МОТИВИ    по НОХД №268/2015год.:

 

 Срещу подсъдимата    Р.А.М. –родена на ***г*** , българка , бълг.гражданка ,със средно  образование , омъжена , ЕГН********** е предявено обвинение за престъпление, визирано в Глава VІ-та, Раздел ІІ-ри от Особената част на НК. Същата е предадена на съд за това, че на 18.06.2015г. в село Замфирово в частен дом на ул.“Васил Левски” №10 държала акцизни стоки -89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син  на стойност 667.40 лева без бандерол, какъвто се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове/чл.2 „На облагане с акциз подлежат т.2 -тютюневите изделия,чл.4 т.7 „Бандерол е държавна ценна книга,която доказва внасянето на дължимия акциз,закупува се от МФ и не може да бъде предмет на последваща сделка „ и Закона за тютюна и тютюневите изделия,а именно:чл.28 ал.1 „Тютюна и тютюневите изделия местно производство и внос се транспортират,пренасят,съхраняват,предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол,залепен върху потребителската опаковка,а издаването му се извършва съобразно разпоредбите на чл.25 ал.1 ,ал.2,като същия се изисква по закон за продажба на тютюневи изделия на вътрешния пазар”,като случая не е маловажен –престъпление по  чл.234 ал.1 от НК .

    Производството е протекло по реда на гл.27 от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласила да не се събират доказателства за тези факти.В производството се представлява от служебно назначен защитник.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства – писмени, гласни и веществени, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, както и от съпоставката на същите с обясненията на подс. М. ,дадени на ДП, съдът приема за установено следното от фактическа страна :

Към датата, инкриминирана по внесения за разглеждане от РП Берковица обвинителен акт, подс. М. не е била осъждана за извършени престъпления от общ и от частен характер. Тя не е била и освобождавана от наказателна отговорност за такива деяния по реда, предвиден в Глава VІІІ-ма, Раздел ІV-ти от Общата част на НК, поради които обстоятелства както към 18.06.2015година, така и към датата за постановяване на присъдата по настоящето дело, е притежавала чисто съдебно минало.

На 18.06.2015г. в село Замфирово,област Монтана за времето от 07.30часа до 09.45часа е било извършено претърсване и изземване в частен дом,собственост на Атанас Рангелов Димитров,намиращ се на ул.“Васил Левски“,№10 в селото.При извършване на последното са били намерени и иззети 89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син.Това е сторено с Протокол за претърсване и изземване от 18.06.2015година.Намерените и иззети количества цигари са без бандерол,какъвто се изисква по закон са собственост на подс.Р.А.М.,която е дъщеря на собственика на жилището.

По делото е назначена и изготвена Съдебно оценъчна експертиза и видно от заключението на вещото лице намерените и иззети по ДП  89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син са на стойност 667.50 лева.

Съгласно заключението на вещото лице общата стойност на намерените и иззети акцизни стоки без бандерол какъвто се изисква по закон е 667.40 лева.

След приключване на разследването, водено по досъдебното производство, с обвинителен акт събраните по него доказателствени материали са внесени за разглеждане от БРС, при който въз основа на тях е образувано настоящето НОХД № 268/2015г.

Изложената фактическа обстановка не се оспорва от защитника на подс. М., като същата се възприема от съда за установена от  обясненията, дадени от нея на ДП, от тяхната съпоставка с показанията на св.Младенова,Димитров,Цветков и от тези на св. Е.Мичев,дадени на ДП и от писмените материали, приложени по досъдебното производство –постановление за привличане на обвиняемо лице и за вземане на мярка за неотклонение /  протокол за претърсване и изземване и заключение на експертизата за пазарна стойност и дължим акциз на тютюневи изделия , справка за съдимост .

При изложената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна :

Освен че установяват наличието на стоки без български акцизен бандерол, събраните по делото доказателства определят и законово предвиденото / в чл.25 ал.1 и чл.28 ал.1 от ЗТТИ и чл.100 ал.1 от ЗАДС / изискване за съществуването на такъв. Общото количество 89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син без такъв бандерол не е малко, а това, при отчитане на данните за тяхната сравнително висока пазарна стойност и размера на дължимия акциз, действително определя случаят като немаловажен по смисъла на закона. Изложените обстоятелства са били известни на подсъдимата Р.М. , която / щом като е осъзнавала, но не се е съобразила и с въведената по закон забрана да държи подобни стоки без бандерол / е осъществила състава на инкриминираното чрез чл. 234 ал.1 от НК престъпление не само от обективна, но и от неговата субективна страна.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на изложените по-горе, произтичащи от нея доводи и съображения, съдът намери за безспорно от правна страна, че след като на18.06.2015г. в село Замфирово в частен дом на ул.“Васил Левски” №10 държала акцизни стоки -89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син  на стойност 667.40 лева без бандерол, какъвто се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове/чл.2 „На облагане с акциз подлежат т.2 -тютюневите изделия,чл.4 т.7 „Бандерол е държавна ценна книга,която доказва внасянето на дължимия акциз,закупува се от МФ и не може да бъде предмет на последваща сделка „ и Закона за тютюна и тютюневите изделия,а именно:чл.28 ал.1 „Тютюна и тютюневите изделия местно производство и внос се транспортират,пренасят,съхраняват,предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол,залепен върху потребителската опаковка,а издаването му се извършва съобразно разпоредбите на чл.25 ал.1 ,ал.2,като същия се изисква по закон за продажба на тютюневи изделия на вътрешния пазар”,като случая не е маловажен, подсъдимата Р.М., действувайки при форма на вина пряк умисъл, както от обективна, така и от субективна страна е осъществила състава на престъпление по смисъла на чл.234 ал.1 от НК, в чието извършване тя бе призната за виновна.

При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено за извършеното престъпление, като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита чистото съдебно минало на подс.М. към инкриминираната по обвинителния акт период, водещо до извод за невисока степен на обществена опасност, с която се определя в качеството на деец, дадените обяснения по време на разследването по досъдебното производство , с които е спомогнала за разкриване на обективната истина, направеното в тях самопризнание, сочещо за проявено критично отношение към извършеното престъпление. Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира.

Преценявайки изложените по-горе данни поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че са установени многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при които и най-лекото, предвидено от закона наказание, би се явило несъразмерно тежко. С оглед на това, като отчете техния конкретен характер и естество, чрез приложението на чл.55 ал.1 т.1 от НК намери за необходимо да наложи на подсъдимата наказание под минимума на предвиденото в нормата на чл.234 ал.1 от НК за съответния вид, а именно – “Лишаване от свобода” за срок от “четири месеца”, като прие, че по този начин, ще се създадат условия за оптимално постигане на целите на личната и генерална превенция на наказателната репресия, посочени в чл.36 от НК. Отчитайки наличието на формално изискващите се условия за това, както и това, че за своето лично поправяне и превъзпитание подсъдимата Р.М. не следва да търпи наказание, свързано с неговото ефективно лишаване от свобода, на осн. чл.66 ал.1 от НК съдът отложи изпълнението на определеното по отношение на същия наказание за минимално предвидения от закона срок – в размер на “Три години”, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Разпоредбата на чл. 234 ал.1 от НК съдържа и друго / по-леко по вид / наказание – “Глоба”, което / според задължителната за прилагане съдебна практика – ТР № 2/18.12.2013г. по т.н.д. 2/2013г. на ОСНК на ВКС на РБ / е предвидено за налагане заедно с наказанието “Лишаване от свобода” и при двете форми на изпълнителното деяние.Съдът не наложи това наказание чрез постановената присъда, тъй като  прие, че предвиденото по-тежко по вид наказание е напълно достатъчно да постигне указаните в чл.36 от НК цели. Като основание за взетото решение послужи и установената възможност в ал.3 на чл.55 от НК, която също бе приложена при определяне на наказанието.

 Следва да се има предвид, че подсъдимата М. не упражнява професия или дейност, които да са несъвместими с извършеното престъпление. С оглед на това и установеното в приложимия материален закон / чл.50 от НК / съдът не  наложи на подсъдимата посоченото в чл.234 ал.1 от НК трето по вид наказание, свързано с лишаването й от възможността да упражнява конкретна професия или дейност за определен срок.

Съдът постанови предмета на престъплението- веществените доказателства, представляващи общо 89бр.кутии с цигари „ Pearl slims“,син  на стойност 667.40 лева без бандерол, всички намиращи се на съхранение в РУ-Берковица, след влизане на присъдата в законна сила да се отнемат в полза на държавата, на основание чл.234 ал.3 от НК и да бъдат унищожени.

По направените разноски по делото, съдът осъди подсъдимата да заплати по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от 30лв. и по сметка на РС-Берковица сумата от 5 лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

В този смисъл е и постановеният съдебен акт.

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :