Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 10 ноември………………………………………… през две хиляди и петнадесета година…………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 289 по описа за 2015г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 5/24.08.2015 г., издадено от Началника  на РУ на МВР гр. Берковица на К.Г.Ж. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 212 ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОБВВПИ.

 

Жалбоподателят е сезирал съда с молба да отмени наказателното постановление. По същество излага доводи, че не е знаел, че трябва да регистрира притежаваното от него оръжие, както и че е инвалид и не разполага с възможност да заплати глоба в такъв размер.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

 

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предвидения в закона 7 дневен срок. Разгледана по същество е основателна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

На 07.08.2015 година служители на КОС посетили дома на жалбоподателя в с.Боровци по подаден сигнал за притежание на огнестрелно оръжие. Такова не било установено при извършеното претърсване, а жалбоподателят сам заявил, че притежава газов пистолет, който закупил от оръжеен магазин с град Монтана. Представя и фактура. Предвид разпоредбата на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОБВВПИ, според която в едногодишен срок от влизане в сила на закона, притежателите на такъв вид оръжия следва да ги регистрират и като установили, че това не е сторено, проверяващите съставили АУАН 5 от 10.08.2015 година. Въз основа на акта било издадено и атакуваното НП, с което на основание чл.212 от цитирания закон на жалбоподателя била наложена глоба в размер на 500.00 лева.

Тази фактическа обстановка безспорно се установява от доказателствата по делото и показанията на разпитаните свидетели, като не се оспорва и от страните.

Настоящият състав намира обаче, че АНО не е спазил разпоредбите на ЗАНН и не е отчел всички обстоятелства относно виновността на нарушителя, мотивите за извършване на нарушението, материалното състояние на наказания, тежестта на нарушението и последиците от него. Ако бе изпълнил това свое задължение, АНО безспорно би достигнал до извод за наличие на условията на чл.28 ЗАНН и не би наложил наказание.

Жалбопопдателят 74 годишен самотно живеещ в с.Боровци мъж. Макар по делото да не са ангажирани преки доказателства за това, преките впечатления на съдия – докладчика са, че е във видимо лошо здравословно състояние – изключително трудно подвижен, използващ помощни средства, с намален слух. Това му състояние (констатирано само видимо, без да са налице доказателства за други здравословни проблеми, които могат само да бъдат предполагани с оглед възрастта) неминуемо изисква ежемесечно средства за лечение. Не е нужно да бъдат представяни доказателства за размера на получаваната пенсия, доколкото ниския й размер и недостатъчност за нормален начин на живот е общоизвестен факт. Вярно е, че непознаването на закона, не е основание той да бъде нарушаван, но в конкретния случай се касае от една страна до формално нарушение на закона, без с него да се засяга значим обществен интерес, а от друга страна трудно би могло да се изисква от възрастен човек, самотно живеещ на село, да е запознат с изискванията в динамично променящото се законодателство. Не на последно място самият жалбоподател заяви, че не ползва пистолета, а го държи под възглавницата си, „ако дойде някой нощем да ми тропа на вратата да мога да го прогоня”.

Изложеното обосновава извод за маловажност на извършеното формално нарушение, поради не следва да бъде санкционирано предвид разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Административно наказващият орган не е приложил разпоредбата, макар да е имал задължението да извърши преценка за това, поради издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 5/24.08.2015 г., издадено от Началника  на РУ на МВР гр. Берковица, с което на К.Г.Ж. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 212 ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на § 11 от преходните и заключетелни разпоредби на ЗОБВВПИ.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: