Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.04.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 05 март…………………………………………… през две хиляди и петнадесета година…………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 60 по описа за 2015г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

          С Наказателно постановление № 330/24.04.2012 г. на Началника на РУП Берковица на К.А.М. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл. 175 ал. 1 т. 1, пр. 1 от ЗДвП.

       Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Георги Василев Тренев , който обжалва същото В ЧАСТТА, в която е лишен да управлява МПС за срок от един месец с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В хода на въззивното производство не се явява и не не изпраща свой процесуален представител.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

        Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

       Жалбата е допустима: подадена в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

        Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 07.04.2012 година жалбоподателят управлявал лек автомобилКрайслер Вояджер по ул. Александровска в град Берковица и бил спрян за проверка от служители на РУП около 01.50 часа. При проверката последните установили, че управляваният автомобил е с немски транзитни нимера с жълт панел, валидни само на територията на Република Германия, поради което автомобилът се явява нерегистриран по надлежния ред. Проверяващите счели, че деянието на жалбоподателя съставлява административно нарушение и съставили акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който по – късно било издадено и атакуваното НП.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените доказателства събрани в хода на въззивното производство. Прие също, че е налице нарушение на ЗДП, правилно квалифицирано като такова по чл.140, ал.1 от ЗДП и санкционирано по чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от същия закон.

По пътищата, отворени за обществено ползване, какъвто е пътят, по който се е движил жалбоподателят, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани по надлежния ред. Редът за регистриране и отчет на МПС в Република България се определя от Министъра на вътрешните работи, съгласувано с Министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. Този ред е определен в нарочна наредба. Факт е,  че управляваното от жалбоподателя МПС не е било регистрирано в Република България по реда установен в цитираната горе Наредба. Причините, обусловили управлението на МПС без регистрация в РБ не изключват обществената опасност на деянието или вината на дееца. Самото неизпълнение на задължението по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП е юридически факт, пораждащ административно - наказателната отговорност на жалбоподателя. Нарушението е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

Нещо повече, служебно известно на съда е и писмо – рег. №А-656//11.01.2012 г. на Д “МОС” гр. София при МВР и писмо рег. №ОВ – 1852/17.02.2012 г. на ГД “Охранителна полиция” при МВР, което е указано да бъде сведено до знанието на всички служители от Пътна полиция в страната, че съгласно отговор на Интерпол Висбаден, Германските краткосрочни временни номера винаги се издават на името на лице, а не на МПС и подлежат на многократно преиздаване. Тези временни регистрационни номера са валидни само и единствено на територията на Германия за срок от максимум 5 дни.

При установените горе факти и изложените доводи съдът прие, че на посочената в АУАН и НП дата, като е управлявал нерегистрирано в РБ по надлежния ред МПС по път отворен за обществено ползване  жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 175, ал. 1, т. 1, вр. чл. 140, ал. 1 ЗДвП. Съгласно нормата на чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Съобразявайки закона наказващия орган, определяйки вида и размера на наказанието правилно е приложил санкционната разпоредба на чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП, като е наложил на жалбоподателя двете кумулативно предвидени наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС.

         По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящия случай не указват на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение и практиката на АС Монтана по подобен род дела.

         Предвид гореизложеното, правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. Наложената санкция е в минималния предвиден в закона размер, поради което нейното изменение е недопустимо.

При изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 330/24.04.2012 г., издадено от Началника  на РУП гр. Берковица, с  което на К.А.М. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл. 175 ал. 1 т. 1, пр. 1 от ЗДвП.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: