МОТИВИ :

 

Обвинението против подсъдимия              Д.Н.К.  от с.Долно  Озирово , българин , български  гражданин, не  е осъждан ,роден на ***г.,в гр.Берковица ,неженен , с начално  образование,работи по временен трудов договор, ЕГН ********** е за това,че на  17.06.2015г.,в гр. Вършец, като действал в съучастие като съизвършител с  непълнолетния обвиняем В.Г.Г. ***,противозаконно повредил чужди движими вещи – 14 бр.  столове  от  класна стая № 22 на СОУ „Иван Вазов „ –гр.Вършец,собственост на училището и на  обща стойност 366,38лв.-престъпление по чл. 216, ал.1 ,във вр. с чл. 20 , ал.2от НК.

     Със същия обвинителен акт е внесено обвинение и срещу подсъдимия В.Г.Г. *** , българин , български гражданин , роден на  ***г***,неженен , осъждан , с начално  образование ,ученик  и неработещ , ЕГН **********  за това,че  на  17.06.2015г.,в гр. Вършец,като непълнолетен , но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си , като действал в съучастие ,като съизвършител с  обвиняемия Д.Н.К. ***,противозаконно повредил чужди движими вещи – 14 бр.  столове  от  класна стая № 22 на СОУ „Иван Вазов „ –гр.Вършец,собственост на училището и на  обща стойност 366,38лв.-престъпление по чл. 216, ал.1 ,във вр. с чл. 20 , ал.2,вр. с чл. 63, ал.1 , т 4 от НК.

         В съдебно заседание двамата подсъдими заявяват, че правят пълни самопризнания и не оспорват фактите, приети за установени по обвинителния акт, поради което дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Молят съда, да им наложи минимално наказаание.

Защитата на подсъдимия В.Г.Г. в лицето на адв. Я. с оглед направените самопризнания от подсъдимия, младата възраст, доброто процесуално поведение и обстоятелството, че делото се разглежда по реда на глава 27 от НК /Съкратено съдебно следствие/, поради което и по силата на закона следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55 от НК, пледира за престъплението по чл.216, ал.1 от НК да бъде наложено наказание “Пробация” към минимума за срок от 7 месеца.

Защитникът на подсъдимия Д.Н.К.  в лицето на адв.Р.М. пледира съдът да приеме че се касае за извършено престъпление по чл.216 ал.4 от НК и приеме наличието на маловажен случай предвид ниската стойност на причинената щета.Алтернативно моли съдът да определи  на подсъдимия наказание при приложение разпоредбата на чл.55 от НК и му наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода.

Прокурорът поддържа обвинението срещу двамата подсъдими, като пледира за извършеното от тях престъпление  по чл.216, ал.1 от НК да бъде наложено наказание “Пробация” за срок от 7 месеца, с прилагането на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, с периодичност по т.1 два пъти седмично    Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият Д.Н.К. ***.Не  е осъждан за престъпление  от общ характер.

          Подсъдимият  В.  Г.Г. ***.Бил е непълнолетен към момента на извършване на настоящото деяние.Осъждан е за престъпление  от общ характер ,с присъда по НОХД 320/2014г. на БРС ,по която за престъпление по чл. 151 , ал.1 от НК му е наложено наказание „обществено порицание“. Преди  изтичането на едногодишния срок  от това наказание  е извършил настоящото.

          От събраните доказателства в хода на разследването се очерта следната фактическа обстановка :

          Двамата  подсъдими не са завършили все  още  основното си  образование.През годините оставали на поправителен изпит,който не могли да вземат,както това се случило  и през настоящата година,месец юни.

       На 17.06.2015г.  двамата ,след като излезли от  изпит, отишли на втория етаж , в основния корпус на СОУ „Иван Вазов „ гр.Вършец  и влезли в стая  № 22.Тяхното влизане в стаята било  отразено на  охранителните камери.Под въздействие на яда си  от неуспешно положения изпит , двамата,като действали в съучастие , като съизвършители  счупили 14 бр. училищни столове,собственост на посоченото  училище.

       След деянието  Директора на  училището прегледал записите от охранителните камери  и установил самоличността на извършителите.В резултат на това веднага сигнализирал на РУ-Вършец.Свидетелските показания на този свидетел /лист  44 от делото / описват начина по който е било  извършено деянието,както и датата на същото.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания на подсъдимите и доказателствата събрани на досъдебното производство, които го подкрепят, а именно: показанията на свидетелите А.А., Славка Костова; от заключението на експерта по назначената съдебно-оценителна експертиза; от заключението на вещото лице по назначената съдебно-психиатрична психологична  експертиза, както и от представените с ДП №59/2015г. по описа на РУ-Берковица писмени доказателства.

Показанията на свидетелите А.А., Славка Костова, дадени на досъдебното производство са събрани по предвиденият от НПК процесуален ред. Същите са последователни, логични  и безпристрастни, поради което,  съдът намира, че следва да се кредитират.

Обвинението се доказва и от писмените доказателства средства, а именно  заключението на вещото лице Калин Найденов по назначената на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, от което е видно, че стойността на противозаконно унищожените от подсъдимите вещи – 14 бр.  столове  от  класна стая № 22 на СОУ „Иван Вазов „ –гр.Вършец,собственост на училището възлизат на  обща стойност 366,38лв  към датата на извършване на деянието.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема за установено следното от правна страна:

С деянието си подсъдимият Д.Н.К.   е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.1 от НК, като на 17.06.2015г.,в гр. Вършец, като действал в съучастие като съизвършител с  непълнолетния обвиняем В.Г.Г. ***,противозаконно повредил чужди движими вещи – 14 бр.  столове  от  класна стая № 22 на СОУ „Иван Вазов „ –гр.Вършец,собственост на училището и на  обща стойност 366,38лв.

С деянието си подсъдимият В.Г.Г. е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 216, ал.1 , във вр. с чл. 20 , ал.2,вр. с чл. 63, ал.1 , т 4 от НК.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от двамата подсъдими. Извършено е виновно, при форма на вината - пряк умисъл – двамата подсъдими са съзнавали общественоопасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на общественоопасните последици и са искали настъпването на тези последици. Деянието съставлява престъпление според Наказателния закон на Република България и е обхванато като съставомерно от нормите на чл.216, ал.1 от НК.

Всеки деец подлежи на съответно наказание.

За престъплението по чл.216, ал.1 от НК, в което е обвинен подсъдимия Д.Н.К.   , е предвидено наказание до пет години лишаване от свобода . При задължителното приложение на чл.55 от НК, съдът следва да замени наказанието лишаване от свобода /в случая липсва предвиден минимум/ с “Пробация”.

           При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, съдът прецени обществената опасност на деянието с оглед времето, мястото и начина на извършването му.

За смекчаващи вината и отговорността обстоятелства на подсъдимите съдът приема следните обстоятелства: признаването на вината, младата възраст, доброто  процесуално поведение  на досъдебното производство и в съдебната фаза на разглеждане на делото, както и оказаното съдействие на съда за разкриване на обективната истина.

         При така анализираните обстоятелства съдът счита, че на подсъдимия Д.Н.К.   следва да се наложи наказание при условията на чл.58а, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”  от НК “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес– за срок от 7 месеца, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител  два пъти седмично и по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 месеца.

По отношение на непълнолетния подсъдим В.Г. съдът съобрази,че след редукцията по чл.63 ал.1 т.4  от НК за извършеното от него престъпление се предвижда наказание до две години лишаване от свобода . Съдът прие, че на подсъдимия В.Г.Г.  следва да се наложи наказание при условията на чл.58а, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”  от НК “Пробация”, при следните пробационни мерки: по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес– за срок от 7 месеца, която на основание чл.42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване пред пробационен служител  два пъти седмично и по чл.42а, ал.3, т.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 месеца.

         Съдът счита, че така наложените наказания биха подействали поправително - възпиращо и предупредително - възпитателно на подсъдимите.

         При този изход на процеса и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите следва да бъдат осъдени да заплатят направените по делото разноски  в размер на 60,00 лв. за възнаграждение на вещото лице.

         По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: