Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 23.04.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 09 април…..………………………………………… през две хиляди и петнадесета година………….…...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 17 по описа за 2015г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.525  по описа на БРС за 2014 година.

Ищците в производството “Пан Балкан Финанс” АД, град София твърдят, че по силата на договор за  предоставяне на паричен заем от разстояние от 10.02.2014 година предоставили на ответницата заем в размер на 230.00 лева. Според договора последната е получила сумата, като се е задължила да върне на ищеца заетата сума разсрочено за период от 26 календарни дни. Ответницата заплатила само 120.00 лв., с което е погасила частично начислената такса за просрочие. Това дало повод на ищците да предявят вземането си в заповедно производство по реда на чл.410 ГПК. На 19.11.2014 година съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 230.00 лева, представляваща задължение по договора за кредит, 47.84 лева такса за ползване на отпуснатия заем, 360.00 лева неплатен остатък от такса при просрочие над 120 дни, ведно със законната лихва върху главницата от 19.11.2014 година до окончателното й изплащане, както и 205.00 лева разноски в производството. Предвид обстоятелството, че длъжницата е подала възражение срещу издадената заповед за изпълнение, то ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендира и осъждане за разноските в настоящото производство.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата И.А.Г. не взема становище по предявения иск. Не се явява и в съдебно заседание.

Направено е от ищеца искане за постановяване на решение при условията на чл.238 ГПК в случай, че са налице условията за това.

Съдът намира, че са изпълнени изискванията на чл.239 ГПК – ответницата не е дала отговор на молбата в срока по чл.131 ГПК, не се явява в съдебно заседание, не е изразила желание делото да се гледа в нейно отсъствие и са й разяснени последиците, както и възможността съдът да прекрати производството или да постанови неприсъствено решение.

От представените по делото доказателства се налага извод за вероятна основателност на иска. Представен е договор за предоставяне на паричен заем от разстояние, по силата на който на ответницата е предоставен паричен заем в размер на 230.00 лева, които последната е следвало да върне в срок до 08.03.2014 година. Поради неизпълнение на задълженията между страните са сключени последващи анекс 1 от 07.03.2014 година и 04.04.2014 година, с като е продължен срока за погасяване. Ответницата не ангажира доказателства за извършени плащания по договорения заем.

Ето защо при условията на чл.239 ГПК съдът приема предявения иск за основателен.

 

При този изход на делото ответника  дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

ПРИЗНАВА за установено вземането на “Пан Балкан Финанс” АД, с ЕИК: 201676147, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. Яне Сандански 1, вх.Б, ап.103, представлявано от Борислав Николов Фесчиев срещу И.А.Г. с ЕГН **********,*** за сумата от 230.00, представляваща задължение по договор за предоставяне на паричен заем от разстояние № 021838/10.02.2014 г., 47.84 лева такса за ползване на отпуснатия заем, 360.00 лева неплатен остатък от такса при просрочие над 120 дни, ведно със законната лихва върху главницата от 19.11.2014 година до окончателното й изплащане, както и 205.00 лева разноски в производството, за които е издадена заповед за изпълнение от 19.11.2014 година по ч.гр.д. № 525 по описа на БРС за 2014 година.

 

ОСЪЖДА  И.А.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на “Пан Балкан Финанс” АД, с ЕИК: 201676147, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. Яне Сандански 1, вх.Б, ап.103, представлявано от Борислав Николов Фесчиев сумата от 205.00 лв. направени в настоящото производство разноски.

        

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.525/2014 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :