Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 06.04.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 05 март…………………………………………… през две хиляди и петнадесета година………...........………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………………….АН дело 19 по описа за 2015г……………..…..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на Г.Р.А. ***, с ЕГН ********** против НП № 14-0243-000821/28.11.2014 год. на Началника на РУП-Берковица, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лв., както и административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

 

В жалбата сe твърди, а подробни аргументи се излагат и в съдебно заседание, че атакуваното НП е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят  не бил употребил алкохол, а показателите на техническото средство най – вероятно се дължат на употребените от него витамини.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител.

 

След преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид направените възражения, съдът прие за установено  следното:

 

Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН ,  подадена е в преклузивния 7 дневен срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект (срещу който е издадено атакуваното НП), при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд (районния съд по мястото на извършване на твърдяното нарушение), поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество   жалбата  е   НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

 

С атакуваното НП на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, затова че на 01.11.2014 година около 23.22 часа в град Берковица на пл. Свобода с посока на движение ул. Ашиклар управлявал лек автомобил – Фолксваген поло, собственост на Петя Руменова П. след употреба на алкохол над 0.50 ‰, като резултатът от пробата с техническо средство Дрегер Алкотест 7510 отчела 0.54 ‰  в издишания въздух от водача. Издаден е и талон за кръвна проба, като жалбоподателят не се е явил в указания срок в болнично заведение за даване на такава. По време на проверката в автомобила била и свидетелката Н..

Тази фактическа обстановка не се спори и се установява безспорно от показанията на разпитаните свидетели. Спорен е фактът дали отчетения от техническото средство резултат се дължи на употреба на алкохол или е в резултат на приеманите от жалбоподателя витамини с търговско наименование „От А до Я”.

Съдът в изпълнение на задълженията си за контрол по законосъобразността на образуването и провеждането на административно наказателното производство установи, че АУАН и издаденото въз основа на него НП са издадени от компетентните длъжностни лица, в сроковете по чл. 34 от ЗАНН и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Административно наказващият орган е съобразил установените факти, дал е правилна квалификация на нарушението и е наложил на въззивника наказанието, предвидено за конкретното нарушение.

Съдът категорично не възприема тезата на жалбоподателя, че не е употребил алкохол, а показанията на техническото средство са резултат на прием на комбинирани витамини. На първо място тази теза звучи несериозно. Според указаното в приложената от жалбоподателя листовка към продукта, последният представлява водно – етанолов ексктракт от билки и се приема по 1/2 чаена лъжичка(около 2.5мл), разтворена в минерална вода. Цялото количество на опаковката е 50мл. За да даде отражение на издишания от белите дробове въздух, респ. да бъде отчетен с техническо средство, алкохолът безспорно трябва да е в много по – голямо количество от 2.5 мл (1/2 чаена лъжица), разреден в минерална вода или лицето да има сериозни метаболитни нарушения, в каквато насока не се правят доводи. Напротив. Твърди се, че жалбоподателят е дългогодишен спортист в отлично здраве. Ако пък жалбоподателят е поел повече от препоръчаното количество, то последният явно е нарушил предписанието и носи риска от последиците. Във всички случаи, след като е убеден, че не е употребил алкохол, това е можело да бъде установено най – точно с кръвна проба. Последният обаче не се е явил да даде такава. Не е направил такива възражения и по време на проверката. Подобни е дал в тридневния срок от съставяне на акта, където е посочил, че автомобилът не е негов и го взел само за празника. Разпитаната по делото свидетелка Н., пътувала в автомобила и съжителстваща с жалбоподателя, също не заяви, че процесната вечер последният не е употребил алкохол.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че атакуваното НП е издадено в съответствие с материалния закон, по предвидения в закона ред и като такова следва да бъде потвърдено. Не са налице условията съдът да приеме, че случаят е маловажен, тъй като самия характер на нарушението е с висока степен на обществена опасност.

 

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 14-0243-000821/28.11.2014 год. на Началника на РУП-Берковица, с което на Г.Р.А. ***, с ЕГН ********** му е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лв., както и административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: