Р Е Ш Е Н И Е

 

                                   гр.Берковица, 23.10.2015 год.                       

          

                         В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                    

 РАЙОНЕН СЪД-Берковица, втори състав в публично заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година, в състав :

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при участието на секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията АН дело № 164 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

         Производството е по реда чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление №6201000147/10.06.2015 г. на Кмета на Община – Берковица на “САВАПЕ” ООД гр. София, е наложена глоба в размер на  500 лв. на основание чл. 123 ал. 1 ЗМДТ за нарушение на чл. 14 ал. 1 ЗМДТ.

В жалбата си излага доводи за допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон. Жалбоподателят  моли съда наказателното постановление да бъде отменено изцяло.

         Въззимаемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА, като мотивите на съда за това са следните:

         На дата 05.06.2015 г. актосъставителят В.В. съставила на ЮЛ- “САВАПЕ” ООД гр. София  Акт №6201000141/05.06.2015 г. /л. 60 от делото/ за нарушение на чл. 14 ал. 1 ЗМДТ – като собственик не е подал декларация за придобит недвижим имот в законовия срок до два месеца от датата на придобиване на имота чрез постановление ДВВХР №813/22.05.2015год.. Нарушението е констатирано при подаване на Декларация №6201000418/05.06.2015 г.

Наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление №6201000147/10.06.2015 год. като описал същата фактическа обстановка, приета и от контролните органи и наложил на “САВАПЕ” ООД гр. София   глоба в размер на  500 лв. на основание чл. 123 ал. 1 ЗМДТ за нарушение на чл. 14 ал. 1 ЗМДТ.

При така установената фактическа обстановка съдът установи следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице  и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган –Кмета на Община Берковица в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.14 ал.1 от ЗМДТ за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2 - месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. От събраните по делото доказателства се установява, че декларацията по чл.14 ал.1 от ЗМДТ е била подадена от дружеството на 05.06.2015 г. т. е. след изтичане на двумесечния срок от придобиването на недвижимия имот, който е бил придобит на 18.12.2014 г.., когато е влязло в сила постановлението за възлагане. .

Съдът намира  в тази връзка ,че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са нарушени разпоредбите на чл.40 ал. 2 от ЗАНН –доказателствата сочат ,че актът е съставен в присъствието на упълномощеното от наказаното дружество  лице,като актът е връчен на това лице Петър Петров или поне не се правят доводи ,че липсва изрично упълномощаване на Петров от управителя на наказаното дружество .Както в АУАН така и в атакуваното НП са посочени всички реквизити по чл. 42 т.3,4 и 5  и чл.57 ал. 1т.5 и 6 от ЗАНН .

По отношение на наложеното наказание :

С обжалваното постановление на дружеството за извършеното нарушение на чл.14 ал.1 от ЗМДТ е наложена  АДМИНИСТРАТИВНА санкция –ГЛОБА в размер от 500 лв., на основание чл.123 ал.1 от ЗМДТ.

Понятие “АДМИНИСТРАТИВНА “ санкция не съществува в ЗАНН .Едновременно с това съгласно разпоредбите на чл.83 ал.-1  от ЗАНН в предвидените случай по закон, постановление ,указ  на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА може да се наложи ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ за неизпълнение на задължения към държавата или общините  при осъществяване на тяхната дейност .Административнонаказващият орган е нарушил разпоредбите ан чл. 57 ал. 1т.7 от ЗАНН  като НЕПРАВИЛНО е определил вида на наказанието наложено на ЮЛ “САВАПЕ” ООД гр. София    ,представлявано от Е.Г.Ц., а именно ГЛОБА в размер на 500 лв.,вместо имуществена санкция ,защото не може да има спор ,че “САВАПЕ” ООД гр. София     е Юридическо лице.

   Правилно наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното административно нарушение. За този си извод съдът взема предвид, на първо място, обществените отношения, които са засегнати с установеното нарушение – свързани с данъчната политика на държавата. На следващо място, трябва да се има предвид и че  периода, през който декларация по чл.14 ал.1 от ЗМДТ не е била подадена, не е малък .

Атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло  поради наличие на описаното съществено процесуално нарушение  .

Въз основа на гореизложените мотиви, наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло, без съда да обсъжда спора по същество /има ли извършено нарушение, съставомерно ли е то, кой е авторът и др/.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №6201000147/10.06.2015 г. на Кмета на Община – Берковица,с което  на “САВАПЕ” ООД гр. София, е наложена глоба в размер на  500 лв. на основание чл. 123 ал. 1 ЗМДТ за нарушение на чл. 14 ал. 1 ЗМДТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                                           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: