Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Гр. Берковица, 30.06 . 2015 година

 

      Берковският районен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на  02.06 две хиляди и  петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА Г. 

 

при секретаря Т.Й.      ,като  разгледа докладваното от съдията Г.  АНД № 103 /15 г.по описа на БРС  ,за да се произнесе  взе в предвид  следното :

 

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 32-0000093/08.04.2015г. на Гл.инспектор в РД „АА” гр.Монтана,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ДАвП на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ –СД „ДЕПС 21 С. и СИЕ”,предсавлявано от Е.М.С. *** и ЕГН ********** му  е наложено административно наказание, имуществена санкция в размер на 200 лева, на основание чл. 105,ал. 1 ЗАвП  за това, че за периода от 25.03.2014год. до 25.03.2015год. превозвачът допуснал да се извършва специализиран превоз на пътници въз основа на договор от 03.01.2011год. с „Компас”ООД с.Комарево ул.”Първа” №40 и маршрутно разписание на изпълняваната линия,без да е съгласувано с РД АА гр.Монтана.

 Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят,    който обжалва същото с молба да бъде отменено, тъй като не е извършил нарушенията,за които е наказан.

В съдебно заседание се представлява от упълномощен адвокат,който излага подробни доводи и моли НП да бъде отменено.

         ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – РД „”АА” гр.Монтана не изпраща представител в съдебно заседание. В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка се моли наказателното постановление да бъде потвърдено, тъй като било съобразено с материалните и процесуални правила при издаването му.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и взети в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

 

         На 25.03.2015г. в гр.Берковица на ул.”Александровска „ №76 била извършена проверка от служители на РД „АА”-Монтана на фирма „Депс 21-С. и СИЕ”СД ,притежаващо лиценз на ЕО за международен автомобилен превоз на пътници №10621/14.09.2014год. При проверката е установено ,че за периода от 25.03.2014год. до 25.03.2015год. превозвачът допуснал да се извършва специализиран превоз на пътници въз основа на договор от 03.01.2011год. с „Компас”ООД с.Комарево ул.”Първа” №40 и маршрутно разписание на изпълняваната линия,без същото да е съгласувано с РД АА гр.Монтана.

         Така установеното мотивирало свид.К.Я. да състави на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение № 185390/26.03.2015г. за нарушение на разпоредбите на чл.61ал.2 изр.2 пр.2 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ .Актът е съставен в присъствието на представляващия дружеството, предявен му е и препис от него му е връчен.          Жалбоподателят е подписал акта, без да впише в него възражения. Такива не са депозирани и в законоустановения 3-дневен срок.

         Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното наказателно постановление № 32-0000093/08.04.2015г. на Гл.инспектор в РД „АА” гр.Монтана,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ДАвП, с което на жалбоподателя е наложено  административно наказание – на основание чл.105 ал.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.61ал.2,изр.2,пр.2 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ – имуществена санкция в размер на 200 лева .Като описание на фактическата обстановка на извършените нарушения в постановлението е посочено, че на  25.03.2015г. в гр.Берковица на ул.”Александровска №76 при извършване на комплексна проверка на фирма „Депс 21-С. и СИЕ”СД ,притежаващо лиценз на ЕО за международен автомобилен превоз на пътници №10621/14.09.2014год.е установено ,че за периода от 25.03.2014год. до 25.03.2015год. превозвачът допуснал да се извършва специализиран превоз на пътници въз основа на договор от 03.01.2011год. с „Компас”ООД с.Комарево ул.”Първа” №40 и маршрутно разписание на изпълняваната линия,без същото  да е съгласувано с РД АА гр.Монтана.

          Препис от наказателното постановление е връчен на жалбоподателя на 24.04.2015г.

         Към доказателствения материал  по делото е приобщена Заповед № РД-08-702/10.12.2013г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с която са определени  длъжностните лица,които могат да издават наказателни постановления за установени нарушения на Регламенти на Европейския съюз и на Съвета, Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях.

Видно от събраните по делото писмени доказателства е, че на 03.01.2011г. между „Компас” ООД с.Комарево, в качеството на възложител, и „Депс 21-С. и СИЕ”СД , в качеството на изпълнител, е сключен договор за извършване на автотранспортни услуги – превоз на работници и служители на възложителя от изпълнителя по маршрут Берковица-Комарево –Берковица.Приложено по делото е  маршрутно разписание, неразделна част от договора между страните №144-3/19.09.2014год.. Същото е приобщено към доказателствения материал по делото и е подписано от двете страни по договора,но разписанието не е съгласувано с РД „АА” по месторегистрация на превозвача „Депс 21-С. и СИЕ”СД . Т. е., деянието, за което на жалбоподателя е наложено административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

По делото не са разпитани свидетелите, тъй като същите не се явиха в съдебно заседание.

Така възприетата фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок, процесуално допустима е и разгледана по същество същата е  основателна. Предмет на разглеждане в настоящото производство е законосъобразността на Наказателно постановление № 32-0000093/08.04.2015г. на Гл.инспектор в РД „АА” гр.Монтана,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ДАвП, с което на жалбоподателя е наложено  административно наказание.

Съдът счита, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП са допуснати съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, което от своя страна е основание за отмяна на атакуваното НП само на това основание.

 Изискването за съгласуване на разписанието е въведено с нормата на чл. 61 ал. 2 от Наредба №33/03.11.1999 г., която предвижда, че неразделна част от договора за специализиран превоз е разписание по образец (приложение № 9а), което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента .След като в случая е установено, че представеното от жалбоподателя при проверката на 25.03.2015г. разписание не отговаря на изискванията на чл.61 ал.2 от Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, то следва единственият възможен правен извод, че към 25.03.2015г. жалбоподателят не е разполагал с маршрутно разписание, съгласно приложение № 9а към чл.61 ал.2 от Наредба № 33/03.11.1999г. Този факт обаче сам по себе си не може да се вмени на жалбоподателя като извършено от него нарушение на чл. 61 ал. 2 от Наредбата, според който неразделна част от договора е разписание по образец, което трябва да е разписано от двете страни по договора и да е съгласувано с РД„АА”.

В АУАН и НП е вписано,че проверката е извършена  на фирмата на жалбоподателя. Административнонаказващият орган не е ангажирал никакви доказателства по преписката и в съдебното производство относно това дали въобще има извършване на превоз по автобусна линия. Не е установено от контролните органи, че на този ден автобуси на фирмата на жалбоподателя са извършвали какъвто и да е превоз. Наказващият орган в случая не е ангажирал никакви доказателства, от които да става ясно по какъв начин жалбоподателят е разпоредил или е допуснал извършването на превози по автобусната линия. Според съда, за да се ангажира наказателната отговорност за това нарушение, трябва по безспорен и категоричен начин първо да се докаже извършването на превози и след това кой е разпоредил или е допуснал извършването на тези превози, без да притежава валидно маршрутно разписание. В случая имаме само голословно твърдение, непотвърдено с никакви доказателства, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл. 61 ал. 2 от Наредбата. Не е доказано дали въобще са извършвани превози, а камо ли кой ги е допуснал и кой ги е разпоредил и кой следва да носи отговорност заради това. Това нарушение на материалния закон само по себе си е основание, водещо до отмяна на наказателното постановление.

На следващо място,така наложената санкция е незаконосъобразна, тъй като към изложените фактически обстоятелства е приложена неотносима санкционна норма. Ангажирана е административнонаказателна отговорност по чл.105 ал.1 от ЗАвП. Ако и да подлежи на санкциониране липсата на съгласувано разписание следва да бъде на основание чл. 96 ал.1 т. 8, според която се наказва с глоба или с имуществена санкция от 3000 лв. който разпореди или допусне извършването на превози по автобусна линия, за която не е сключил договор с възложителя и не притежава валидно маршрутно разписание.

Неправилното посочване на правната норма на чл.105 ал.1 от ЗАвП сочи на незаконосъобразност на наложеното наказание от обжалваното наказателно постановление, поради което  същото следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р         Е         Ш   И       :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №32-0000093/08.04.2015г. на Гл.инспектор в РД „АА” гр.Монтана,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ДАвП ,с което на СД „ДЕПС 21 С. и СИЕ,предсавлявано от Е.М.С. *** и ЕГН **********   е наложено административно наказание, имуществена санкция в размер на 200 лева, на основание чл. 105,ал. 1 ЗАвП  за нарушение на чл.61,ал.2,изр.2,пр.2 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

         Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр. Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е обявено.

 

 

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: