Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 27 октомври………………………………………… през две хиляди и петнадесета година…….….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 70 по описа за 2015г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление  № 12/114 от 28.04.2014 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 КТ на  Юралекс ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Монтана, ул. Цар Иван Шишман №2, ап.11 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл. 63, ал.1 и ал.2 КТ. 

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

         Делото се разглежда след отмяна на решението, с което първоначално НП е било потвърдено.

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следнотро :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Във връзка с преценка на срока за подаване на жалбата, съдът е изискал от страните представяне на допълнителни доказателства, от които се установява, че атакуваното НП е връчено на жалбоподателя на 02.06.2014 година, а последният е депозирал жалба на 09.06.2014 година по пощата, за което е налице и обратна разписка. Отделно от тези доказателства, налице е и изрично изявление на процесуалния представител на въззиваемата страна, че жалбата е депозирана действително в определение 7 дневен срок. Разгледана по същество е неоснователна, като в хода на производството се установи следната фактическа обстановка :

        

        

         На 11.04.2014 година представители на Д „ИТ” извършили проверка по спазване на трудовото законодателство в обект на жалбоподателя, находящ се в с.Боровци. По време на проверката представителите на инспекция по труда установили лицето Христо Евгениев Христов да работи на обекта като общ работник. При извършена проверка по документи на 15.04.2014 година в сградата на инспекция по труда било установено, че лицето Христов има сключен трудов договор от датата на проверката на 11.04.2014 година, а уведомлението до НАП по чл.62 КТ е подадено на същата дата – 11.04.2014 година около час и половина след проверката на обекта, т.е. към момента на проверката Христо Христов е работел на обекта без да му е връчена справка за регистрация на трудовия договор, каквото е изискването на чл.63 КТ. За констатираното нарушение бил издаден АУАН 12 от 15.04.2014 година, съставен в присъствието на представляващия дружеството – работодател, а въз основа на него и атакуваното НП.

         Фактическата обстановка се доказва по безспорен начин от представените по делото писмени доказателства и от показанията на разпитаните свидетели. Безспорно се установи нарушение на трудовото законодателство – съгласно разпоредбата на чл.63 КТ работодателят не може да допусне до работа работник или служител, преди да му предостави копие от трудов договор и от направеното уведомление на ТД на НАП. Макар на 15.04.2014 година на проверяващите да е представен трудов договор за лицето Христо Христов от 11.04.2014 година, то към 11.50 часа на същата дата уведомлението към НАП все още не е било изпратено. Такова е изпратено едва в 12.47 часа. Следователно към момента на проверката лицето е осъществявало трудова дейност в нарушение а изискванията на чл.63 КТ. Съдът не възприема възраженията на жалбоподателя, че липсват доказателства Христов да е осъществявал трудова дейност по време на проверката, а че се намирал в обекта да подпише трудовия си договор. На първо място последното обстоятелство не кореспондира с отразеното в самата декларация, попълнена от Христов по време на проверката. На следващо място, от показанията на разпитаните свидетели, извършили проверка на обекта, без съмнение се установява, че по време на проверката последният е бил в работно облекло и е реализирал трудова дейност.

         Като е констатирал правилно, че е налице нарушение на трудовото законодателство, АНО е издал и атакуваното НП. Съдът не констатира нарушение на процесуални правила в хода на административното производство. При индивидуализиране на наказанието, наказващият орган е определил санкция в минимален размер.

 

По тези съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 12/114 от 28.04.2014 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от КТ  на Юралекс ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Монтана, ул. Цар Иван Шишман №2, ап.11 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл. 63, ал.1 и ал.2 КТ. 

 

Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: