Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,19.06.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на дванадесети  юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......П.И..……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 123 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

 

            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от Б.В.И. *** и с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 15-0243-000101 от 01.04.2015г. на Началник РУП към ОД на МВР-гр.Монтана, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на всичко 150лв./сто и петдесет лева/ и „лишаване от право да упражнява МПС” за срок от 3м./три месеца/ на основание чл.175, ал.1, т.5  и  глоба в размер на 20лв. на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДП за извършено от него административно нарушение по чл.40, ал.2 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДП.

            Жалбоподателят с жалбата си оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна. В съдебно заседание нередовно призован не се явява.От върнатата в цялост призовка се установява,че същият е напуснал адреса си ,за което не е уведомил.

            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган,не изпраща представител.В придружителното към преписката писмо моли съда да потвърди наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано, и оспорва жалбата, като неоснователна.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 17.03.2015г. около 15,19ч. в гр.Берковица на ул.”Генерал Гурко” – с посока на движение от ул.”Александровска” към ул.”Сливница” жалбоподателят И.  е управлявал лек автомобил  „Форд Транзит” с ДК №М4587ВХ  негова собственост. Предприемайки маневра на заден ход не наблюдавал пътя зад превозното средство и не осигурил лице,което да му сигнализира за опасности и блъснал паркирания лек автомобил „КИА Карнавал” с ДК №М9292ВС.Настъпилото ПТП  е с материални щети по лекия автомобил. Водачът е напуснал мястото на ПТП и не е уведомил за него компетентната служба на  МВР.Открит е след около 40минути.Изпробван е за употреба на алкохол и пробата е отрицателна.  

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, план-схема, декларация от нарушителя,Протокол за ПТП както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля–А., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от Районен съд-Берковица.   

            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.40, ал.2 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото отношение към стореното. От обективна страна И. е управлявал МПС, като предприемайки маневра на заден ход не наблюдавал пътя зад превозното средство и не осигурил лице,което да му сигнализира за опасности и блъснал паркирания лек автомобил, напуснал е ПТП и не е уведомил службата за контрол. Лицето следва да понесе предвидената административно-наказателната отговорност, както е посочена в  чл.175, ал.1, т.5 от ЗДП, което е глоба от 50 до 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца, и в чл.183, ал.2, т.11 от ЗДП- глоба от  20 лева. Административно-наказващият орган е определил правилно по вид и размер наказанията, така както е предвидено от закона към средния  размер. Административното нарушение е за първи път,но от деянието  са настъпили съществени увреждания за другия автомобил. Извършеното макар и да не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието,извършителят се отклонява от органите на съдебната власт и от административно-наказателния процес,като е напуснал адреса си,заминал е в чужбина и не е уведомил компетентните органи. Авторът не е наказван друг път по този ред.

От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

                                             Р     Е     Ш     И   :

    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0243-000101 от 01.04.2015г. на Началник РУП към ОД на МВР-гр.Монтана, с което на жалбоподателя   Б.В.И. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание “глоба” в размер на всичко 150лв./сто и петдесет лева/ и „лишаване от право да упражнява МПС” за срок от 3м./три месеца/ на основание чл.175, ал.1, т.5  и  глоба в размер на 20лв. на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДП за извършено от него административно нарушение по чл.40, ал.2 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДП.

      Решението може да бъде обжалвано пред АС гр.Монтана с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: