О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 24.04.2015.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 24 април..…………...………….…………………… през две хиляди и петнадесета година………………….……………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  ФИЛИПОВА  гражданско   дело 16 по описа за 2015г……….…....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по молба на М.П.Г. ***. Предявен е иск с правно основание чл. 71, ал.1 т.1 и т.2 във връзка с чл.5 и чл4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация.

Преди първото по делото съдебно заседание Г. е отправил до съда молба за прекратяване на делото с пространни разяснения, че трябва да съди не Общината, а конкретна служителка. Съдът е дал указания да посочи ясно и конкретно желае ли прекратяване на производството и на какво основание. Такива указания са му дадени и от съдебно заседание, проведено на 08.04.2015 г. – да заяви оттегля ли иска си или се отказва от него. С последващи писма, входирани в съда от 08.04.2015 г. и 23.04.2015 г., Г. поддържа искането си – съдът да прекрати производството по делото без да сочи кое от двете основания (по чл. 232 и чл. 233 ГПК) иска да бъде приложено.

Съдът намира, че следва производството по делото да бъде прекратено при условията на чл. 233 ГПК по следните съображения: Молителят сам посочва, че не Общината, а служителка следва да носи последиците от поведението си; не желае „данъкоплатеца да плаща за сметка на Общината”.Всичко това обосновава извод, че Г. се отказва от претенцията си по отношение на Община Монтана. Ето защо на основание чл. 233 ГПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

        

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 16 по описа на БРС за 2015 година, поради отказ от иска.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Монтана в едноседмичен срок от съобщението.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: