Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,09.12.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на четвърти ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......П.И..……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 269 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

           Производство  с правно основание чл.59 от ЗАНН.

      С Наказателно постановление № 12-000286 от 31.07. 2015 година на Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, на ”Ели и Е.”ЕООД, ЕИК 200912107 от гр. Берковица, ул.”Александровска”,бл.”Явор” вх.Б,ет.3,ап.19 в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. С чл. 414 ал.1 от КТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за това, че при извършена проверка на място на 10.07. 2015 година и на 20.07. 2015 година по документи, по спазване на трудовото законодателство от Дирекция”ИТ”- Монтана в хранителен магазин, находящ се в гр. Берковица между бл.10 и бл.22, обект на ”Ели и Е.”ЕООД , видно от представените пред контролния орган поименен график за работа- месец април 2015 година и ведомост за начислени и изплатени трудови възнаграждения за месец април 2015 година е констатирано, че действително положения труд през дните на официалните празници 11.04. 2015 година от заетата работнички Геновева Колева Георгиева,Диана Бончева Василева,  както и на Веселка Стефанова Ерменкова не са начислени и изплатени в размер не по- малко от удвоения размер на трудово възнаграждение. Нарушението е констатирано с протокол от извършена проверка от 20.07. 2015 година, с което е нарушена разпоредбата на чл. 264 КТ.

В жалбата  са изложени подробни съображения. В подкрепа на твърденията си  жалбоподателят е ангажирал писмени  доказателства.       В съдебно заседание за  жалбоподателя ”Ели и Е.”ЕООД ,  се явява управителя П.Е., който поддържа жалбата си по изложените в нея съображения. Моли съда да постанови решение, с което да  намали размера на наложеното наказание

     Въззиваемите, поддържат правилността на издаденото НП и молят същото, като законосъобразно да бъде потвърдено, подробно излагат доводите си за това в представената писмена защита.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените основание в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

      На 10.07. 2015 година, С.О.Ш., старши инспектор при Д „ИТ”, гр. Монтана и М.К. Т. извършили проверка на място в хранителен магазин, находящ се в гр.Берковица между бл.10 и бл.22, обект на ”Ели и Е.”ЕООД   и на 20.07.2015год. по документи в Инспекцията по труда, гр. Монтана, по спазване на трудовото законодателство, при която проверка констатирали, че дружеството, в качеството си на работодател, не е начислил и изплатил в размер на не по- малко от удвоения размер на трудово възнаграждение на Геновева Колева Георгиева,Диана Бончева Василева,  както и на Веселка Стефанова Ерменкова действително положения труд през дните на официални празници- а именно за 11 април 2015 година .

От представените графици и отчетни форми за 2015 година на поименно изброените лица, не е начислено и изплатено трудово възнаграждение за работа на пълен работен ден от 8 часа, съгласно императивната разпоредба на чл. 264 КТ, задължаваща работодателя, „за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение”.

Нарушението е обективирано с Протокол от извършена проверка от 10.07. 2015 година и по документи от 20.07. 2015 година и в т. 6 от същия е даден срок за  отстраняване на констатираното нарушение- 31.07. 2015 година.

Протокола от същата дата, 20.07. 2015 година е връчен на упълномощеното от работодателя, лице.

С призовка от  10.07. 2015 година, работодателя е поканен за се яви в ИТ, гр. Монтана на 20.07. 2015 година за съставяне на АУАН.

На 20.07. 2015 година в присъствието на упълномощено лице е съставен АУАН, в който е възпроизведено констатираното с протокол за извършена проверка, административно нарушение на разпоредбата на чл. 264 КТ.

При връчването на акта, от упълномощеното лице е посочено,че ще бъде направено възражение в 3 дневен срок.

Въз основа на АУАН е издадено и обжалваното НП, с което е прието, че е налице нарушение на нормата на чл. 264 от КТ, поради което и на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 КТ е наложена  имуществена санкция на дружеството  в размер на 1500 лева.

Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като се явява работодател по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби към КТ, като лице, което наема работници по трудово правоотношение.

Наказателното постановление № 12-000286 от 31.07. 2015  година е издадено от компетентен орган-Директора на Дирекция"Инспекция по труда" гр. Монтана, в шестмесечния преклузивен срок, както и в едномесечния срок по чл.52, ал. 1 от ЗАНН,  считано от датата на съставяне и връчване на акта.

Същото е съобразено с нормата на чл.57 от ЗАНН, съдържа пълно описание на нарушението, датата, мястото и обстоятелствата при неговото извършване, както и доказателствата, които го потвърждават. Вмененото във вина нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща да се разбере какво е обвинението и срещу какво да се организира защита.Посочени са нарушените материално правни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано. Правото на защита е било реализирано с подаване на жалбата, поради която пък е образувано и настоящото съдебно производство.

Видно от известие за доставка, НП е получено лично от жалбоподателя на  02.09. 2015 година, въззивната жалба от същия е с дата 03.09. 2015 година, т.е., в 7 дневен срок от получаването на наказателното постановление.

Правилно административно-наказващия орган е приложил материалния закон, като е съотнесъл установените фактически констатации към хипотезата на правната норма. Съобразно събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира за безспорно установено, че работодателят не е начислил и изплатил на Геновева Колева Георгиева,Диана Бончева Василева,  както и на Веселка Стефанова Ерменкова   трудово възнаграждение в удвоен размер за положен труд на официален празник -11 април 2015 година.

Това се установява от приложените по делото заверени копия от поименен график за работа за месец април 2015 година и ведомост за начислени и изплатени трудови възнаграждения за месец април 2015 година.

В този смисъл се установява, че жалбоподателят, в качеството му на работодател е нарушил разпоредбите на чл. 128, т. 1 и 2, във вр. с чл. 264 от КТ, където именно са предвидени задълженията на работодателя свързани с начисляване и изплащане в срок на трудови възнаграждения в удвоен размер за полагане на труд на официален празник.

Правилно е била ангажирана отговорността на ”Ели и Е.”ЕООД в качеството му на работодател, чрез налагане на "имуществена санкция". Това по своята правна същност е безвиновна отговорност и представлява обективната отговорност на правния субект за неизпълнение на задължения към държавата, каквото имаме в конкретния случай и се реализира независимо от конкретния извършител, формата на вина, степента на обществена опасност на дееца и т. н.

Съобразно така установената фактическа обстановка, съдът намира че в случая се касае до маловажно нарушение по смисъла на чл. 415 в от КТ. Тази норма предвижда налагане на санкция за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в КТ, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители. За да се приеме  едно нарушение за маловажно по смисъла на чл.415в ал.1 от КТ, следва кумулативно да са налице две условия - нарушението да е отстранено и да няма вредни последици.

 Нарушението, за което на жалбоподателя  е наложена имуществена санкция, е от категорията на тези, които могат да бъдат отстранени след установяването им, доколкото това може да бъде извършено чрез изплащане на дължимото трудово възнаграждение, което е сторено от жалбоподателя, поради което АНО е следвало да приложи горната привилегирована разпоредба.

В случая, от представените по делото доказателства се установи , че на работничките е било изплатено възнаграждение в удвоен размер за положения труд на официалните празници, при начисляване на трудовото им възнаграждение за месец юли 2015 година, поради което и за същите не са произлезли вредни последици, в съответствие на което и АНО е следвало да приложи разпоредбата на чл. 415в КТ. Дори да би могло да се обоснове извод за наличие на някакъв вредоносен резултат за работничките, то той е толкова незначителен с оглед сумата и краткия период на забава в изплащането, че не би могъл да обоснове неприложимост на чл. 415в от КТ.

            Предвид горното съдът намира, че обжалваното постановление ще следва да бъде изменено, като на дружеството бъде наложена имуществена санкция в максимално предвидения от чл.415в от КТ размер от 300 лв., тъй като именно по този начин биха могли да бъдат изпълнени целите на наказанието, поради което този размер се явява справедлив. Съставът на чл.415в от КТ е привилегирован състав на нарушението, а не състав, предвиждащ друг вид нарушение. 

            С така наложеното наказание ще  бъдат  постигнати целите на административното наказание, визирани  в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН, а именно  да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения в страната правен ред, както и да въздейства  възпитателно и предупредително  върху останалите граждани.

              Водим от изложеното съдът

 

                                               Р      Е      Ш      И   :

 

          ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 12-000286 от 31.07. 2015  година е издадено от Директора на Дирекция"Инспекция по труда" гр. Монтана, с което на ”Ели и Е.”ЕООД, ЕИК 200912107 от гр. Берковица, ул.”Александровска”,бл.”Явор” вх.Б,ет.3,ап.19  в качеството му на  работодател,  е наложена  имуществена санкция в размер на 1500.00  лева за нарушение  по   чл.264 от КТ, като  на основание чл.415в от КТ   НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1 500 лв.   на 300.00 /триста/ лева   поради маловажност на нарушението.

          Решението може да се обжалва пред Административен съд-Монтана в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

                                                         

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: