Р   Е   Ш   Е   Н   И

        

17.12.2015г. гр.Бeрковица

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Берковица   _ІІ-ри състав на двадесет и девети октомври през                                                                     2015 година,в публично заседание в следния състав :

 

                                                         Председател:  Юлита Г.

 

         При секретаря Т.Й.……..като разгледа докладваното от Председателя  АНД  № 272 по описа за две хиляди и петнадесета година за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Д.Й. *** с ЕГН: **********  против Наказателно постановление № 15-0370-000092 от 31.07.2015г., издадено от Началника на РУ - Вършец. Считайки наказателното постановление за незаконосъобразно, жалбоподателят моли същото да бъде отменено. В съдебно заседание лично доразвива доводите,изложени в жалбата.

          Ответната по жалбата страна, редовно призована, не изпраща представител в с.з.

           Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е      ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

  Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 24.04.2015г. свид. К.К. –мл. автоконтрольор към РУ -Вършец съставил на жалбоподателя  АУАН № 3КЗ/24.04.2015г. за извършено на дата 23.04.2015год. нарушение на чл.315 от КЗ. Въз основа на акта, Началникът на РУ  –Вършец издал Наказателно постановление № 15-0370-000092 от 31.07.2015г, с което за нарушение на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането и на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ наложил на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 400лв.

           Описвайки обстоятелствата, при които е извършено нарушението, наказващият орган е  посочил, че на 23.04.2015г. около 19.30ч. на ул.”Александър Стамболийски” в гр.Вършец като водач на лек автомобил „Ямаха ХТ 600” с рег.№М0745Х,държава България управлява мотоциклет,собственост на Румен Славчев Ангелов от с.Спанчевци като в момента на управлението мотоциклета е без сключена застраховка ГО за 2015год.

         Съдът като се запозна със събраните в хода на производството доказателства установи, че административно-наказващият орган е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила. На първо място е съставил АУАН, а по-късно и атакуваното НП при напълно неизяснена фактическа обстановка. Това се установява от разпита на свидетелите, които в съдебно заседание заявяват, че не  са присъствали при установяване на нарушението  и не са очевидци на същото. По този начин като не са изяснили фактическата обстановка и респективно не са установили вината за извършеното ПТП, наказващият орган са постановили един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени. Съгласно чл. 6 административно нарушение е това действие или бездействие, което нарушава установения ред на държавно управление и е извършено виновно. Свид.К.К. твърди,че не е присъствал при установяване на нарушението.Жалбоподателят на 24.04.2015год. се явил с призовка за изясняване на случай от предходния ден.Свидетелят Г. също не е присъствал при установяване на нарушението ,а само при съставяне на АУАН.  Въз основа на изложеното съдът намира,че АУАН и НП са издадени при напълно неизяснена фактическа обстановка. Не се изяснява от приложените по делото доказателства въз основа на какви доказателства актосъставителят е установил ,че жалбоподателят е извършил посоченото нарушение.Липсват доказателства относно това,кой е констатирал нарушението и при каква фактическа обстановка същото е извършено.Жалбоподателят абсолютно отрича да е извършил нарушението,за което е наказан. Поради липсата на доказателства,съдът намира,че нарушението,за което е наказан жалбоподателя не е доказано по безспорен и категоричен начин.

          От друга страна нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, на основание на която е наложена санкцията гласи „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 или което управлява МПС, във връзка с чието притежаване или използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите се наказва …” Видно е, че тази санкционна норма съдържа различни състави на нарушения, с различни субекти на нарушенията – собственици или ползватели на МПС. В НП липсва конкретизация  кой от съставите на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е визиран в случая. Липсата на конкретизация  в НП относно основанието за налагане на санкцията  са опорочили обжалваното НП и не позволяват да се установи каква е действителната воля на наказващия орган, респ. да се провери  съответствието и със закона. Предвид горното, съществено е нарушено  и правото на защита на наказаното лице, доколкото за същото не е налице яснота относно вмененото му административно нарушение. С оглед изложените съображения, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно.

         С оглед горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0370-000092 от 31.07.2015г., издадено от Началника на РУ - Вършец , с което на Д.Й. *** с ЕГН: **********   за нарушение на чл.315, ал.1 и на  основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв., като незаконосъобразно.

    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд-Монтана  в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :