Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

                     14.04.2015г. гр.Бeрковица

 

                       В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Берковица   ІІ-ри наказателен състав  на десети март през    2015 година,в публично заседание в следния състав :

 

                                                         Председател:  Юлита Г.

 

         При секретаря Т.Й.……………..като разгледа докладваното от съдия Г.  АНД  № 17 описа за две хиляди и петнадесета година за да се произнесе, взе предвид следното

 

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Г.П.Г. *** и с ЕГН: **********  против Наказателно постановление № 14-0243-000851 от 12.12.2014г., издадено от Началника на РУП - Берковица. Моли същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно .В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите ,изложени в жалбата.  Излагат се аргументи за несъответствие между правно и фактическо обвинение поради липса на конкретизация на хипотезите на чл. 315 ал.1 от КЗ, които са две и представляват различни административно наказателни състави.

          Ответната по жалбата страна, редовно призована, не изпраща представител в с.з.

           Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е      ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е частично  ОСНОВАТЕЛНА.

  Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи следната от фактическа страна:

На  29.11.2014г. след извършена проверка, П.Д. –мл.автоконтрольор към РУ на МВР- Берковица съставил на жалбоподателя  АУАН № 884/29.11.2014г. за извършено на същата дата нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. Въз основа на акта, Началникът на РУ на МВР  –Берковица издал Наказателно постановление № 14-0243-000851 от 12.12.2014г., с което за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането и на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ наложил на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 480лв.

           Така установената фактическа обстановка се доказва от писмените доказателства по делото.

           Описвайки обстоятелствата, при които е извършено нарушението, наказващият орган е  посочил, че на 29.11.2014г. около 16.50ч. на км 80+119 в местност „Йончови ханове” и с посока на движение от центъра към гр.Берковица” жалбоподателят „ управлявал л.а. „Мазда 323” с рег. № М 3195ВВ,  собственост на И.Игнатов от гр.Монтана без задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите за 2014г-при направена справка с техническо средство РСОД е установено ,че управляваното МПС няма действаща задължителна застраховка ГО за 2014год..      

       Съдът намира,че не е налице твърдяното от процесуалния представител на жалбоподателя съществено противоречие в описателната част на НП.

      Нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, на основание на която е наложена санкцията гласи „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 или което управлява МПС, във връзка с чието притежаване или използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите се наказва …” Видно е, че тази санкционна норма съдържа различни състави на нарушения, с различни субекти на нарушенията – собственици или ползватели на МПС. В НП липсва конкретизация  кой от съставите на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е визиран в случая. На отправеното фактическо обвинение за управление на автомобил без сключена застраховка „ГО” съответства състава на чл. 315 ал.1 т.1 предл. второ от КЗ. В описателната част на НП, където  се твърди, че жалбоподателят управлявал МПС, собственост на трето лице, не е налице яснота относно визираното от наказващия орган противоправно поведение на жалбоподателят, в каквато насока са твърденията на жалбоподателя.  В НП е записано, че по описания начин жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ и е наказан на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. Т.е.  задължението произтичащо от тази норма се отнася до  лицата които  управляват МПС. В самото НП /а и в АУАН/ е отбелязано, че процесният  автомобил е собственост на трето лице, което   лице е изрично посочено – И.Игнатов от гр.Монтана . Следователно, доколкото не е собственик на автомобила, за жалбоподателя липсва задължение за сключване на застраховка „гражданска отговорност”, поради което правилно е посочено,че същият е  нарушил разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.  Видно е, че тази санкционна норма съдържа различни състави на нарушения, с различни субекти на нарушенията – собственици или ползватели на МПС. Действително в НП липсва конкретизация  кой от съставите на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е визиран в случая,но  в описателната част на НП изрично е посочено ,че жалбоподателят е извършил нарушението в качеството си на водач,поради което не е налице несъответствие между описаното нарушение и визираната като нарушена норма,поради което липсата на конкретизация  в НП относно основанието за налагане на санкцията,не   са опорочили обжалваното НП. Посоченият пропуск не е попречил да се установи каква е действителната воля на наказващия орган, респ. да се провери  съответствието и със закона.

В АУАН нарушението е квалифицирано по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ и  в НП- също по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ. В този смисъл следва да се отбележи, че в АУАН и в НП  е допусната неточност при изписване на нарушената законова норма, а именно- чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, която е санкционната част от нормата, вместо чл.315 ал.1 пр.2 от КЗ. Така допусната неточност, съдът намира, че не е накърнила правото на защита на жалбоподателя, тъй като разпоредбата на чл.315 ал.1 от НК е едновременно предписваща поведение и санкционна норма, поради което за жалбоподателят е налице яснота какво точно нарушение е извършил, за което съответно е наказан.

 Безспорно по делото е установено, че извършеното нарушение се състои в управление на МПС без валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Разпоредбата на чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ визира случаите, в които не е изпълнено задължението да се сключи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” или когато се управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. В настоящият казус, при извършената проверка жалбоподателят е управлявал МПС без действащ договор за застраховка.

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят осъществява от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което е санкциониран, тъй като на 29.11.2014г. около 16.50ч. на км 80+119 в местност „Йончови ханове” и с посока на движение от центъра към гр.Берковица  управлявал л.а. „Мазда 323” с рег. № М 3195ВВ,  собственост на И.Игнатов от гр.Монтана като няма  задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите за 2014год.

Видно от приложената към преписката такава, същата е с валидност от   18,55часа  на 30.11.2014г. до 23.59 часа на 30.11.2015 г. и следователно е сключена един ден след извършване на нарушението. Фактическите констатации, отразени в акта, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателствени средства /АУАН, застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите/, прочетени и приети по надлежния ред.

Неясно е защо обаче размера на същата не е определен към предвидения минимум, при положение,че по делото липсват данни както за имотното състояние на нарушителя, така и за други отегчаващи обстоятелства, които да  обосновават по-голям размер на предвиденото административно наказание. Тъй като АНО не е ангажирал доказателства, които да обуславят, че само глоба в наложения размер би постигнала целите по чл. 12 от ЗАНН и предвид наличните данни по делото съдът приема, че съответно на тежестта на нарушението ще е  глоба дори в минималния размер на 400 лв., която освен възмездие за извършеното нарушение би се явила и достатъчна за поправяне и превъзпитание на нарушителя към спазване на установения правов ред и добрите нрави, както и общопревантивен ефект. При това НП следва да се измени досежно размера на глобата като същата се намали от 480 лв.- на 400 лв.   

Предвид горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН СЪДЪТ 

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ИЗМЕНЯ  НП № 14-0243-000851 от 12.12.2014г., издадено от Началника на РУП - Берковица, с което на Г.П.Г. *** и с ЕГН: **********  е наложена глоба в размер на 480 лв. на основание чл. 315, ал.1т.1 от КЗ     като

НАМАЛЯВА  глобата от 480 лв.- на 400 лв.   

    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд-Монтана  в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :