О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,17.04.2015г.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 17 април…..………………………………………… през две хиляди и петнадесета година……………..…………………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

при секретаря ……………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията ФИЛИПОВА……….….…………… гражданско дело 63 по описа за 2015г…………..…….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че делото неправилно е образувано пред Районен съд Берковица, респективно Районния съд не е компетентен да се произнесе по жалбата.

         Предмет на обжалване е акт, издаден в хода на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд. Доколкото се обжалва акт на администрация, то последният подлежи на контрол по реда на АПК. Родово компетентен да се произнесе е Административен съд Монтана. Обжалваният акт не попада в обхвата на §19, ал.1 ПЗР на ЗИД на АПК (ДВ бр.39/2011 г.), регламентиращ компетентност на районния съд. Цитираната разпоредба възлага по изключение на районните съдилища да разглеждат онези производства по ЗСПЗЗ, които се отнасят до реституцията на земеделски земи и споровете, които се отнасят до материалното право на собственост върху такива земи. Производствата, касаещи административната процедура по провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи са извън приложения обхват на §19, ал.1 ПЗР на ЗИД на АПК, поради което и районния съд не е компетентен да се произнесе при обжалване на актовете, издадени в рамките на тази процедура. В тази насока О 13 от 30.04.2014 г. на ВКС по гр.д.15/2014 година, 5-членен състав; О 52 от 25.11.2014 година на ВКС и ВАС по гр.д. 54/2014г; О 9 от 12.02.2015година на ВКС и ВАС по гр.д. 4/2015 година.

Ето защо производството пред Районен съд Берковица следва да бъде прекратено, а делото изпратено по компетентност на административен съд Монтана.

 

По тези съображения съдът

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА определението си за даване ход на делото.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 63 по описа на Районен съд Берковица за 2015 г пред РС – Берковица.

 

ИЗПРАЩА делото за разглеждане по компетентност на Административен съд Монтана.

        

                    

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :