Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 27.04.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 17 април.....……..………….……………………………….

през две хиляди и петнадесета година…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т. Й...…………………………..……и в присъствието

на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от съдията Г...………………………..…………...АНД №37 по описа

за 2015г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

 

Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Ц.Л.П. *** и с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 69/ 10.03.2015 г. на Началника на РУ на МВР – Берковица, с което за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 80 т. 5 ЗБЛД.

В с.з., жалбоподателят П.,редовно призован ,не се явява.В представена по делото молба поддържа жалбата и сочи причини за неявяването си като не възразява делото да се разгледа в негово отсъствие.

         Въззиваемата страна, редовно призована,не изпраща представител.

         По делото са разпитани свидетели на въззиваемата страна – св.Г.В.– актосъставител и св.Вл.В..

Съдът намира жалбата за допустима по следните съображения: атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред РС-гр.Берковица е редовно образувано.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

На 20.02.2015 г., св. В. заедно с колегата си В., и двамата служители при РУ на МВРБерковица извършили проверка на подаден сигнал  за нарушение на лице, извършено в двора на болницата в град Берковица. Пристигайки на място за проверка на сигнала, полицейските служители, в изпълнение на  служебните си задължения, поискали от лицето, което заварили там, да им предостави личната си карта ,за да установят самоличността му. Нарушителят П. не им предоставил личната си карта, поради което  за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, св.В. му съставил АУАН с   69/20.02.2015г. Жалбоподателят  подписал така съставения му АУАН и същият му е връчен.

Въз основа на така съставеният АУАН е издадено наказателно постановление №69/ 10.03.2015 г. на Началника на РУ на МВРБерковица, с което за констатираното нарушение на чл.6 от ЗБДС и с което на основание чл.80 т.5 от ЗБДС, на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв..

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за българските документи за самоличност, гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверяват своята самоличност. От установената по делото фактическа обстановка, се установи, че жалбоподателят П. не е представил личната си карта при поискване от компетентния орган – служител при РУ на МВР – Берковица. Безспорно е, че полицейските органи са компетентни длъжностни лица, по смисъла на чл. 6 ЗБДС, пред които гражданите са длъжни да установят своята самоличност.   

Цитираната  норма  на чл.80 т.5 от ЗБЛД предвижда административно наказание за лице, което не представи документ за самоличност при поискване от компетентен орган. В акта и в обстоятелствената част на постановлението като нарушение е описано непредставянето на документи за самоличност.

Изложената в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление фактическа обстановка ,обаче се потвърждава както от представените писмени доказателства, така и от показанията на разпитаните по делото свидетеля В.-  актосъставител и св.В.. При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.80 т.5 от ЗБДС, а именно за това, че на 20.02.2015г., около 13,40ч., в гр.Берковица,в района на ФСМП гр.Берковица, при извършване на полицейска проверка, не е представил документ за самоличност.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 69/ 10.03.2015 г. на Началника на РУ на МВР – гр.Берковица, с което на Ц.Л.П. *** и с ЕГН ********** за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 80 т. 5 ЗБЛД като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: