвинението, че именно посоченото в акта за нарушение и наказателното постановление лице е извършило административните нарушения прави издаденото наказателното постановление незаконосъобразно и е предпоставка за неговата отмяна.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р       Е       Ш     И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0243-000844/10.10.2015год.  на Началника на РУ „Полиция”  към ОДМВР-Монтана,РУ- Берковица,с което е наложено наказание глоба  в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДП  на И.С.А. ***  и с ЕГН **********, за нарушение на чл.102  от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението може да се обжалва пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: