Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.04.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 05 март….………………………………………… през две хиляди и петнадесета година…….….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П. Иванова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………..………………….АН дело 8 по описа за 2015г……………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Предмет на съдебен контрол е Наказателно постановление  № 12/297 от 22.12.2014 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 КТ на НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГООД,  със седалище и адрес на управление град София, район Лозенец, ул. Любата 14, вх.Б, ет.8, ап.7 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл. 63, ал.1 и ал.2  КТ. 

Жалбоподателят „НСИ-Нео Стил Инженеринг” ООД, град София излагат доводи за незаконосъобразност на издаденото НП, поради неправилна преценка от страна на АНО относно характера на правоотношението, действало между дружеството и лицето М.М.М. по повод изпълнение на възложена работа – редене на тротоарни плочки в градинката пред пощата в град Берковица.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

 

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

 

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. НП е връчено на 30.12.2014 година (л.19 от делото), а жалбата е депозирана на 07.01.2015 година. Разгледана по същество е неоснователна.

 

            От фактическа страна безспорно бе установено от събраните по делото доказателства, а не се оспорва и от страните, че на 13.11.2014г. в 10.30 часа  при извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” - Монтана на обект „Ремонт на градинката пред пощата” в гр.Берковица, ул.”Александровска”, обект на  „НСИ-НЕО Стил Инженеринг”ООД било установено, че дружеството в качеството си на работодател е допуснало на работа лицето М.М.М. да работи като „общ работник”/полага плочки/. На място бил изготвен констативен протокол, в който по данни на работниците е вписана информация относно това кой на какъв договор работи, работно време, длъжност и т.н, като данните били удостоверени с подписа на всеки от тях. М. посочил, че работи на трудов договор (л.15 от делото0. При извършената проверка по документи било установено, че за въпросното лице няма подадено уведомление по чл.62 КТ. На 27.11.2014год. в Инспекцията се явил представител на работодателя, призован да присъства на приключване на проверката, който представил сключен граждански договор с М.. Като приел, че е налице нарушение на трудовото законодателство и по – специално на разпоредбите на чл.63, ал.1 и 2 КТ, АНО съставил АУАН. Срещу него било депозирано  писмено възражение  от управителя на дружеството, в което  посочил, че причините да бъдат наети лица на граждански договори били по лично тяхно настояване и лични техни съображения-като задължения към банки или неплатени издръжки. Въз основа на АУАН е издадено и обжалваното в настоящото производство НП №12/297/22.12.2014 година.

 

              Основният спор между страните се свежда до вида на правоотношението, съществувало към правнорелевантния момент – 13.11.2014 година между санкционираното дружество и лицето М.М.М. и от там за приложимостта на разпоредбите на КТ към него.

         Анализирайки непосредствено събраните доказателства /писмени и гласни/ настоящия съд намира, че наказващият орган е приложил правилно закона. Доказателствата по делото са в контекста на извода за нарушени разпоредби на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ – “работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62 ал.3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1”.

            Съдът не възприема направеното от жалбоподателя възражение, че е налице граждански договор, подчинен на разпоредбите на ЗЗД. От съдържанието на представения договор е видно, че на М. не е възложена изработка на конкретна вещ или обем на работа, а са му възложени изпълнение на дейности – монтаж на тротоарна настилка, бетонни плочи и бордюри, според линейния график за обекта. Определено е възнаграждение не според обема на престираното, а конкретно месечно възнаграждение, платимо в края на всеки месец. 

            Съдът намира, че в конкретния случай  е налице престиране на труд, а не уговорена изработка.  Договорките между страните притежават съществените елементи на трудов договор – определено работно време, договорено възнаграждение. В договора изрично е посочено, че „работникът” трябва да познава КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, ЗЗБУТ и други вътрешни актове (л.17). Касае се  за начин на изпълнение в условията на йерархическа подчиненост, тъй като работникът е подчинен  и зависим от работодателя, материалите са собственост и се предоставят от работодателя. Същият не е работел самостоятелно, а под надзора на лица работещи на трудов договор в дружеството, които  възлагали работата, която е следвало да бъде  извършена през съответния ден. Не е извършвал самостоятелно посочената дейност, доколкото работата му  е взаимно свързана с тази на други лица. Инструктиран е за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Получил е и работно облекло, подписал се като «работник, полагащ паваж» - л.18 гърба. Връчена му е длъжностна характеристика.

         По делото са приложени изготвени приложения  за извършена от лицето и приета от възложителя работа, което е съществен елемент от договора за изработка. Едното от тях дори е посочено като Приложение 1 към договора. Съдът не кредитира същите, тъй като са представени като доказателство едва към момента на приключване на делото. В самия договор също не е посочено, към него да са налице приложения. Всичко това води до съмнения относно момента на тяхното изготвяне.

В случая  безспорно е налице предоставяне на работна сила, което изисква отношенията между работодател и работник да се уреждат като трудови, съгласно чл. 1, ал. 2 от КТ. От обективна страна е осъществено описаното в АУАН и атакуваното НП административно нарушение, изразяващо се в допускане на работа в обекта, стопанисван от  жалбоподателя, на лице без сключен писмен трудов договор, подписан от двете страни, със съответно копие от уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ, работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1 – екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението.

 Съдът намира, че АНО правилно е приложил закона и е санкционирал работодателя като е наложил имуществена санкция в минимално предвидения размер от 1500 лева по чл.414, ал.3 от КТ.

 

Като прие, че издаденото НП е правилно и законосъобразно, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 12/297 от 22.12.2014 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от КТ  на НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГООД,  със седалище и адрес на управление град София, район Лозенец, ул. Любата 14, вх.Б, ет.8, ап.7 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл. 63, ал.1 и ал.2  КТ.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: