Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 11.11.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД Берковица, НО, 2-ри състав, в публично заседание на осми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА Г.

при участието на секретаря Т.Й.….като разгледа докладваното от съдията Г.… АНД №230/2015 г. по описа на БРС………….за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Образувано е по жалбата на К.А.К. *** и ЕГН **********, против издаденото от Началника на РУ  - Берковица  НП № 2/30.06.2015г., с което на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.60, ал.3а, б. „б” от същия закон.

         С жалбата се иска НП да бъде отменено по съображения за допуснати съществено нарушение на процесуалните правила.

         В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не участва.

Въззиваемата страна, също редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по основателността на жалбата.

         За да постанови решението си, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

         На 16.06.2015 г. на жалбоподателя бил съставен АУАН № 2  за това, че „ на 16.06.2015г. около 12,00 часа в гр.Берковица,ул.”Бдин” №17 произвел изстрели със  законно притежавания газов пистолет марка „Екол”,модел”Лейди”, кал. 9  мм, сер. № EL-1390675,като оръжието е използвано на обществено място. Посочено е, че по този начин жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.60, ал.3а, б. „б” от ЗОБВВПИ.

         Впоследствие, на 30.06.2015г., въз основа на акта било издадено и обжалваното НП, с което при идентично на отразеното в АУАН фактическо и юридическо описание на нарушението, на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

         Горната фактическа обстановка съдът прие за установена както от показанията на свидетелите Н.С. и П.П., така и от писмените доказателства по делото, които са безпротиворечиви.

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

                  От фактическа страна:

С АУАН № 2/16.06.2015 год. на жалбоподателя Кирилл К. е вменено нарушение на чл.60,ал.3а,б.»б» от ЗОБВВПИ, затова, че на същата дата - 16.06.2015 год. около 12,00 часа в  гр.Берковица,ул.”Бдин” №17 произвел изстрели със  законно притежавания газов пистолет марка „Екол”,модел”Лейди”, кал. 9  мм, сер. № EL-1390675,като оръжието е използвано на обществено място.

            Същият е съставен в присъствие на жалбоподателя, като му е предявен и връчен. Подписан е без възражения. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са постъпвали писмени възражения. Въз основа на съставения АУАН и на материалите съдържащи се в административно наказателната преписка, наказващият орган издал процесното НП №2/30.06.2015 год. като възприел изцяло констатациите съдържащи се в акта и с който за нарушение на чл.60,ал.3а,б.”б” от ЗОБВВПИ на осн.чл.185,ал.1 от ЗОБВВПИ наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 500 лв..

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства се устянавява, че нарушителят К. живее на посочения адрес.По повод подаден сигнал в РУ-Берковица двамата свидетели посетили адреса на жалбоподателя,но не го установили.По данни на съседи установили,че жалбоподателят е използвал пистолета си Като произвеждал с него изстрели на улицата.На другия ден -17.06.2015год. нарушителят е установен и в РУ –Берковица предоставил газовия си пистолет за проверка.Съставен му е АУАН № 2/17.06.2015 год. за нарушение на чл.60,ал.3а,б.»б» от ЗОБВВПИ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава по  от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели С. и П.,  както и приетите и приложени по делото писмени доказателства,  прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

      При така установената фактическа обстановка  съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допистума и следва да бъде разгледана.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган  Началника на РУ-Берковица.

Същественото в административно – наказателното производство е да се установи : има ли административно нарушение,  извършено ли е то от лицето посочено като нарушител лично и дали това лице го е извършило виновно. Тези предпоставки следва да бъдат установени и доказани от административно-наказващия орган като представител на административно-наказателното обвинение. Това е така, защото в съдебното производство по ЗАНН намират съответното приложение правилата на НПК, а по силата на чл. 14, ал. 2 НПК обвиняемият (в административно-наказателното производство това е лицето, посочено като нарушител) се счита за невинен до доказване на противното. Това означава, че в тежест на административно-наказващия орган (по аргумент от чл. 84 ЗАНН, във връзка с чл. 83, ал. 1 НПК), тъй като именно той е субектът на административно-наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител (в тази насока са и указанията, дадени в задължителното за съдилищата ППВС № 10/1973 г.).

 Изхождайки от гореизложеното настоящия състав на съда намира, че в хода на съдебното производство  не се установи по безспорен начин, че  жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение по чл. 60,ал.3а,б.б от ЗОБВВПИ.  Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на  жалбоподателят притежава газов  пистолет,който носи в себе си..

Не се доказва по несъмнен начин, че жалбоподателят умишлено е произвел изстрел с него.Преки свидетели на инцидента не са посочени по делото и не са били установени, не е бил направен оглед на мястото. Актосъставителят и свидетелят П. не са преки очевидци на нарушението и не са присъствали на място в момен,в който жалбоподателят произвежда изстрели. Приложените по делото обяснения от жалбоподателя видно от посочената дата ,са снети едва на 04.08.2015год.,когато всъщност му е връчено и НП.

Изложеното по-горе дава основание на съда да приеме, че не е установено по безспорен начин извършването на нарушението и вината на нарушителя.   Поради изложеното съдът намира, че в хода на съдебното следствие не са събрани достатъчно доказателства, които по категоричен и несъмнен начин да установят извършването на административно нарушение посочено в НП, поради което същото се явява необосновано.

 Затова, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

         ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО НП Берковица  НП № 2/30.06.2015г.,  издадено от Началника на РУ - Берковица, с което на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ на К.А.К. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500  лева за нарушение по чл. 60,ал.3а,б.б  от ЗОБВВПИ.

 

         Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: