Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 11.06.2015год.

                                                             

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Районен съд - гр. Берковица, втори наказателен състав, в публично заседание на тринадесети  май през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря…..... П.И..……. …. и в присъствието на прокурора…. ………………... ….., като разгледа докладваното от съдия Георгиева АНД № 82 по описа за 2015год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

   Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 82/2015г. от 23.02.2015год. на Началника на Митница Лом, упълномощен да издава Наказателни постановления, със Заповед № ЗАМ - 882/ 21.08.2014г. на Директора на Агенция ”Митници” на К.М.Г. *** и ЕГН **********, за административно нарушение по чл. 109, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 / хиляда / лева, постановено е отнемане в полза на Държавата на основание чл. 124, ал. 3 от ЗАДС на съоръжението, използвано за извършване на нарушението - 1 брой метален казан със съдова вместимост 100 литра,в това число и метален цилиндричен съд със серпентина /охладител/,1бр. меден капак и 1бр. медна лула на стойност 250лв.От тях 1 брой метален казан със съдова вместимост 100 литра,в това число и метален цилиндричен съд със серпентина /охладител/ са оставени с Декларация за отговорно пазене на К.Г. и 1 брой меден капак, , 1 брой медна лула, 10 литра етилов алкохол/ракия/ са  задържани с Опис на иззети стоки №494/000152 от 27.08.2014 г., на основание чл. 41 от ЗАНН и чл. 107а от ЗАДС.

     Недоволен от наказателното постановление е останал административнонаказаният К.М.Г.  и обжалва същото в срок пред съда. Моли НП да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно, тъй като не е извършил виновно посоченото административно нарушение. Счита наложеното му наказание за несъразмерно тежко и несъобразено с тежестта на извършеното нарушение. Моли съда да отмени изцяло НП, като неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна в производството пред въззивната инстанция, чрез процесуалния си представител по делото оспорва жалбата. Съображения по същество излага в писмено становище по делото.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните и законовите изисквания намира, че жалбата е допустима, а разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

По делото от фактическа страна е установено, че на 27.08.2014г., около 13:30часа актосъставителят  инспектор в Агенция „Митници” в МБ Враца- Д.Ц. съвместно с В.Д.  - митнически служител в МБ Враца, извършили проверка в дома на К.Г. ,където установили под навес с ламаринен покрив ,до къщата монтирано един брой съоръжение –дестилатор /казан за изваряване на спиртни напитки,ракия/.

След като отишли на горепосочения адрес във връзка с вероятността от дестилация на етилов алкохол без необходимата регистрация по смисъла на ЗАДС в Митница - Лом, се представили на собственика К.Г. , който ги допуснал доброволно в двора на адреса за да проверят въпросния казан.

Под навес с ламаринен покрив до къщата, се намирал монтиран един брой съоръжение дестилатор (казан за изваряване на спиртни напитки, ракия), като същият бил в режим на работа - дестилиране на ракия. Контролните органи поискали лицето да представи удостоверение за регистрация на Специализиран малък обект за дестилиране (СМОД). Съгласно ЗАДС, чл. 60 ал. 2 производство на акцизни стоки се извършва само в регистрирани данъчни складове, а ракии могат да се изваряват и в специализирани малки обекти за дестилиране, които преди започване на дейността си подават искане за регистрация съгл. чл. 57, ал. 2 от същия закон. Същият не представил такова, тъй като не бил регистриран по смисъла на ЗАДС. Впоследствие била извършена справка в отдел „Акцизи” Митница Лом, при която било установено, че същото лице не е регистрирано по смисъла на ЗАДС.

За извършената проверка и установеното дестилиране в нарушение на ЗАДС е съставен Протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки под № 494/003201 от 27.08.2014 год.

На основание чл. 46, ал. 3 от ЗАНН и чл. 107б, ал. 2 и ал. 3 от ЗАДС част от инсталацията за изваряване - 1 брой метален казан със съдова вместимост 100 литра,в това число и метален цилиндричен съд със серпентина /охладител/ са оставени с Декларация за отговорно пазене на нарушителя К. Иванов. Съответно 1 брой меден капак, , 1 брой медна лула, 10 литра етилов алкохол/ракия/ са  с алкохолно съдържание 54 % vol, измерено със служебен денситометър са задържани с опис за иззети стоки №494/000152 от 27.08.2014 г. на основание чл. 41 от ЗАНН и чл. 107а от ЗАДС.

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗАДС, съоръжението послужило за производство на акцизни стоки в нарушение на установените правила на регистрация на този закон - 1 брой съоръжение дестилатор (казан за спиртни напитки - ракия) подлежи на отнемане в полза на Държавата, независимо чия собственост е.

 Съдът кредитира напълно показанията на св. Д.Ц. и В.Д.  , тъй като същите са логични и последователни, свидетелите не са и заинтересовани от крайния изход на делото.

    От изложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин, че К. Иванов  е извършвал производство на етилов алкохол в нарушение на чл. 60, ал. 2 от ЗАДС, с което е осъществил състава на чл. 109 ал. 1 от ЗАДС. От обективна страна е налице осъществен състава по чл. 109 ал. 1 от ЗАДС.

 Налице е правилното квалифициране на установените от контролните органи факти и правилно определяне на административното наказание.

 При определяне на наказанието наказващия орган е съобразил чл. 27, ал. 2 от ЗАНН и определил същото в минимален размер, което съдът намира, че ще осъществи целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН.

 Законосъобразно е отнето в полза на държавата на основание чл. 124, ал. 3 от ЗАДС  съоръжението, използвано за извършване на нарушението.

          

 Воден от изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП Наказателно постановление № 82/2015г. от 23.02.2015год. на Началника на Митница Лом, упълномощен да издава Наказателни постановления, със Заповед № ЗАМ - 882/ 21.08.2014г. на Директора на Агенция ”Митници” ,с което на К.М.Г. *** и ЕГН **********, за административно нарушение по чл. 109, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 / хиляда / лева, постановено е отнемане в полза на Държавата на основание чл. 124, ал. 3 от ЗАДС на съоръжението използвано за извършване на нарушението - 1 брой казан със съдова вместимост 100 литра, 1 брой метален цилиндричен съд със серпентина /охладител/ оставени с Декларация за отговорно пазене на К.Иванов и 1 брой меден капак, 1 брой медна лула, 10 литра етилов алкохол/ракия/ са  с алкохолно съдържание 54 % vol, задържани с Опис на иззети стоки №494/000152 от 27.08.2014 г., като правилно и законосъобразно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от съобщението за страните.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: