Мотиви към решение , постановено на 02.04.2015г. по АНД №65 по описа за 2015г., от Районен съд-Берковица.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

       Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага обвиняемия Л.М.С.-роден на ***г*** , българин , бълг.гражданин , неженен,неосъждан,не работи, живущ *** и с ЕГН **********   да бъде освободен от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78 а ал. 1 от НК за това,че  от началото на 2013година до 25.01.2015година в град Вършец,област Монтана,като пълнолетен заживял на съпружески начала с лице от женски пол,ненавършило 16 годишна възраст – Сандриния Горанова Велкова,ЕГН**********,без да е сключил с нея граждански брак - престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

   Обвиняемият Л.М.С. се признава за виновен за извършеното деяние. В хода на съдебното производство моли съда да му наложи административно наказание.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани се представляват от прокурор М.Соколова,която поддържа направеното предложение.Навежда доводи,че деянието е доказано по безспорен и категоричен начин ,поради което и с оглед наличието на предпоставките на чл.78А от НК да му бъде наложено административно наказание в минимален размер.

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на  обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият Л.М.С. *** . Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

 Обвиняемият Л.М.С. и св.Сандриния Горанова Велкова, на 13 години/родена на ***г./ се запознали през 2012 година.Между двамата възникнала симпатия и започнали интимна връзка.Впоследствие, след една година решили да заживеят заедно в къщата на родителите на обвиняемия,която се намира в град Вършец на ул.“Седма“,№4.От съвместното им съжителство на 12.10.2014година св.Сандриния Горанова Велкова е родила момиче –Цветелина Сандринова Горанова,ЕГН**********.След раждането на детето двамата продължили да живеят заедно.

По повод съжителството на непълнолетната Сандриния Горанова Велкова  с пълнолетно лице постъпил сигнал от Дирекция „Социално подпомагане“-Берковица.     

          Разпитана на ДП и Сандриния Горанова Велкова  твърди,че доброволно е решила да живее с обв.С..Обяснява,че това се е случило със знанието и съгласието на родителите им. Потвърждава,че на 12.10.2014год. е родила дете и обв.С. много се грижи за него. 

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на посочените по-горе свидетели , чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП. В тази насока са и обясненията на обвиняемия С. и по нея не се спори.   

       Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Л.М.С.  е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от  началото на 2013 година до 25.01.2015 година в град Вършец,област Монтана,като пълнолетен заживял на съпружески начала с лице от женски пол,ненавършило 16 годишна възраст – Сандриния Горанова Велкова,ЕГН**********,без да е сключил с нея граждански брак .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия Л.М.С.     за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия С. и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

  

           Водим от горното,съдът постанови решението си.

 

Председател: