Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 02.04.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 12.03.2015 г. в състав:

                           

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №26 по описа за 2015 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 14-0370-000196/27.08.2015 г. на Началника на РУ МВР-Вършец на П. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Ц. , който в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат, поддържа жалбата и моли съда да намали размера на наложеното наказание глоба . Навежда доводи,че не оспорва  констатациите ,отразени в АУАН и НП,но така определения размер ще му създаде затруднения да посрещне своите необходими разходи и ще го лиши от средства.

 Въззиваемата страна -  РУ МВР-Вършец , редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е  ОСНОВАТЕЛНА.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №166/24.06.2014 г. затова, че на същата дата, около 16.58 часа  в гр.Вършец ,ул.”Република”№2 управлява л. а. „Пежо 306” с ДК №М 2940ВХ, след употреба на  алкохол над 0,5 %о, като при проверка от контролните органи с техническо средство “Алкотест ” 7510 с фабр. №ARВВ- 0051, светлинната индикация на уреда отчела алкохол в издишания от водача въздух над 0,92 промила .Водачът е видимо повлиян  от употребата  на алкохол . Със съставения акт е издаден талон за медицинско изследване №0375079.Водачът  се явил в болничното заведение и  е дал кръвна проба.Видно от Протокола за извършена физикохимическа експертиза е,че е установено наличие на 0,86 промила .

 На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя са наложени по-горе посочените наказания.

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуално-правната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на закона орган – Началника на РУ МВР-Вършец, спазено е производството по издаване на наказателното постановление, както и предвидената в разпоредбата на чл. 57 ЗАНН форма.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

 Съдът служебно установява, че не са били налице и условията на чл. 28 от ЗАНН, както в производството пред административно-наказващия орган, така и в настоящото, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

 Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне,обаче на размера на наказанието  глоба административнонаказващият е следвало да има предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение.

 Разпоредбата на чл. 174 ал. 1 ЗДвП е категорична, че се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., водач който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 1, 2 на хиляда вкл., установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

      Определената от наказващия орган глоба е в размер от 700лв. по отношение на лишаването от правоуправление е наложено наказанието към минималния от 6 месеца. При определяне на наказанията глоба за управлението на МПС след употреба на алкохол,  административно наказващия орган неправилно  не е съобразил оказаното съдействие от въззивника за изясняване на обективната истина по преписката, неговото процесуално поведение,инцидентния характер на извършеното нарушение и  липсата на други налагани наказания за нарушения като водач на МПС.На следващо място административно наказващият орган не е изложил мотиви във връзка с налагане на наказанието глоба в размер към максималния. Налагането на наказание в този размер от 700лв. ще го лиши от средства за издръжка.

        Предвид на това ,отчитайки наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства по делото, но и при отчитане на установената не особено висока  концентрация на алкохол в кръвта от 0,86 промила, адекватно на нарушението за конкретния нарушител се явява наказание глоба в посока към минималния размер и в този смисъл НП следва да бъде изменено, съобразно направеното искане.

     След проверка на издаденото наказателно постановление и преценка на доводите на въззивника, съдът намери, че следва да измени наказателното постановление като намали размера на наложените наказания на осн. чл.174 ал.1 от ЗДП.

В останалата част по отношение на  отнетите КТ, НП следва да се потвърди, като законосъобразно.

По отношение на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца,същото не е обжалвано и в тази част НП е влязло в законна сила.

Обстоятелството, че след като е употребил алкохол е седнал зад волана на МПС и е управлявал същото , независимо от обстоятелствата довели  до управлението, прави жалбоподателя потенциална опасност не само за себе си, но и за останалите участници в движението.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН съдът

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0370-000196/27.08.2015 г. на Началника на РУ МВР-Вършец ,с което на П. *** и с ЕГН ********** в ЧАСТТА ,с която   е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лв. на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП,като НАМАЛЯВА същото до размер от 500 лева .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: