Р   Е    Ш     Е     Н     И     Е

 

 

гр.  Берковица, 02.12.2015  година

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Районен съд наказателна колегия в публично заседание на двадесет и първи октомври две хилядна и петнадесета  година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Юлита Георгиева

 

при секретар: П.И., като разгледа докладваното от съдия- докладчика- Ю.Георгиева  АН Дело N : 213/ 2015 година по описа за 2015  година : и за да се произнесе съдът взе предвид следното :

Производство по реда чл. 59 и следващите ЗАНН.

С Наказателно постановление № 12/000283 от 15.07.2015 година на Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, на „Крид” ООД- София , ЕИК 111031788, ул.”Цар Борис ІІІ” 81,вх.В,ет.5 офис 12, в качеството му на Работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за това, че при извършена проверка на място на 03.06. 2015 година и по документи  по  спазване на трудовото законодателство, от” Дирекция”ИТ”, Монтана в хранителен магазин, находящ се в гр. Берковица, ул.”Александровска” № 7, обект на  „Крид” ООД- София  е констатирано, че дружеството в качеството на работодател е въвел сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане- 4 месеца и не е  утвърдил поименни графици за разпределение на работното време, съобразно периода на отчитане,които трябва да се съхраняват най-малко три месеца след края на периода, с което е нарушена разпоредбата на чл. 9а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, поради което и на основание чл. 416, ал. 5 КТ, във вр. с чл. 414, ал. 1 КТ, им е наложена имуществената санкция.

Недоволни от издаденото Наказателно постановление, са останали „Крид” ООД- София , ЕИК 111031788, ул.”Цар Борис ІІІ” 81,вх.В,ет.5 офис 12, в качеството им на Работодател, обжалват изцяло НП и молят, същото, да бъде отменено. Не е нарушена разпоредбата на чл. 9а от НРВПО. Допуснати са процесуални нарушения при издаването на АУАН, като липсва описание на нарушението. Налице е маловажно нарушение по трудовото законодателство.

Въззиваемите, поддържат правилността на издаденото НП и молят същото, като законосъобразно да бъде потвърдено, подробно излагат доводите си за това в представената писмена защита.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените основание в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е частично основателна.

С Наказателно постановление № 12/000283 от 15.07.2015 година на Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, на „Крид” ООД- София , ЕИК 111031788, ул.”Цар Борис ІІІ” 81,вх.В,ет.5 офис 12, в качеството му на Работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за това, че при извършена проверка на място на  03.06. 2015 година и по документи  по  спазване на трудовото законодателство, от” Дирекция”ИТ”, Монтана в хранителен магазин, находящ се в гр. Берковица, ул.”Александровска” № 7, обект на  „Крид” ООД- София  е констатирано, че дружеството в качеството на работодател е въвел сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане- 4 месеца и не е  утвърдил поименни графици за разпределение на работното време, съобразно периода на отчитане,които трябва да се съхраняват най-малко три месеца след края на периода  , с което е нарушена разпоредбата на  чл. 9а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, поради което и на основание чл. 416, ал. 5 КТ, във вр. с чл. 414, ал. 1 КТ, им е наложена имуществената санкция.

На 03.06. 2015 година , свидетелката, С.О.Ш.- старши инспектор,В.Х. и М.К.Т. към Дирекция” Инспекция по труда”, гр. Монтана, извършили проверка на място в хранителен магазин, находящ се в гр. Берковица, ул.”Александровска” № 7, обект на  „Крид” ООД- София  .По време на проверката не са представени Правилник за вътрешния трудов ред и графиците за работа.При проверката по документи на 05.06.2015год. в ИТ –Монтана са представени Правилника за вътрешния трудов ред и Заповед от работодателя,с която е установено сумарно изчисляване на работното време с период от отчитане 4 месеца,  с което е нарушена разпоредбата на чл. 9 а от НРВПО.

На място била изготвена призовка, на основание чл. 45, ал. 1 АПК и връчена на служител на работодателя, да се  яви на 05.06. 2015 година в Д”ИТ”, гр. Монтана, за представяне на описаните в призовката документи, във връзка с извършената проверка.

На 05.06. 2015 година, са представени Правилника за вътрешния трудов ред и Заповед от работодателя,с която е установено сумарно изчисляване на работното време с период от отчитане 4 месеца .

По време на документалната проверка на 05.06. 2015 година  е констатирано, че жалбоподателите, в качеството си на работодател в обект хранителен магазин, находящ се в гр. Берковица, ул.”Александровска” № 7, обект на  „Крид” ООД- София, на основание Заповед № 4 от 02.01. 2015 година за сумарно изчисляване на работното време с период на отчитане 4 месеца, не е  утвърдил поименни графици за разпределение на работното време, съобразно периода на отчитане.

Изготвен е Протокол, изх. № 22-078 от 05.06. 2015 година, в който са описани констатираните нарушения, връчен на представител на работодателя л.13 от делото.Изпратена е покана до Управителя на дружеството да се яви във връзка със съставяне на  АУАН.На 22.06.2015год.е съставен АУАН от С.Ш. в присъствието на свидетелите В.Х. и М.Т., в който е описано извършеното нарушение на трудовото законодателство по чл. 9а от НРВПО.

Въз основа на така съставеният АУАН, впоследствие АНО е издал атакуваното НП № 12/000283 от 15.07.2015  година, с което на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ е наложил на „Крид” ООД- София , ЕИК 111031788, ул.”Цар Борис ІІІ” 81,вх.В,ет.5 офис 12 , в качеството му на работодател “имуществена санкция” в размер на 1500 лева, за нарушение на чл. 9а от НРВПО.

Съдът намира за неоснователни доводите в жалбата за допуснати съществени процесуални нарушения при текстовото описание на нарушението.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното. Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, не са допуснати нарушения във връзка със съставянето и връчването му.

На жалбоподателя е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него.

Изрично посочено е както в АУАН, така и в НП, че Протокола от извършена проверка  от 05.06. 2015 година и призовката по чл. 45, ал. 1 АПК са неразделна част от тях.

Съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му, а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити. Спазена е нормативно установената форма, отговаря на материалноправните изисквания и процесуалноравните изисквания на закона, от което следва извода, че издаденото НП е законосъобразно.

В хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, както и в едномесечния срок по чл.52 ал.1 от ЗАНН, считано от датата на съставяне и връчване на акта.

Същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН, съдържа пълно описание на нарушението,  датата, мястото и обстоятелствата при неговото извършване, както и доказателствата, които го потвърждават.

Посочени са нарушените материалноправни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано. Правото на защита не е било нарушено по никакъв начин, като то е реализирано и чрез депозиране на жалба до настоящата инстанция.

С оглед така събраните  по делото гласни и писмени доказателства, приети и приобщении по надлежния ред, съдът намира, че безспорно е установено извършеното нарушение, неговият автор и неговата вина.

Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като се явява работодател по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби към КТ, като лице, което наема работници по трудово правоотношение.

Съгласно нормата на чл.142, ал.2 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

Нормата на чл.9а от Наредбата  за работното време, почивките и отпуските изисква едновременно с установяването  на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ,  работодателят да утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното  изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.  Сумираното изчисляване на работното време следва да бъде регламентирано в   правилника за вътрешния трудов ред, като  спазването на тези разпоредби  би  следвало  да е видно от изготвен  график, в който предварително да е указана  продължителността на работното време за съответния период.

В тази връзка, съдът не кредитира направеното възражение, че не става ясно дали работодателят не е утвърдил поименни графици,дали не ги съхранява или не са представени в момента на проверката.

Би било логично така направеното възражение, ако  бяха представени изготвените и утвърдените графици с начало от м.януари,а в момента на проверката е следвало да бъдат представени утвърдени поименни графици за месеците май,юни,юли и август , а безспорно е установено, че не са приложени и представени графиците за тези четири месеца,  поради което и съдът не кредитира, като основателен така наведения довод.

По отношение на определеното наказание.

В настоящият случай, съдът намира, че не са налице предпоставки за прилагане хипотезата на чл.415в от КТ. Съдът счита, че предвид естеството на самото нарушение, неоснователно се явява възражението на жалбоподателя, че се касае за маловажно нарушение по смисъла на чл.415в от КТ, тъй като в случая, нарушението е реализирано и обективно е невъзможно да бъде отстранено, още повече, че същото не е резултатно, поради което и не се изследва въпросът за настъпили вредни последици.Неприложима е и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като констатираното не разкрива по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с нарушенията от този вид.

 

С оглед на това, настоящият съдебен състав намира, че обжалваното НП следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, съдът:

 

                                Р  Е  Ш  И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление НП № 12/000283 от 15.07.2015  година, с което на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ е наложил на „Крид” ООД- София , ЕИК 111031788, ул.”Цар Борис ІІІ” 81,вх.В,ет.5 офис 12 , в качеството му на работодател “имуществена санкция” в размер на 1500 лева, за нарушение на чл. 9а от НРВПО 

Препис от решението  да се изпрати на Директор на Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд, гр. Монтана, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :