Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,17.12.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и  девети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

         При секретаря......Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 270 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №1/01.09.2015 г. на Началника на РУ на МВР –Вършец  е наложено на П.М.И. *** и ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл. 266 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т.1 и  2 от ЗГ/ Закон за горите/  .

                   Недоволен от наказателното постановление /НП/ И.  моли да бъде отменено  НП,като прави алтернативно искане да се намали размера на наложената глоба към минималния размер ,предвиден в закона.

                   Въззиваемата страна РУ на МВР гр.Вършец,редовно призована,не изпраща представител.

                   На 01.03.2015 г. в гр.Вършец по ул.”Република” №8 и разклона за „Бялата вода” служители на РУ-гр.Вършец спрели за проверка товарен автомобил “ГАЗ 66” без регистрационен номер.Установили ,че жалбоподателят транспортира с автомобила дърва- 4,00 пр. куб. метра дърва за огрев от дървесен вид елша,нарязани на един метър, без редовен превозен билет. поради това проверяващите приели,че водачът транспортира дървата без редовен превозен билет и квалифицирали нарушението като такова по чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ.

       Съдът намира, депозираната от П.М.И.    жалба срещу НП за допустима,а разгледана по същество за частично основателна по следните съображения:

       След анализ на представените по делото гласни и писмени доказателства,съдът установи,че жалбоподателят е извършил нарушението,за което е наказан. От показанията на свидетелите действително се установява,че жалбоподателят транспортирал 4 пр.куб.метра дърва без превозен билет.По случая е било образувано ДП за извършено престъпление по чл.235 от НК,но същото е било прекратено с Постановление на прокурор при БРП ..Едва след това  АНО е издал процесното НП.

         Предвид на това съдът прие,че жалбоподателят е извършил нарушението,за което е наказан.При определяне обаче на наказанието съдът намира,че АНО неправилно е определил размера му в максимално предвидения в закона, като не е съобразил тежестта на извършеното нарушение.Съдът намира,че предвид малкото количество дърва,транспортирани от жалбоподателя,както и предвид липсата на доказателства за други ,извършени от него нарушения по ЗГ ,наказанието следва да бъде определено към минимални ,предвиден в закона размер от 100лв..      

 

  Ето защо  ,съдът намира,че НП  в тази му част следва да се измени,като се намали размера на наложената глоба.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

        

 

       ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №1/01.09.2015 г. на Началника на РУ на МВР –Вършец ,с което на П.М.И. *** и ЕГН ********** е наложено наказание  на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ/ Закон за горите/ ,като НАМАЛЯВА  глобата от 500лв. на 100лв. 

 

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд- Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.   

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: