Р Е Ш Е Н И Е

                     16.04.2015г. гр.Бeрковица

 

                       В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Берковица   ІІ-ри наказателен състав  на втори април през    2015 година,в публично заседание в следния състав :

 

                                                  Председател:  Юлита Г.

 

         При секретаря Т.Й.……………..като разгледа докладваното от съдия Г.  АНД  61 описа за две хиляди и петнадесета година за да се произнесе, взе предвид следното

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

          Жалбоподателят  Н.П.К. *** и ЕГН ********** обжалва Наказателно постановление №14-0243-000227 от 09.05.2014год.на Началника на РУ на МВР-Берковица , с което за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от Кодекс за застраховането на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева.

         Твърди, че обжалваното НП е незаконосъобразно и необосновано, както и че са допуснати сериозни процесуални нарушения..Твърди, че в АУАН и НП не са посочени ясно нарушените законови разпоредби, поради което НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло като такова.

     В съдебно заседание жалбоподателя чрез упълномощен адвокат поддържа жалбата, като моли да бъде отменено атакуваното наказателно постановление.

     Представител на РУ на МВР-Берковица ,редовно призовано,не се явява в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

     Съдът след преценка на доказателствата по делото и доводите на страните, приема за установено следното:

     ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

     На 21.04.2014 година полицейските служители А.Г.-актосъставител и св.Ц.Ц., били на работа като дежурни полицаи при РУП-Берковица .Около 18,00 часа на ул.”Елин Пелин” с посока на движение от кв.”Беговица” към жк.”Заряница” се движел мотоциклет „Хонда НХ 650 Доминатор с ДК № С0683Х ,управляван от жалбоподателя и служителите го спрели за проверка .При извършената проверка полицейските служители установили, че водачът е управлявал мотопеда без валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2014 година. За констатираното нарушение на водача бил съставен АУАН, в който било отразено, че с деянието си е нарушил чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.

     Въз основа на АУАН е издадено НП, в което била отразена същата фактическа обстановка, като за посоченото нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ на жалбоподателя на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ  е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

     Горната фактическа обстановка съдът установи от приложените към жалбата материали-Наказателно постановление, АУАН,справка картон на водача  и свидетелските показания в съдебно заседание.

     ОТ ПРАВНА СТРАНА:

     Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество-основателна и като такава ще следва да бъде уважена, като бъде отменено обжалваното НП като незаконосъобразно по следните съображения:

Съдът счита, че нарушението не е доказано по безспорен и категоричен начин.нказателното постановление е издадено при напълно неизяснена фактическа обстановка.

 От събраните по делото доказателства не се установява, че жалбоподателят  е собственик на мотопед “Хонда НХ 650 Доминатор с ДК № С0683Х .По време на проверката същият не е представил СР на МПС,поради което не е установена и не е посочена нито в АУАН ,нито в НП собствеността на управляваното МПС.Видно от адреса на жалбоподателя,същият живее в гр.Берковица ,а управляваното МПС е с рег. №С0683Х.Установяване собствеността на управляваното МПС е от съществено значение с оглед определяне на нарушената разпоредба.

     Съгласно разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 и т.2 от КЗ договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение или управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка.

     Съгласно чл.315 ал.1 т.1 от КЗ лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249 т.1 или т.2, или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 до 600 лв. за физическо лице.

     От последната разпоредба е видно, че административно- наказателната отговорност възниква за лице, което не е изпълнило задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249 т.1 или т.2, или ако управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “ГО” на автомобилистите.

         От доказателствата по делото не се установи, жалбоподателя да е бил притежател на процесното МПС, което е управлявал, поради което за него не е възникнало задължението да сключи  задължителна застраховка “ГО” на автомобилистите. От друга страна разпоредбата на чл.315 ал.1 от КЗ изисква кумулативното наличие на предпоставките притежание и използване. В процесния случай дори да се приеме, че във връзка с управлението на МПС-то, жалбоподателят е използвал същото, то не е безспорно установено, че той е негов притежател.

     Горните констатации водят до извод за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, поради което същото следва да бъде отменено изцяло.

     Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

      

     ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14-0243-000227 от 09.05.2014год.на Началника на РУ на МВР-Берковица , с което  на Н.П.К. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ му е наложено административно наказание на основание чл.315 ал.1 т.1 от същия  глоба в размер на 400.00 /четиристотин лева/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

      РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок, считано от получаване на съобщението от страните за постановяването му.

 

                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ: