МОТИВИ  :                                                           НОХД  20 / 2015 Г.

                                                                                17.04.2015год.

  

     Подсъдимият А.Г.А. – роден на ***г***,                                                                българин,български гражданин, неженен,                                                                основно образование, работещ на граждански                                                                договор към Община Чипровци, осъждан,                                                                ЕГН **********  е обвинен в това че на 22 срещу 23.06.2014г. в гр.Берковица, на ул.”Котеновско шосе” след предварителен сговор с неустановено по делото лице, чрез използване на техническо средство – нож и лопати, а също и МПС – лек автомобил тип джип с неустановена марка и регистрационен номер, отнел чужди движими вещи: 30,79 линейни метра съобщителен кабел от типа ТЗБ 19х4х1,2, 30,93 линейни метра съобщителен кабел от типа МККБ 4х4х1,2+15х4х1,2, 30,80 линейни метра съобщителен кабел от типа ТЗБ 37х4х1,2, на обща стойност 3640,70 лева от владението на „БТК ВИВАКОМ” ЕАД, гр.София с упълномощено лице Р.И.В.,***, без съгласието на собственика, с намерението противозаконно да ги присвои, които вещи не са под постоянен надзор, деянието е немаловажен случай, като същото останало недовършено поради независещи от дееца причини ,поради което и на основание  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.7 във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.18, ал.1 от НК 

    Представителят на РП-Берковица  поддържа обвинението така, както е предявено. Предлага да се приеме, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и да се наложи наказание с приложение на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК – под предвидения в Закона минимален размер, а именно 7-8 месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,изпълнението на което да се отложи на основание чл.66 от НК.

      В  съдебно заседание подсъдимият  се явява лично и с упълномощен адвокат.

 В разпоредително с.з. съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане по общия ред, но в първото по делото с.з.  уважи направеното искане от подсъдимия  за промяна в хода на съдебното следствие и  разглеждане на  същото по реда на Гл.Двадесет и седма, чл.370 и сл. от НПК .

Производството се разви при условията и реда на чл. 370, ал. 1 и сл. НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните по направено искане от подсъдимия и неговия защитник.

Подсъдимият А. се признава за виновен.Заявява, че съжалява за извършеното и че то няма да се повтаря. При условията на чл. 371, т. 2 НПК подсъдимият призна изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

Защитникът на подс.А. пледира за определяне на минимално наказание спрямо подсъдимия при условията на чл.55 от НК като се приеме наличието на изключителни и многобройни  смекчаващи вината обстоятелства и му се наложи наказание лишаване от свобода под предвидения в закона минимум,изпълнението на което да се отложи на основание чл.66 от НК.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

                Подсъдимият А.Г.А. е роден на *** ***, обл.Монтана. Осъждан е със седем присъди за извършени престъпления на различни наказания, като осъжданията му нямат отношение към квалификацията на настоящето обвинение.

            На 22.06.2014г. от 22,00 часа е проведена специализирана полицейска операция по установяване извършването на престъпление от общ характер, а именно кражба на съобщителни кабели, собственост на БТК от минаващо в района на гр.Берковица, м.”Еврейските гробища” трасе.  В тази връзка в посочената местност са изпратени полицейските служители на РУ на МВР-Берковица свидетелите Г.И., Д.Д., А.Г. и А.Т.. Служебният автомобил спрели встрани от ул.”Котеновско шосе” с пълна видимост към улицата с двама от полицейските служители, а другите двама били пеша, като на тази улица минавало трасе с вкопани в земята проводници – съобщителни кабели от недействащо трасе, собственост на БТК. При пристигането си на място свидетелите забелязали силуетите на две лица, които си светели с фенерчета и наблюдавали тяхната дейност по изкопаване на дупки с лопати встрани от асфалта, като чували и шума от работата им. Въпреки тъмнината ясно се виждали действията на двамата мъже, които работели така около три часа, след което предприели действия по подготовка за изтеглянето на кабелите от дупките чрез връзването им по подходящ начин с парче от твърд материал, чрез което се осъществява и самото изтегляне от защитната обвивка на медната сърцевина. Двамата непознати се оттеглили, като след 10-15 минути се върнали с автомобил джип, марка „Митцубиши” ,с помощта на който издърпвали кабелите от дупките, фаровете на джипа не били пуснати, а се виждало осветяване от фенерче. Полицейските служители предприели действия по задържането на двамата непознати мъже, като успели да задържат само подсъдимия А.Г.А., а мъжът, който управлявал джипа, потеглил с автомобила. Опитите да бъде установен останали неуспешни.

              На ДП в качеството на свидетел е разпитан Р.И.В., служител на БТК-АД, инженер телекомуникация, район гр.Враца, упълномощен да представлява дружеството. Същият обяснява, че на ул.”Котеновско шосе”, м.”Еврейските гробища”, гр.Берковица се намира трасе със съобщителни кабели , собственост на БТК, АД, които не са действащи, но са в процес на демонтаж. Обяснява, че е присъствал на Огледа на местопроизшествие, извършен на 23.06.2014г. и допълнително ще представи справка за причинената с деянието щета, обяснява също и за вида на извадените кабели.

              Извършен е Оглед на местопроизшествие 23.06.2014г. /л.9-16 от досъдебното производство/ на изкопаните и срязани проводници от трасето на ул.”Котеновско шосе”, гр.Берковица, подробно описани по видове и дължини, съответно иззети като веществени доказателства.

              Извършен е Оглед на местопроизшествие от 23.06.2014г. /л.17-20 от досъдебното производство/ в дома на обвиняемия А.Г.А. ***, където  в навес на двора са намерени и иззети подробно описани кабели и парчета оловни обвивки с различна дължина, както и парчета от развита броня на съобщителен кабел.

              Видно от три броя Протоколи за разпознаване на лица и предмети по снимки, трима от свидетелите – А.И.Т., А.Г.Г. и Г.Т.И. разпознават по снимки подс. А.Г.А.. Заявяват, че това е лицето, което са задържали на 22/23.06.2014г. на ул.”Котеновско шосе”, гр.Берковица в момент на извършвана от него кражба на съобщителни кабели.

               На досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно-оценъчна експертиза /л.92-93 от ДП/ от заключението на която е видно, че общата стойност на нанесената щета на БТК-АД, гр.София е в размер на 4 018,79 лева към момента на извършването на деянието, от която сума 3640,70 лева е стойността на кабелите.

 При условията на чл. 373, ал. 3 НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, които го подкрепят.

       Предвид на така установеното в хода на съдебното следствие обстоятелство и във връзка с изразеното становище от прокурора в хода на съдебната прения,съдът установи че с деянието си подс.А. е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.7 във връзка с чл.194, ал.1 и във връзка с чл.18, ал.1 от НК  .

      От субективна страна е налице пряк умисъл – подс.А. е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване.

Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, желание за престъпно облагодетелстване, с цел набавяне на средства за препитание.

         За извършеното от подс.А. престъпление визирано по - горе съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание – 7 /седем/ месеца  ЛИШАВАНЕ  ОТ  СВОБОДА.   Съдът определи на подс. Г. наказание при условията на чл.55  от НК като прие,че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,при които и най-лекото предвидено в закона наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимия,а именно пълните самопризнания по фактическата обстановка, направени от подсъдимия при разследването и в съдебно заседание, изразеното от него съжаление за извършеното, оказаната помощ при разследването за изясняване на цялостната фактическа обстановка и обективната истина.Предвид на това съдът определи наказанието  при условията на чл.55,ал.1,т.1  от НК и му наложи наказание –  наказание лишаване от свобода за срок от 7 /седем/ месеца.

     Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е седем месеца лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.

При определяне вида и размера на наложеното наказание по отношение на двамата подсъдими, съдът намира, че е съобразено с целите по чл. 36 НК при отчитане разбира се изискванията на чл. 373, ал. 2 НПК и степента на обществена опасност на извършеното деяние и степента на обществена опасност на подсъдимите.

     С така наложеното по вид и размер наказание съдът,счита,че ще се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,а наказанието да въздейства поправително,предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

    При този изход на делото подсъдимият А.Г.А. следва да заплати разноските по делото.

     Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН   СЪДИЯ  :